logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 63/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje l-go Maja 9
UCHWAŁA NR 63/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje l-go Maja 9
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §13 ust.1 lit. d uchwały Nr XIXl95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:
 
§l
 
W § 1 uchwały Nr 402/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonym w Koninie przy ul. Aleje 1-go Maja 9, zmienionej uchwałą Nr 423/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Najemca z uwagi na zawieszenie działalności gospodarczej i zamknięcie baru w okresie od 1 czerwca 2011r. do 31 sierpnia 2011r. nie będzie w tym okresie obciążany kosztami eksploatacyjnymi z tytułu dostaw energii cieplnej, zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych.”
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2011 r.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-01 14:04:47)
Lista wiadomości