logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 62/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku
UCHWAŁA NR 62/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 czerwca 2011 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407, z późn. zm.) i § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym Dz. U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172) oraz § 7 ust. 7 uchwały Nr III/17/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.
 
§2
 
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, zamieszcza się na stronie internetowej: www.powiat.konin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie, przy ul. Aleje 1 Maja 9.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-01 14:03:19)
Lista wiadomości