logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 60/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 60/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 czerwca 2011 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz § l, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207102 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Tytuł otrzymują:
1. Barbara Kowalska - psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie Placówki, wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji wiedzy pedagogicznej i nowatorskich metod pracy oraz za działania na rzecz tworzenia klas integracyjnych;
2. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie - w uznaniu za 25-letnie zaangażowanie w działania na rzecz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży, rodziców i placówek oświatowych oraz za podejmowanie inicjatyw na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z powiatu konińskiego.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbiki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-01 13:57:27)
Lista wiadomości