logo
logo bip

Protokół Nr 41/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 41/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

30 czerwca 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył41.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1130.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 4. Informacja o naborze ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 5. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik poinformował, że jedna z autopoprawek (ujęta we wniosku) dotyczy wprowadzenia do budżetu powiatu 8.000,00 zł pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Stare Miasto na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki. Druga, natomiast, wynika z pisma, które wpłynęło do starostwa tuż przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia zarządu i dotyczy ujęcia w planie finansowym powiatu 120.000,00 zł dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie.

Z uwagi na brak pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań omówionych w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta koniński poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Informacja o naborze ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W tej części obrad przewodniczący zarządu przedstawił informację o naborze ofert na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym (art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie). Poinformował, że organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć uproszczone oferty na realizację zadań publicznych w zakresie: oświata i wychowanie; ochrona i promocja zdrowia; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Stanisław Bielik dodał, że oferty należy składać do 17 lipca br. w kancelarii urzędu.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Informacja została przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 5.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1140 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński /-/ Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński /-/ Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu /-/ Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-12-10 16:55:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-12-10 16:57:36)
Lista wiadomości