logo
logo bip

Protokół Nr 43/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 17 sierpnia 2020 r.

Protokół Nr 43/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

17 sierpnia 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Ryszard Nawrocki,
 3. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Tadeusz Słodkiewicz - radny Powiatu Konińskiego,

Ewelina Rapeła - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji,

Jadwiga Kasprzyk - z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji,

Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,

Joanna Śniegowska - główna księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył43.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 800.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 40/2020 z 23 czerwca 2020 r., nr 42/2020 z 30 lipca 2020 r.
 3. Aktualna sytuacja związana z pracami dotyczącymi procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Gminie Ślesin prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położonej w gminie Wilczyn.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, położonych w gminie Wilczyn.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
 12. 12.   Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę Nr 185/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; oświata i wychowanie; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ochrona i promocja zdrowia.
 18. Decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.
 19. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 40/2020 z 23 czerwca 2020 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 42/2020 z 30 lipca br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za”.

Punkt 3.

Aktualna sytuacja związana z pracami dotyczącymi procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Na prośbę starosty Stanisława Bielika powyższy temat przedstawili radni powiatu konińskiego Tadeusz Słodkiewicz oraz radny Ryszard Nawrocki reprezentujący powiat w zespołach opracowujących Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Jako pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Słodkiewicz, który odniósł się do genezy projektu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Poinformował, że Komisja Europejska ogłosiła założenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027. Nowe rozwiązanie ma wesprzeć regiony, które ponoszą największe koszty polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. Na realizację programu dla polski zarezerwowano pulę 3,5 mld euro, czyli ponad 1 mld dla naszego regionu. Wielkopolska Wschodnia nieprzypadkowo znalazła się na liście regionów, które mają być objęte unijnym wsparciem. W Zagłębiu Konińskim silnie rozwinięty jest sektor górnictwa, związany z wydobyciem węgla brunatnego. Nadal działają tu kopalnie, elektrownie, zakłady przemysłu ciężkiego. Następnie radny przybliżył swoje propozycje tzw. fiszek projektowych, które zgodnie z założeniami mogłyby zostać ujęte w Planie Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Projekty te powinny przyczynić się do wykreowania alternatywnych gałęzi gospodarki i nowych miejsc pracy oraz wsparcia pracowników dotkniętych skutkami przemian. Pierwszy projekt dotyczy zbudowania huba intermodalnego wschód-zachód-północ-południe czyli utworzeniu połączenia kolejowego Konin-Zaryń opierając się w większości na istniejącej już infrastrukturze. Mając na uwadze położenie Konina przy autostradzie A2 oraz fakt, że obie miejscowości spełniają warunki umożliwiające przeładunek oraz dalszy transport towarów realizacja takiej inwestycji mogłaby stworzyć wiele możliwości rozwoju w regionie. Druga fiszka natomiast związana jest z zagospodarowaniem zbiornika wodnego po odkrywce Lubstów m.in. w celach turystycznych. 

Następnie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania w projekt większej ilości przedsiębiorców, firm, instytucji czy organizacji pozarządowych. Podkreślił też, że celem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027 jest dywersyfikacja gospodarcza terenów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji klimatycznej oraz przekwalifikowanie osób, które stracą pracę. Ryszard Nawrocki podkreślił również, że aby Polska mogła skorzystać w całości
z przewidzianych środków unijnych, rząd musi zgodzić się na neutralność klimatyczną do 2050 r. i zobowiązać się do realizacji zakładanych celów. Dodał też, że na ostatnim posiedzeniu grupy zasygnalizował potrzebę sporządzenia mapy wszystkich przedsięwzięć objętych Planem Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Następnie starosta Stanisław Bielik podziękował radnym za szczegółowe omówienie sytuacji związanej z pracami dotyczącymi procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

O przybliżenie treści kolejnego dokumentu będącego przedmiotem obrad przewodniczący zarządu poprosił Joannę Śniegowską – główną księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Joanna Śniegowska poinformowała, że projekt przedmiotowejuchwały dotyczy zmian w planie wydatków środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyjaśniła, że korekta dokumentu polega na przesunięciu w tabeli wydatków kwoty dofinansowania w wysokości 21.657,00 zł z zadania „sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych" na „zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych" (9.638,00 zł) oraz „dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych” (12.019,00 zł).

W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Omawiając temat ujęty w punkcie 5. porządku obrad, Jadwiga Kasprzyk – z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji wyjaśniła, że zmiana ww. uchwały polega na dodaniu do planu publicznego transportu zbiorowego dwóch linii komunikacyjnych, z których będzie korzystała głównie młodzież dojeżdżająca do szkół średnich.

Następnie przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

Na prośbę starosty głos w kolejnym punkcie porządku posiedzenia zabrał Jan Bartczak -naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak wyjaśnił, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą Karta Nauczyciela rada powiatu zobowiązana jest do określenia w formie regulaminu rodzaju oraz sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. Naczelnik dodał też, że regulamin uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Gminie Ślesin prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ślesinie.

Kolejny temat z dziedziny oświaty również omówił naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że projekt powyższej uchwały związany jest z wyrażeniem przez Radę Powiatu Konińskiego zgody na powierzenie Gminie Ślesin zadania publicznego polegającego na założeniu i prowadzeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Naczelnik wyjaśnił, że tryb i szczegółowe warunki utworzenia szkoły określi porozumienie zawarte pomiędzy samorządami.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położonej w gminie Wilczyn.

Na prośbę starosty trzy kolejne tematy z zakresu drogownictwa przedstawił Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Józef Karmowski poinformował, że projekty uchwał ujęte w punkcie 8. i 9. dotyczą wyrażenia przez Radę Powiatu Konińskiego zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w gminie Wilczyn. Wyjaśnił, że nabycie przedmiotowych działek wynika z konieczności uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

Następnie starosta koniński poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwsza podjęta został uchwała w wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położonej w gminie Wilczyn. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, położonych w gminie Wilczyn.

W wyniku głosowania projekt powyższej uchwały został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.

W punkcie 10. porządku posiedzenia Józef Karmowski wyjaśnił, że projekt ww. uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Powiatu Konińskiego zgody na udzielenie dotacji celowej Gminie Rzgów w wysokości 117.110,59 zł na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego Osiecza Pierwsza – Sławsk. Dodał też, że przedsięwzięcie poprawi powiatową infrastrukturę drogową i służyć będzie społeczności lokalnej.

Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.

W tej części obrad starosta poinformował, że dwa kolejne punkty ujęte w porządku obrad dotyczą udzielenia wsparcia finansowego gminom: Krzymów oraz Ślesin na wykonanie termomodernizacji strażnic OSP. Poinformował też, że pomoc powiatu dla każdej z gmin wyniesie 10.000,00 zł.

Następnie starosta poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 12.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.

Zarząd przyjął również jednogłośnie - 3 głosami „za" projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin. Dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 13.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2019 rok.

W tej części obrad Radzisław Kozłowski przypomniał, że zgodnie z ustawami o samorządzie powiatowym i finansach publicznych, organ stanowiący powiatu zobowiązany jest do podjęcia powyższej uchwały w celu spełnienia wymogów formalno-prawnych procedury absolutoryjnej.

Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę Nr 185/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.

W punkcie 14. porządku posiedzenia głos ponownie zabrał skarbnik powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, żeprojektww. dokumentu wynika z konieczności uchylenia zapisów uchwały nr 185/2020 z 30 lipca br. dotyczących wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w wysokości 890,58. Skarbnik wyjaśnił, że kwota ta nie będzie podlegała zwrotowi do Instytucji Zarządzającej.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Kolejne propozycje zmian w tegorocznym budżecie powiatu Radzisław Kozłowski omówił zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 15 do protokołu.

Skarbnik powiatu zwrócił uwagęnakorekty wynikające z porozumień, umów oraz udzielanej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.

Starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 16.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027 skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 3 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 16 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; oświata i wychowanie; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ochrona i promocja zdrowia.

W punkcie 17. porządku obrad głos ponownie zabrał Jan Bartczak.

W związku z tym, że większość złożonych ofert została omówiona szczegółowo na poprzednim posiedzeniu naczelnik przybliżył członkom zarządu tylko zaktualizowane wnioski w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej. Jan Bartczak poinformował też, że łączna kwota proponowanych dotacji wynosi 136.246,68 zł.

W wyniku głosowania, zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 18.

Decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.

Na prośbę starosty kolejny temat przedstawiła Małgorzata Lalak – naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.

Małgorzata Lalak poinformowała, że przedmiotowy dokument dotyczy wygaszenia trwałego zarządu działki o powierzchni 0,2338 ha (oznaczonej nr ewidencyjnym 486/1 w obrębie Żychlin), z której korzystał Zespół Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Naczelnik wyjaśniła, że decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu ww. nieruchomości spowodowana jest wnioskiem Gminy Stare Miasto, która zwróciła się z prośba o nieodpłatne przekazanie działki. Samorząd gminny planuje na tych terenach realizację inwestycji polegającej na budowie m.in. przedszkola i boiska.

W związku z brakiem uwag zarząd podjął decyzję jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Punkt 19.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1010 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński /-/ Stanisław Bielik
 2. Członek Zarządu /-/ Ryszard Nawrocki
 3. Członek Zarządu /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-12-10 18:12:42)
Lista wiadomości