logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 56/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011
UCHWAŁA NR 56/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 czerwca 2011 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i §9 pkt 2 lit. a uchwały Nr IV/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr IV/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr V/29/2011 z dnia 31 marca 2011 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/33/2011 z dnia 2 maja 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e:
- dz.010, r.01095, § 4170 o kwotę 200,00 zł
- dz.010, r.01095, § 4210 o kwotę 100,00 zł
- dz.010, r.01095, § 4300 o kwotę 100,00 zł
 
z w i ę k s z e n i e:
- dz.010, r.01095, § 4350 o kwotę 400,00 zł
 
z m n i e j s z e n i e:
- dz.750, r.75020, § 4170 o kwotę 1.500,00 zł
- dz.750, r.75020, § 4210 o kwotę 60.650,00 zł
 
z w i ę k s z  e n i e:
- dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 56.591,00 zł
- dz.750, r.75020, § 4600 o kwotę 5.559,00 zł
 
z w i ę k s z e n i e:
- dz.750, r.75018, § 4018 o kwotę 1.907,00 zł,
- dz.750, r.75018, § 4019 o kwotę 189,00 zł,
 
z m n i e j s z e n i e:
- dz.854, r.85446, § 4300 o kwotę 680,00 zł,
 
z w i ę k s z e n i e:
- dz.854, r.85446, § 4170 o kwotę 680,00 zł,
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e:
- dz.700, r.70005, § 4480 o kwotę 559,00 zł,
 
z w i ę k s z en i e:
- dz.700, r.70005, § 4610 o kwotę 559,00 zł,
 
z m n i e j s z e n i e:
- dz.710, r.71015, § 4040 o kwotę 910,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4110 o kwotę 144,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4120 o kwotę 2.676,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4210 o kwotę 1.000,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4270 o kwotę 500,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4430 o kwotę 100,00 zł,
 
z w i ę k s z e n i e:
- dz.710, r.71015, § 4300 o kwotę 4.771,00 zł,
- dz.710, r.71O15, § 4360 o kwotę 5,00 zł,
- dz.710, r.71O15, § 4440 o kwotę 369,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4700 o kwotę 185,00 zł,
 
z m n i e j s ze n i e:
- dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 1.400,00 zł,
 
z w i ę k s z e n i e:
- dz.853, r.85321, § 4260 o kwotę 1.400,00 zł,
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
zmniejszenie:
-  dz.853, r.85321, § 4210 o kwotę 2.000,00 zł
 
zwiększenie:
- dz.853, r.85321, § 4260 o kwotę 2.000,00 zł 
 
zmniejszenie:
- dz.853, r.85333, § 4040 o kwotę 9.292,00 zł 
 
zwiększenie:
- dz.853, r.85333, § 4280 o kwotę 4.000,00 zł
- dz.853, r.85333, § 4410 o kwotę 3.200,00 zł
- dz.853, r.85333, § 4430 o kwotę 342,00 zł
- dz.853, r.85333, § 4510 o kwotę 150,00 zł
- dz.853, r.85333, § 4700 o kwotę 1.600,00 zł
 
2) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
3) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Małgorzata Waszak
2/ Andrzej Nowak
3/ Stanisław Głąbicki
4/ Tadeusz Jaroszewski
5/ Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-06-10 14:06:33)
Lista wiadomości