logo
logo bip

Protokół Nr 40/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 23 czerwca 2020 r.

Protokół Nr 40/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

23 czerwca 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,

Sylwia Cichocka - z-ca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,

Dariusz Chrapkowski  - kierownik Działu Utrzymania Dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie,

Joanna Wołyńska  - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

Ewelina Rapeła - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji,

Anna Biegasiewicz - z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył40.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1430.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 39/2020 z 29 maja 2020 r.
 3. Informacja z realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2019 roku.
 5. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2019 r.
 6. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2019 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienianej uchwałą nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną w gminie Rzgów.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk w zakresie rozbudowy pasa drogowego o pętle i zatokę autobusową przy drodze powiatowej nr 3212P na odcinku Morzysław Kolonia – Rudzica (ul. Główna).
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kramsk.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 18. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r.: bilans z wykonania budżetu powiatu; łączny bilans jednostek budżetowych; łączny rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy); łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek; informacja dodatkowa.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Konińskiego za 2019 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem rejestrującym.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebudowy ul. Matejki, ul. Iwaszkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima i ul. Kochanowskiego w m. Posada, gm. Kazimierz Biskupi.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w m. Łysek, gm. Wierzbinek do kategorii drogi gminnej.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi w obrębie Lubomyśle, gmina Ślesin kategorii drogi gminnej.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 27. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 39/2020 z 29 maja 2020 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Punkt 3.

Informacja z realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym.

W celu omówienia tematów z zakresu drogownictwa przewodniczący zarządu zaprosił na posiedzenie przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie: Józefa Karmowskiego – dyrektora jednostki, Sylwię Cichocką - z-cę dyrektora oraz Dariusza Chrapkowskiego - kierownika Działu Utrzymania Dróg.

Następnie starosta Stanisław Bielik poprosił o przedstawienie informacji z realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym. Temat omówił Dariusz Chrapkowski.

Kierownik poinformował, że w sezonie 2019/2020 zimowym utrzymaniem było objętych 584 km dróg i ulic oraz około 69 km chodników. Przypomniał, że w wyniku uwzględnienia rozmieszczenia istniejących baz transportowych, minimalnego czasu dojazdu i efektywnego wykorzystania sprzętu przy likwidacji skutków opadów śniegu i występowania śliskości, teren powiatu podzielony został na 9 rejonów. Dariusz Chrapkowski poinformował zarząd, że z tytułu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 Powiat poniósł koszty w wysokości 803.154,91 zł. Następnie pokrótce omówił zadania, które realizowane były w ramach bieżących prac na powiatowych drogach.

W tej części obrad głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który zaproponował zmianę tytułu przedstawionego dokumentu, podkreślając, że jest on nieadekwatny do merytorycznej zawartości informacji. Wyjaśnił, że w opracowaniu omówione zostały również zadania zrealizowane podczas sezonu zimowego, a z tytułu dokumentu wynika, że odnosi się on jedynie do zadań dotyczących bieżącego utrzymania dróg. Radny zwrócił też uwagę na niewielką różnicę w kosztach zimowego utrzymania w porównaniu z wcześniejszym sezonem, w którym było więcej wyjazdów. Wynika z tego, że znaczne koszty generuje tylko sama gotowość do wyjazdu firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie. Ryszard Nawrocki zasygnalizował także konieczność wyremontowania drogi powiatowej w miejscowości Kazubek oraz poprawienia jakości prac polegających na wykaszaniu poboczy. Zasugerował, by w celu właściwego utrzymania przydrożnych rowów i poboczy rozszerzyć współpracę z zakładami komunalnymi w gminach.

Radna Elżbieta Raźna również odniosła się do złego stanu poboczy. Stwierdziła, że koszenie traw odbywa się zbyt rzadko i jest wykonywane w sposób niedokładny.

Odpowiadając na uwagi radnych, Józef Karmowski wyjaśnił, że częstotliwość oraz zakres prac związanych z koszeniem traw i krzewów z pasa drogowego dostosowane są do środków finansowych, jakimi dysponuje jednostka. Dyrektor zapewnił też, że postara się wygospodarować dodatkowe środki na ten cel.

Na zakończenie dyskusji przewodniczący zarządu zapewnił, że weźmie pod uwagę potrzeby finansowe jednostki wynikające z realizacji tego zadania i poprosił dyrektora ZDP o szczegółowy nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem poboczy.

Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2019 roku.

Ze względu na obszerność i szczegółowość sprawozdania oraz zapewnienie członków zarządu, że z materiałem zapoznali się wcześniej, starosta koniński zaproponował, aby ograniczyć omawianie tematu do zadawania pytań obecnej na posiedzeniu dyrektor DPS – Joanny Wołyńskiej.

O zabranie głosu poprosił radny Ryszard Nawrocki, który z uwagi na szczegółowość sprawozdania nie odniósł się do jego treści. Zapytał, natomiast, czy w ocenie dyrektor placówki, należałoby coś zmienić w funkcjonowaniu Domu.

Dyrektor Joanna Wołyńska odpowiedziała, że jednym z priorytetów jest wdrożenie zaleceń wojewody dotyczących zwiększenia powierzchni mieszkaniowej w jednostce i obecnie trwają prace służące wygospodarowaniu dodatkowego pomieszczenia dla podopiecznych. Następnym w kolejności zadaniem, poprawiającym bezpieczeństwo pensjonariuszy, będzie zainstalowanie w budynku systemu przeciwpożarowego.

W związku z brakiem innych pytań, starosta Stanisław Bielik poddał informację pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2019 r.

Następnie starosta koniński zapytał członków zarządu czy mają uwagi do przedłożonej wcześniej informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2019 r.

Wobec braku zastrzeżeń i pytań do materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2019 r.

O omówienie punktu 6. porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Ewelinę Rapełę – naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.

Ewelina Rapeła przekazałainformację o zrealizowaniu przez Powiatw ubiegłym roku 41 projektów, w tym 24 krajowe i 17 - unijnych. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 27.692.524,32 zł, z czego 17.415.500,64 zł stanowiły fundusze europejskie, a 10.277.023,68 środki rządowe.

Zabierając głos w dyskusji radny Ryszard Nawrocki pozytywnie ocenił ubiegłoroczną działalność powiatu w kwestii pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” zmienianej uchwałą nr XI/84/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 października 2019 r.

Kolejne dwa punkty ujęte w porządku obrad omówiła Anna Biegasiewicz – z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Anna Biegasiewicz wyjaśniła, że zmiany przedmiotowych uchwał związane są z wydłużeniem okresu realizacji projektów o rok (do 31 grudnia 2022 r.) oraz wprowadzeniem zadań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

W wyniku głosowania projekt ww. uchwały został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, położoną w gminie Rzgów.

Na prośbę przewodniczącego zarządu kolejne dwa tematy ujęte w porządku obrad omówił Józef Karmowski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Omawiając pierwszy z projektów uchwał, Józef Karmowski poinformował, że dotyczy on wyrażenia przez Radę Powiatu Konińskiego zgody na odpłatne nabycie nieruchomości o powierzchni 0,0100 ha położonej w gminie Rzgów (znajdującej się w pasie drogi powiatowej nr 3237P). Wyjaśnił, że nabycie przedmiotowej działki wynika z konieczności uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk w zakresie rozbudowy pasa drogowego o pętle i zatokę autobusową przy drodze powiatowej nr 3212P na odcinku Morzysław Kolonia – Rudzica (ul. Główna).

Odnosząc się do drugiego z dokumentów, Józef Karmowski wyjaśnił, że dotyczy on wyrażenia przez Radę Powiatu Konińskiego zgody na powierzenie Gminie Kramsk zadania polegającego na budowie pętli i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 3212P na odcinku Morzysław Kolonia – Rudzica.

Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.

W tej części posiedzenia głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że projekty uchwał przewidziane w porządku obrad w punktach od 11. do 15. dotyczą udzielenia wsparcia finansowego gminom: Kramsk, Sompolno, Stare Miasto - na termomodernizacje strażnic OSP oraz Grodziec i Kleczew - na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wyjaśnił też, że pomoc powiatu dla każdej z gmin wyniesie 10.000,00 zł.

Następnie starosta poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 12.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kramsk.

Zarząd przyjął też w wyniku głosowania (4 głosami „za") projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk. Dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 13.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 14.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.

Głosując jednogłośnie (4 głosy „za”) zarząd przyjął do dalszego procedowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto. Dokument stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 15.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.

Zarząd zagłosował również jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 16.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Na prośbę starosty cztery kolejne tematy z dziedziny finansów przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 16 do protokołu.

Skarbnik zwrócił uwagę na korekty planu finansowego powiatu wynikające z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.

W tym miejscu głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, któryodniósł się do zadań inwestycyjnych powiatu i zaproponował rozpatrzenie możliwości zrealizowania projektów, które znalazły się na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 17.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 17 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 18.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r.: bilans z wykonania budżetu powiatu; łączny bilans jednostek budżetowych; łączny rachunek zysków  strat jednostek (wariant porównawczy); łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek; informacja dodatkowa.

W punkcie 18. porządku posiedzenia Radzisław Kozłowski przypomniał, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok ubiegły podlega uzupełnieniu o łączny bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową, która określa podstawowe zadania powiatu i wykaz jednostek organizacyjnych. Skarbnik wyjaśnił, że przedmiotowe sprawozdanie dotyczy wyników działalności finansowej powiatu w 2019 r. i ma formę tabelaryczną.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego materiału, przewodniczący zarządu poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2019 rok.

W tej części obrad Radzisław Kozłowski poinformował, że ustawa o finansach publicznych obliguje zarząd do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Koninie) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za 2019 rok.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Konińskiego za 2019 r.

Punkt 20. porządku obrad przedstawił przewodniczący zarządu.

Starosta poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zarząd powiatu zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu raportu o stanie powiatu. Wyjaśnił, że dokument spełnia wymogi ustawowe i zawiera informacje dotyczące wykonania przez zarząd powiatu w 2019 r. zadań określonych w obowiązujących dokumentach planistycznych oraz zadań wynikających z realizacji uchwał rady powiatu.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym.

W tej części posiedzenia starosta zaproponował, aby stosownie do uchwały rady określającej tryb udzielania i sposób rozliczania przyznanych środków spółkom wodnym, przyznać dotacje celowe po 10.000,00 zł gminnym spółkom w: Grodźcu, Wilczynie, Rychwale, Kleczewie i Starym Mieście. Środki te zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 22.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem rejestrującym.

O omówienie kolejnego tematu ujętego w porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Jana Bartczaka – naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że powyższa uchwała określa kwoty miesięcznych dotacji powiatu dla poszczególnych uczniów korzystających ze szkół niepublicznych, które posiadają uprawnienia placówek publicznych. Wyjaśnił, że wysokość wsparcia została ustalona dla takich typów szkół jak: liceum ogólnokształcące dla dorosłych (99,20 zł), szkoła policealna dla dorosłych (200,09 zł, a w zawodach technik administracji i bezpieczeństwa higieny pracy 130,17 zł), poradnia psychologiczno-pedagogiczna (451,81 zł), ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (5.109,80 zł) oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym o stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (3.170,95 zł).

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Punkt 23.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebudowy ul. Matejki, ul. Iwaszkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima i ul. Kochanowskiego w m. Posada, gm. Kazimierz Biskupi.

Tematy ujęte w punktach od 23. do 25. przedstawił dyrektor ZDP w Koninie, Józef Karmowski.

Dyrektor poinformował, że Gmina Kazimierz Biskupi wystąpiła do Zarządu Powiatu Konińskiego o zaopiniowanie wniosku dotyczącego przebudowy ul. Matejki, ul. Iwaszkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Tuwima i ul. Kochanowskiego w Posadzie. Podkreślił, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponował, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Punkt 24.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w m. Łysek, gm. Wierzbinek do kategorii drogi gminnej.

Następnie dyrektor Karmowski poinformował, że Wójt Gminy Wierzbinek wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Łysek. Dyrektor wyjaśnił, że droga ta ma charakter publiczny i służy potrzebom lokalnej społeczności, a dotychczas nie została zaliczona do żadnej kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych.

Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Punkt 25.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi w obrębie Lubomyśle, gmina Ślesin kategorii drogi gminnej.

W kolejnym punkcie porządku obrad dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie wyjaśnił, że przedłożony zarządowi projekt uchwały związany jest z wyrażeniem przez organ wykonawczy powiatu opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi w obrębie Lubomyśle w gminie Ślesin. Z uwagi na brak jakichkolwiek przeszkód poprosił zarząd o wydanie pozytywnej opinii w sprawie.

Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Punkt 26.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

Kolejny temat zreferował przewodniczący zarządu - Stanisław Bielik.

Starosta zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać najważniejsze odznaczenia powiatu funkcjonariuszom Policji z KMP w Koninie: Sławomirowi Arendowi, Zbigniewowi Nawrockiemu i Jackowi Ziarniakowi – w uznaniu zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim, za inicjowanie przedsięwzięć propagujących ideę bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu oraz za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu

Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Punkt 27.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących starosta koniński poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 30 czerwca br.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1620 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński /-/ Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński /-/ Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu /-/ Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-12-10 16:48:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-12-10 16:57:05)
Lista wiadomości