logo
logo bip

Protokół Nr 31/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 31 stycznia 2020 r.

Protokół Nr 31/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

31 stycznia 2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,
Julia Stasińska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
Andżelika Karczewska - kierownik Biura Kontroli.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył31.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 800.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 28/2019 z 19 grudnia, nr 29/2019 z 30 grudnia.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego – kontynuacja w roku 2019”.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie na rok 2020 oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania stypendium dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Ślesin do kategorii dróg gminnych.
 12. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2019 r.
 13. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 28/2019 z 19 grudnia 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Z uwagi na nieobecność na przedmiotowym posiedzeniu od głosu wstrzymała się radna Elżbieta Raźna. Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 29/2019 z 30 grudnia br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za”.

Punkt 3.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego – kontynuacja w roku 2019”.

 Punkt 3. porządku obrad przedstawiła Julia Stasińska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Julia Stasińska przypomniała, że Starostwo Powiatowe w Koninie realizuje program usuwania azbestu z powiatu konińskiego od 2007 r. W tym roku, wyłoniona w drodze przetargu firma AM Trans Progress Sp. z o.o. realizowała to zadanie od kwietnia do września 2019 r. Wykonała w tym czasie prace na terenie 386 nieruchomości zlokalizowanych w 14 gminach powiatu. Zgodnie z przedmiotem zamówienia polegały one na demontażu wyrobów azbestowych, ich transporcie i przekazaniu do utylizacji. W wyniku prowadzonych działań unieszkodliwiono w tym roku 1.012,07 ton materiałów zawierających azbest na kwotę 449.999,82 zł (z czego 388.199,82 zł stanowiły środki własne powiatu, a 61.800,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

Następnie starosta koniński poddał sprawozdanie pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.

Na prośbę przewodniczącego zarządu zagadnienie z dziedziny oświaty przybliżył Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że w ubiegłym roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Koniński zostało osiągnięte wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na poziomie wyższym niż średnie wynagrodzenie określone w Karcie Nauczyciela. W związku z tym nie zaistniała konieczność wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Starosta skierowałdo członków zarządu pytanie o ewentualne uwagi do przedłożonego sprawozdania.Wobec brakuzastrzeżeń i uwag do materiałuzarządził głosowanie.Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Zagadnienia dotyczące finansów publicznych ujęte w porządku obrad w punktach od 5. do 7. przybliżył zarządowi Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Pierwszym tematem podjętym na posiedzeniu przez skarbnika była propozycja zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2020, dokonanie których leży w gestii zarządu powiatu. Wyjaśnił, że ujęte w uchwale korekty dotyczą przede wszystkim przeniesień środków między paragrafami i wynikają z aktualnych potrzeb zgłoszonych przez naczelników komórek urzędu oraz dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Następnie przedstawił zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 5 do protokołu.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za".

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2019 r.

W tej części obrad Radzisław Kozłowski poinformował, że plan dochodów budżetu w omawianym okresie został zrealizowany w 105,03%, tj. w kwocie 110.793.095,55 zł, natomiast plan wydatków wykonano w 94,62% - na kwotę 97.147.385,32 zł. Skarbnik podkreślił też, że IV kwartał 2019 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 13.645.710,23 zł.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że projekt ww. uchwały związany jest zupoważnieniem kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Konińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020.

Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału i w drodze głosowania podjęli uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie na rok 2020 oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem na rok 2020.

Punkt 8. porządku obrad omówiła Elżbieta Sroczyńska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że przygotowywanie przez śds-y corocznych planów pracy jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dodała też, że ich zatwierdzenie leży w gestii organu prowadzącego lub zlecającego prowadzenie środowiskowych domów pomocy. Dyrektor zapewniła też zarząd, że dokumenty te uzyskały pozytywną opinię wojewody wielkopolskiego.

W związku z brakiem uwag starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania stypendium dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

W tej części posiedzenia Jan Bartczak poinformował, że w sprawie przyznania stypendium Starosty Konińskiego, do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wpłynęło 110 wniosków spełniających wymagania regulaminowe. Wyjaśnił też, że na tegoroczną pomoc stypendialną powiat zabezpieczył w budżecie 187.000,00 zł, z których rozdysponowane zostanie 180.800,00 zł. Stypendium dla uzdolnionych uczniów (ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński) wypłacane będzie z wyłączeniem okresu wakacyjnego w wysokości - 200 zł miesięcznie.

W związku z brakiem uwag przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.

W punkcie 10. porządku obrad starosta poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o użyczenie pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku przy ul. Hurtowej 1 w Koninie w celu prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej.

Zgodnie z proponowanym projektem uchwały użyczenie będzie obowiązywać na czas od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Ślesin do kategorii dróg gminnych.

Kolejny temat również omówił starosta Stanisław Bielik.

Przewodniczący zarządu poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg znajdujących się na terenie miasta Ślesin. Następnie podkreślił, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponował, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.

W związku z brakiem uwag zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 12.

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w 2019 r. przedstawiła Andżelika Karczewska – kierownik Biura Kontroli.

Kierownik poinformowała, że Biuro Kontroli przeprowadziło w ubiegłym roku 10 kontroli (4 kompleksowe, 1 sprawdzającą oraz 5 doraźnych). W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły w różnych obszarach gospodarki finansowej. Do najczęstszych należała: nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa wydatków, nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz odprowadzanie dochodów budżetowych. Uchybienia dotyczyły również unormowań z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zamówień publicznych oraz przepisów wewnętrznych.

Andżelika Karczewska podkreśliła, że podczas kontroli nie stwierdzono przypadków rażącego naruszenia prawa skutkującego zawiadomieniem organów ścigania, a stopień stwierdzonych nieprawidłowości nie wywarł negatywnego wpływu na funkcjonowanie jednostek.

Następnie starosta poddał sprawozdanie pod głosowanie. Zostało ono przyjęte jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poinformował, że 15 stycznia br. uczestniczył w II Nadzwyczajnym Wielkopolskim Kongresie Samorządowym w Poznaniu pod Patronatem Marszałka Senatu RP. Wyjaśnił, że celem spotkania było uwypuklenie coraz trudniejszej sytuacji finansowej w jakiej funkcjonują samorządy lokalne, a także wyrażenie sprzeciwu dla postępującego ograniczenia zdolności finansowych JST, poprzez zmniejszenie ich dochodów własnych oraz obarczania kolejnymi zadaniami, bez zagwarantowania adekwatnych środków finansowych na ich realizację.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 855 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. /-/ Stanisław Bielik
 2. /-/ Władysław Kocaj
 3. /-/ Ryszard Nawrocki
 4. /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-06 13:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-04 12:45:41)
Lista wiadomości