logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 97/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 13 października 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 97/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 13 października 2011 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592, z późn. zm.) oraz § l, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. Barbara Bielecka - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Sztuki „Dei Gratia", w uznaniu za działalność na rzecz rozwijania wśród młodzieży z powiatu konińskiego zainteresowań artystycznych poprzez naukę rysunku, malarstwa i rzeźby oraz organizację
międzynarodowych warsztatów artystycznych;
2. Renata Brodecka - nauczyciel, w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za inicjowanie i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć  kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego;
3. Julian Pawlak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale, w uznaniu za długoletnią pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za inicjowanie
i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego;
4. Leokadia Śniegowska - emerytowany nauczyciel, w uznaniu za długoletnią pracędydaktyczną i  wychowawczą oraz  za inicjowanie  i  zaangażowanie  w  realizację
przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz mieszkańcówpowiatu konińskiego;
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale - w uznaniu za 25-letnią działalność edukacyjno-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności, w szczególności za podejmowanie inicjatyw na rzecz artystycznego i sportowego rozwoju wychowanków, a dzięki temu osiąganiena szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
l/ /-/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ /-/ Stanisław Głąbicki
4/ /-/ Tadeusz Jaroszewski
5/ /-/ Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-10-21 09:23:26)
Lista wiadomości