logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 61/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2011-2015
UCHWAŁA NR 61/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 czerwca 2011 r.
 
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2011-2015
 
Na podstawie § 4ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) w związku z Harmonogramem Realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powołuje się Zespół Koordynujący Realizację Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego w Powiecie Konińskim w latach 2011 -2015 w składzie:
1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
2) Przedstawiciel Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej przy PCPR;
3) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;
4) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale;
5) Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
6) Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie;
7) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;
8) Pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie;
9) Kierownik ZOZ "Multimed" S.c. zajmującego się psychiatrią i leczeniem uzależnień;
10) Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień WSZZ w Koninie;
12) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych;
11) Inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych;
14) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
15) Przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paprotni;
16) Przedstawiciel Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "OTWARCIE" w Koninie.
 
§2
 
Do podstawowych zadań Zespołu Koordynującego należy:
1) opracowanie powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego, uwzględniającego potrzeby ludności Powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalność różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej;
2) realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu.
 
§3
 
Obsługę administracyjną Zespołu Koordynującego zapewni Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbiki
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-01 13:59:48)
Lista wiadomości