logo
logo bip

Protokół Nr 29/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 29/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

30 grudnia 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos – starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył29.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1030.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027.
 5. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 127/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju transportu zrównoważonego.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 172/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 9. Plan pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 10.  Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik przybliżył propozycję autopoprawek do projektu uchwały wprowadzającej zmiany do tegorocznego budżetu. Następnie omówił je zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu.

Z uwagi na brak pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027.

W punkcie 4. porządku posiedzenia skarbnik poinformował, że autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020-2027 spowodowane są wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.363.981,10 zł.

Zarząd przyjął wniosek jednogłośnie - 5 głosami „za".

Punkt 5.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Następnie Radzisław Kozłowski wyjaśnił, żeautopoprawki do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020 dotyczą zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych powiatu (ZDP, PODGiK, DPS, ŚDS, PCPR i PUP) na łączną kwotę 1.363.381,10 zł.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 127/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju transportu zrównoważonego.

W tej części obrad starosta koniński wyjaśnił, że kolejne dwa tematy związane są z aktualizacją składów osobowych międzysektorowych zespołów koordynujących realizację dokumentów strategicznych w ramach Aglomeracji Konińskiej tj.: studium transportu zrównoważonego oraz planu zrównoważonego gospodarowania energią. W składzie pierwszego z zespołów miejsce Katarzyny Rejniak zajęła Katarzyna Różycka, a w drugim – także Katarzynę Rejniak zastąpiła Renata Jackowska.

Starosta, jako pierwszy, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 127/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju transportu zrównoważonego. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 172/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią.

Kolejnym dokumentem, nad którym pochylił się zarząd była uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 172/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią. Została ona podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

W tej części obrad starosta Stanisław Bielik poinformował, że kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” postanowiła zarekomendować do nadania najważniejszego odznaczenia powiatu: Mariusza Nowaka i Reginę Szymczak - w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego, w szczególności za wspieranie inicjatyw realizowanych w oparciu o walory kulturowe wsi oraz za zaangażowanie w rozwój i promocję turystyki w powiecie konińskim.

W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 9.

Plan pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na rok 2020.

Projekt planu pracy zarządu na rok 2020 przedstawił jego przewodniczący - Stanisław Bielik.

Starosta wyjaśnił, że dokument został sporządzony w oparciu o tematy zaproponowane przez poszczególne komórki urzędu oraz jednostki organizacyjne powiatu. Plan ma charakter ramowy i zgodnie z potrzebami będzie na bieżąco weryfikowany w ciągu roku.

Zarząd przyjął dokument po zmianach jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 10.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1050 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 1. /-/ Stanisław Bielik
 2. /-/ Władysław Kocaj
 3. /-/ Ryszard Nawrocki
 4. /-/ Zenon Paszek
 5. /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-02-14 09:48:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:33:02)
Lista wiadomości