logo
logo bip

Protokół Nr 47/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 15 października 2020 r.

Protokół Nr 47/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

15 października 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Henryk Kryk,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,

Julia Stasińska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Anna Subda - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,

Anna Krygier - naczelnik Wydziału Finansowego,

Kamila Grobelska - kierownik Biura Spraw Obronnych.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył47.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1400.Starosta powitał uczestników posiedzenia w tym nowego członka zarządu radnego Henryka Kryka. Następnie zaproponował projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 45/2020 z 17 września 2020 r., nr 46/2020 z 24 września 2020 r.
 3. Informacja z realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2020.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz partnerów projektu  "Bezpieczna aglomeracja konińska - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania".
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 15. Informacja o skupie zbóż i rzepaku.
 16. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 45/2020 z 17 września 2020 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".  Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 46/2020 z 24 września br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za”. W głosowaniu nie brał udziału radny Henryk Kryk.

Punkt 3.

Informacja z realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.

Punkt 3. porządku obrad przedstawił Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Józef Karmowski przybliżył najważniejsze zagadnienia związanez drogownictwem w okresie ostatnich 9 miesięcy. Odniósł się m.in. do zadań dotyczących ewidencji dróg, bieżącego oraz zimowego utrzymania, zamówień publicznych, współpracy z gminami powiatu, a także realizowanego budżetu. Dyrektor poinformował również o zadaniach inwestycyjnych i remontowych oraz opracowanych dokumentacjach projektowo-kosztorysowych.

Następnie głos zabrała radna Elżbieta Raźna, która poprosiła o przeprowadzenie prac związanych z czyszczeniem chodników w miejscowości Złotków, a także wykoszenie poboczy na ul. Konińskiej w Kleczewie. Podziękowała również za dotychczasowe prace związane z utrzymaniem poboczy, które zostały przeprowadzone w gminie Kleczew.

Głos zabrał także radny Henryk Kryk, który poprosił dyrektora o przeprowadzanie prac związanych z odwodnieniem drogi w miejscowości Mielnica Duża w gminie Skulsk.

Starosta koniński poddał informację pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2020.

Punkt 4. porządku obrad przedstawiła Julia Stasińska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Julia Stasińska przypomniała, że Starostwo Powiatowe w Koninie realizuje program usuwania azbestu z powiatu konińskiego od 2007 r. W tym roku, wyłoniona w drodze przetargu firma Logistyka Odpadów Sp. z o. o. z Katowic realizowała to zadanie od marca do września. Wykonała w tym czasie prace na terenie 406 nieruchomości zlokalizowanych w 14 gminach powiatu. Zgodnie z przedmiotem zamówienia polegały one na demontażu wyrobów azbestowych, ich transporcie i przekazaniu do utylizacji. W wyniku prowadzonych działań unieszkodliwiono w tym roku 1.200,22 ton materiałów zawierających azbest na kwotę 552.983,69 zł (z czego 352.983,69 zł stanowiły środki własne powiatu, a 200.000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

Starosta koniński poddał sprawozdanie pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

Na prośbę starosty temat poświęcony podsumowaniu ubiegłorocznych zadań oświatowych omówił Jan Bartczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak wyjaśnił, że przedłożony zarządowi dokument zawiera najistotniejsze dane obrazujące stan powiatowej oświaty, dla których bazą były raporty z realizacji zadań w roku szkolnym 2019/2020 przekazane przez placówki oświatowe powiatu. Naczelnik dodał też, że częścią składową każdego z przygotowanych przez szkoły dokumentów były informacje dotyczące wyników poszczególnych egzaminów, liczby uczniów i ich osiągnięć, struktury zatrudnienia, pomocy stypendialnej, przeprowadzonych remontów i prac modernizacyjnych oraz realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych.

Następnie radny Henryk Kryk zapytał o ewentualne problemy dotyczące oświaty.

Jan Bartczak wyraził niepokój z powodu niskiej zdawalności egzaminów maturalnych, które być może były spowodowane edukacją zdalną. Zwrócił również uwagę na kwestię niewystarczającej  subwencji oświatowej.

Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienionej uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz uchwałą nr XVI/126/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

Kolejny punkt ujęty w porządku obrad omówiła Anna Subda – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Anna Subda wyjaśniła, że zmiana przedmiotowej uchwały związana jest z otrzymaniem dodatkowych środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (1.557.811,34 zł) na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2020 przedstawiła Anna Krygier – naczelnik Wydziału Finansowego.

Naczelnik poinformowała uczestników posiedzenia, że zaproponowane ww. uchwałą zmiany do tegorocznego planu finansowego związane są z dostosowaniem planu wydatków do potrzeb komórek urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu, o które wnioskowali ich naczelnicy, kierownicy i dyrektorzy.Następnie przybliżyła zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 7 do protokołu.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych propozycji.Uchwała po zmianach została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za".

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Kolejne propozycje zmian w budżecie Anna Krygier omówiła zgodnie z treścią projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego stanowiącego załącznik nr 8 do protokołu.

Starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027 naczelnik wyjaśniła, że są one podyktowane zmianami w budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej.

W punkcie 10. głos ponownie zabrał Jan Bartczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na przyszłoroczną realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji i edukacji prawnej. Naczelnik przypomniał, że w powiecie funkcjonuje pięć punktów nieodpłatnych porad prawnych. Dwa z nich obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych na podstawie umów, a pozostałe trzy – przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert. Jan Bartczak dodał, że na utrzymanie punktów prawnych powiat otrzyma dotację celową z budżetu wojewody w wysokości 190.080,00 zł.

Następnie przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Treść uchwały procedowanej w punkcie 11. porządku obrad omówił starosta Stanisław Bielik.

Starosta poinformował, że przedłożony zarządowi projekt uchwały dotyczy upoważnienia Joanny Wołyńskiej - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie - do działania w imieniu Powiatu Konińskiego w zakresie realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Poddany przez starostę pod głosowanie dokument podjęty został jednogłośnie - 4 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 11  do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz partnerów projektu  "Bezpieczna aglomeracja konińska - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania".

O przybliżenie treści kolejnego dokumentu przewodniczący zarządu poprosił Kamilę Grobelską - kierownik Biura Spraw Obronnych.

Kamila Grobelska poinformowała, że podjęcie powyższej uchwały związane jest z realizacją projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” i ma celu przekazanie na rzecz 14 gmin i Miasta Konin środków trwałych (punkty alarmowe, pulpity dyspozytorskie, czujniki jakości powietrza, stacje pogodowe i miernik poziomu wody) oraz wartości niematerialne i prawne (licencje).

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

W tej części obrad Starosta wyjaśnił, żew związku ze zmianą na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego należy dokonać zmiany w składzie osobowym kapituły tytułu honorowego i w miejsce radnego Janusza Stankiewicza powołać obecną przewodniczącą Żanettę Matlewską.

Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

Kolejny temat również zreferował przewodniczący zarządu - Stanisław Bielik.

Starosta zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać najważniejsze odznaczenia powiatu dla: Aleksandry Cichej i Marii Kobierskiej – nauczycielek z gminy Rychwał, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu, zwłaszcza za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych.

Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Informacja o skupie zbóż i rzepaku.

Następnie starosta koniński zapytał członków zarządu czy mają uwagi do przedłożonej wcześniej informacji o skupie zbóż i rzepaku.

Wobec braku zastrzeżeń i pytań do materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1530 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński /-/ Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński /-/ Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu /-/ Henryk Kryk
 4. Członek Zarządu /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-12-10 18:51:37)
Lista wiadomości