logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 103/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 " 2017
UCHWAŁA NR 103/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 14 listopada 2011 r.
 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 – 2017
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.), art. 230 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 -2017 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§3
 
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Konińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 2 niniejszej uchwały.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Jacek Wysocki
4. /-/ Stanisław Głąbicki
5. /-/ Tadeusz Jaroszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 13:01:13)
Lista wiadomości