logo
logo bip

Protokół Nr 33/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 13 lutego 2019 r.

Protokół Nr 33/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

13 lutego 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos – starszy specjalista ds. obsługi Zarządu   Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył33.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1100.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248 P.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 4. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248 P.

W punkcie 2. porządku obrad starosta Stanisław Bielik poinformował, że projekt powyższej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Rychwał prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 3248P (działki nr 316 i 404/1 obręb Gliny) w celu realizacji przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3248P wraz z przepustem”.

Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.

W tej części obrad starosta poinformował, że kolejne zagadnienie ujęte w porządku obrad dotyczą wynajmu pomieszczeń biurowychw budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1 firmie „GEO-INVEST" oraz że umowa najmu zawarta zostaną na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2023 r. Poinformował, że miesięczny czynsz wynosił będzie 17,04 zł netto za m2 powierzchni biurowej oraz 8,52 zł netto za mpowierzchni wspólnej.

Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 4.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1110 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

 1. /-/ Stanisław Bielik
 2. /-/ Władysław Kocaj
 3. /-/ Ryszard Nawrocki
 4. /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-06 13:26:06)
Lista wiadomości