logo
logo bip

Protokół Nr 32/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 10 lutego 2020 r.

Protokół Nr 32/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

10 lutego 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,
Kamila Grobelska - kierownik Biura Spraw Obronnych,
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył33.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 800.Po powitaniu jego uczestników poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego Zenona Paszka – członka zarządu oraz radnego Powiatu Konińskiego.

Następnie przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 6. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019.

O przedstawienie sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przewodniczący zarządu poprosił Kamilę Grobelską - kierownika Biura Spraw Obronnych.

Kamila Grobelska wyjaśniła, że w 2019 roku odbyło się jedno posiedzenie komisji, które dotyczyło oceny stanu przygotowań do sezonu letniego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym na terenie powiatu konińskiego dzieciom i młodzieży, analiza sytuacji i podsumowanie efektów w zakresie ograniczenia spożywania i handlu narkotykami, omówienie działań w zakresie ograniczenia przemocy w rodzinie oraz ocena stanu zagrożenia pożarowego, a także zagrożeń powodowanych siłami natury.

Kierownik dodała,że przekazane przez przedstawicieli odpowiednich służb informacje potwierdziły dobre przygotowanie organizatorów do stworzenia właściwych warunków wypoczynku wakacyjnego w powiecie. Poinformowała też, że ogólna analiza bezpieczeństwa w okresie sprawozdawczym pozwala na stwierdzenie, że na obszarze powiatu konińskiego nie występowały problemy związane ze szczególnym zagrożeniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Następnie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który zwrócił uwagę na co raz więcej wypadków występujących przy przejściach dla pieszych.

W związku z brakiem uwag, przewodniczący zarządu poddał sprawozdanie pod głosowanie. W jego wyniku, dokument przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

Treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że sposób przyznawania dofinansowania PFRON dla poszczególnych zadań określony został w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Przepisy te określają również, kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania. Dyrektor wyjaśniła, że do kompetencji organu wykonawczego powiatu należy natomiast, określenie wysokości i kolejności przyznawania pieniędzy. Następnie przybliżyła ujęte w uchwale propozycje zasad, kryteriów oraz trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania w zakresie: zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier, a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Skarbnik omówił też kolejne propozycje zmian w tegorocznym budżecie powiatu, które przybliżył zarządowi zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 5 do protokołu.

Radzisław Kozłowski zwrócił uwagęnakorekty planu finansowego powiatu wynikające z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.

Starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 835 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

 1. /-/ Stanisław Bielik
 2. /-/ Władysław Kocaj
 3. /-/ Ryszard Nawrocki
 4. /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-06 13:20:18)
Lista wiadomości