logo
logo bip

Protokół Nr 35/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30 marca 2020 r.

Protokół Nr 35/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

30 marca 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Elżbieta Raźna.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Anna Krygier - naczelnik Wydziału Finansowego,
Bernadeta Szmytka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
Kamila Grobelska - kierownik Biura Spraw Obronnych.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył35.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1430.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 31/2020 z 31 stycznia 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2019 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającejuchwałę w sprawie przekazania do korzystania z pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hurtowej 1 i Alejach 1 Maja 9 w Koninie.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2019 r.
 7. Sprawozdanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie powiatu konińskiego.
 8. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 31/2020 z 31 stycznia 2020 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Punkt 3.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2019 r.

Na prośbę przewodniczącego zarządu treść ww. dokumentu przedstawiła Anna Krygier – naczelnik Wydziału Finansowego.

Anna Krygier przypomniała, że zarząd jest zobligowany do podjęcia powyższej uchwały przepisami ustaw o finansach publicznych i samorządzie powiatowym. Następnie poinformowała, że w 2019 r. dochody powiatu zrealizowano na poziomie 105,03 % (w kwocie 110.795.897,81 zł). Ubiegłoroczne wydatki powiatu, natomiast, na kwotę 97.147.385,32 zł, co stanowi 94,62 % wykonania. Naczelnik podkreśliła też, że zgodnie z założeniami nadwyżkę zaplanowano w roku ubiegłym na kwotę około 4 mln zł, a ostatecznie wyniosła ona 13.648.512,49 zł. Następnie dodała, że na koniec ubiegłego roku stan zobowiązań Powiatu Konińskiego wyniósł ponad 21 mln zł i dotyczył głównie kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Anna Krygier zwróciła też uwagę na wpływy z tytułu subwencji ogólnej (38.273.749,00 zł) oraz dochodów podatkowych (24.689.612,00 zł). Poinformowała też, że majątek Powiatu Konińskiego w ciągu 2019 r. wzrósł o ponad 15 mln zł.

Następnie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który wyraził zadowolenie z uwagi na wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Zapytał też jaka kwota została przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg w 2019 r.

Starosta Stanisław Bielik odpowiedział, że kwota ta wyniosła ponad 880 tys. zł.

W związku z brakiem innych uwag zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 4.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2020.

Punkt 4. porządku obrad przybliżył starosta koniński.

Stanisław Bielik poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2020 został wcześniej przedstawiony wojewodzie wielkopolskiemu i uzyskał jego akceptację. Wyjaśnił, że dokument zawiera szczegółowy harmonogram zajęć w ujęciu miesięcznym.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania do korzystania z pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hurtowej 1 i Alejach 1 Maja 9 w Koninie.

W tej części obrad przewodniczący zarządu poinformował, że zmiana ww. uchwały polega na przekazaniu dodatkowego pomieszczenia dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w budynku przy ul. Hurtowej 1.

Uchwała została poddana pod głosowanie i podjęta przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 6.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2019 r.

Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności rzecznika konsumentów przedstawiła Bernadeta Szmytka.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie poinformowała, że w ubiegłym roku odnotowano podobną ilość spraw jak w roku 2018. Działalność biura koncentrowała się m.in. na poradach konsumenckich, wystąpieniach do przedsiębiorców, przygotowywaniu pozwów, współpracy z organizacjami konsumenckimi, a także działalności edukacyjnej.

Bernadeta Szmytka poinformowała też, że konsumenci najczęściej zgłaszali się do rzecznika w sprawie reklamacji zakupionych towarów (odzież, obuwie), a także w związku z problemami w zakresie ubezpieczeń i usług telekomunikacyjnych oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.

Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i przyjęli sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Sprawozdanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie powiatu konińskiego.

O zreferowanie kolejnego zagadnienia starosta koniński poprosił Kamilę Grobelską - kierownik Biura Spraw Obronnych.

Kamila Grobelska poinformowała, że do stawiennictwa przed Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Koninie w bieżącym roku wezwano 767 mężczyzn urodzonych w 2001 r., 32 mężczyzn z roczników starszych i 14 kobiet. Dodała też, że kwalifikacja wojskowa przebiegała bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła 98,5% dla osób z rocznika podstawowego, 12,5% dla poborowych z rocznika starszego, a w przypadku kobiet - 94 %.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1525 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. /-/ Stanisław Bielik
 2. /-/ Władysław Kocaj
 3. /-/ Ryszard Nawrocki
 4. /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-07 10:12:32)
Lista wiadomości