logo
logo bip

Protokół Nr 44/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 27 sierpnia 2020 r.

Protokół Nr 44/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

27 sierpnia 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - starszy specjalista ds. obsługi Zarządu   Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył44.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1130.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 43/2020 z 17 sierpnia 2020 r.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie utworzenia i przystąpienia do spółdzielni socjalnej „Dobre Danie” w Sompolnie.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie Pani Annie Matczak – Gaj.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie Pani Annie Matczak – Gaj.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Panu Jackowi Żerkowskiemu.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Pana Jacka Żerkowskiego.
 11. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 43/2020 z 17 sierpnia 2020 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". 

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Na prośbę starosty konińskiego treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik przedstawił propozycję autopoprawek do projektu uchwały wprowadzającej zmiany do tegorocznego budżetu. Następnie omówił je zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu.

Z uwagi na brak pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie utworzenia i przystąpienia do spółdzielni socjalnej „Dobre Danie” w Sompolnie.

Temat ujęty w punkcie 5. porządku obrad przybliżył Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik poinformował, że gmina Sompolno zwróciła się do samorządu powiatu z propozycją utworzenia wspólnej spółdzielni socjalnej „Dobre Danie” w Sompolnie. Podkreślił, że spółdzielnie socjalne angażują przede wszystkim osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają szczególne trudności w podjęciu zatrudnienia. Krzysztof Czajkowski dodał też, że w pierwszych etapach swojej działalności Spółdzielnia prowadziłaby stołówki szkolne na terenie gminy Sompolno.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.

W tej części obrad przewodniczący zarządu poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 10.000,00 zł gminie Wilczyn na realizacje zadania pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Zygmuntowie poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku”.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie Pani Annie Matczak – Gaj.

Zagadnienia ujęte w punktach od 7. do 10. przedstawił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Naczelnik poinformował, że projekty przedłożonych uchwał związane są z przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora: Annie Matczak – Gaj (Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie)  oraz Jackowi Żerkowskiemu (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie) do 31 sierpnia 2021 r., a także udzielenia im nowych upoważnień do realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.

Jan Bartczak wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zarząd rozpoczął głosowania omówionych powyżej dokumentów od uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie Pani Annie Matczak – Gaj. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie Pani Annie Matczak – Gaj.

Następna uchwała, nad którą pochylił się zarząd, dotyczyła upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Panu Jackowi Żerkowskiemu.

W wyniku głosowania zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" podjął uchwałęw sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Panu Jackowi Żerkowskiemu. Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Pana Jacka Żerkowskiego.

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" podjął również uchwałęw sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie. Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1140 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński /-/ Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński /-/ Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu /-/ Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Zarząd Powiatu Konińskiego
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-12-10 18:25:41)
Lista wiadomości