logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 104/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2012
UCHWAŁA NR 104/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2012
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się projekt uchwały budżetu Powiatu Konińskiego na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
2. Do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok załącza się:
1) uzasadnienie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) materiały informacyjne w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami, o których mowa w § l ust. 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Powiatu Konińskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Jacek Wysocki
4. /-/ Stanisław Głąbicki
5. /-/ Tadeusz Jaroszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 13:03:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2011-11-30 13:00:46)
Lista wiadomości