logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 57/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwalę w sprawie rozliczania kosztów utnymania lokali biurowych w budynku przy Alejach l-go Maja 9 w Koninie
UCHWAŁA NR 57/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 czerwca 2011 r.
 
zmieniająca uchwalę w sprawie rozliczania kosztów utnymania lokali biurowych w budynku przy Alejach l-go Maja 9 w Koninie.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W § 1 uchwały Nr 358/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie rozliczania kosztów utrzymania lokali biurowych w budynku przy Alejach 1-go Maja 9 w Koninie skreśla się ust. 3. a ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
,,2. Koszty eksploatacyjne z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych, ochrony osób i mienia, sprzątania lokali, jak również koszty obejmujące konserwację budynku (remonty, drobne naprawy, usuwanie awarii), dozór techniczny i konserwację windy, konserwację sprzętu p/poż., ubezpieczenie budynku, konserwację urządzeń alarmowych i instalacji elektrycznej, konserwację i naprawy wew. sieci telefonicznej, będą naliczane wg udziału procentowego powierzchni lokali zajmowanych przez Izbę, tj. 4,26% w powierzchni ogólnej budynku.”
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 201lr.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 14:07:49)
Lista wiadomości