logo
logo bip

Protokół Nr 46/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 24 września 2020 r.

Protokół Nr 46/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

24 września 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołowała - Agnieszka Wędrychowska - pracownik I stopnia w Biurze Zarządu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył46.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1100.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie przebudowy drogi powiatowej.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.
 9. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Na prośbę starosty konińskiego treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik przedstawił propozycję autopoprawek do projektu uchwały wprowadzającej zmiany do tegorocznego budżetu. Następnie omówił je zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu.

Z uwagi na brak pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

Temat ujęty w punkcie 4. porządku obrad przybliżyła Elżbieta Sroczyńska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Dyrektor poinformowała, że zaproponowana autopoprawka do projektu ww. uchwały dotyczy zmiany kwoty z 60.000,00 zł na 70.000,00 zł, która zostanie przesunięta z zadania pn. „zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych" na zadanie: „likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”. Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że zmiana ta wynika z potrzeby realizacji wniosków, które wpłynęły w ostatnim czasie.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

W tej części obrad przewodniczący zarządu poinformował, że projekt przedłożonej zarządowi uchwały dotyczy zgłoszenia przez radę powiatu kandydatury pana Andrzeja Wituckiego na stanowisku etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Działając na podstawie § 38 ust. 5 uchwały nr XLVII/334/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Konińskiego powyższy dokument został zaopiniowany pozytywnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie przebudowy drogi powiatowej.

W punkcie 6. porządku posiedzenia starosta Stanisław Bielik wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały związany jest z wyrażeniem przez Radę Powiatu Konińskiego zgody na powierzenie Gminie Rychwał zadania publicznego dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dąbroszyn.

Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2020 roku.

W kolejnym punkcie porządku obrad głos ponownie zabrał skarbnik Radzisław Kozłowski.

Skarbnik przypomniał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zarząd powiatu zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze.

Radzisław Kozłowski poinformował, że w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. dochody budżetu powiatu zostały wykonane w 50,43% zakładanego planu tj. na kwotę 55.715.019,72 zł. Wydatki natomiast zrealizowane zostały na poziomie 44,94% w kwocie 51.991.804,77 zł. Skarbnik zwrócił też m.in. uwagę na niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej, które były spowodowane obostrzeniami związanymi z COVID-19.

Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.

Następnie Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego kształtowała się w wyniku zmian dokonywanych w budżecie w ciągu I półrocza 2020 r. Następnie szczegółowo omówił treść dokumentu zgodnie z załącznikiem nr 9 do protokołu.

Z uwagi na brak pytań starosta koniński poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd podjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za".

Punkt 9.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1125 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński /-/ Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński /-/ Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu /-/ Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządziła:
Agnieszka Wędrychowska
Pracownik I stopnia

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Agnieszka Wędrychowska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-12-10 18:42:02)
Lista wiadomości