logo
logo bip

Protokół Nr 28/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 19 grudnia 2019 r.

Protokół Nr 28/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

19 grudnia 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński
 3. Ryszard Nawrocki
 4. Zenon Paszek

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Sylwia Cichocka - z-ca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - starszy specjalista ds. obsługi Zarządu   Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył28.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 800.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 24/2019 z 14 listopada 2019 r. oraz Nr 25/2019 z 20 listopada 2019 r.
 3. Informacja z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 4. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2019/2020.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem rejestrującym.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2020-2021.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania ,,Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego”.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy ul. Wyspiańskiego w Posadzie, gm. Kazimierz Biskupi.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia działek w gminie Wilczyn do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia działek w gminie Wilczyn kategorii drogi gminnej.
 17. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 24/2019 z 14 listopada 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".  Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 25/2019 z 20 listopada br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za”.

Punkt 3.

Informacja z realizacji prac Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Informację będącą przedmiotem obrad w punkcie 3. porządku posiedzenia przedstawiła Sylwia Cichocka - z-ca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Sylwia Cichocka odniosła się przede wszystkim do treści dokumentu dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych na drogach. Z informacji wynika, że w okresie sprawozdawczym powiat wykonał 12 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4.642.247,66 zł. Zastępca dyrektora poinformowała też, o zaawansowaniu prac związanych z utrzymaniem mostów, wiaduktów i przepustów, a także wymieniła zadania, które zostały rozpoczęte w roku bieżącym.

W związku z brakiem pytań do przedstawionego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2019/2020.

Sylwia Cichocka omówiła też dwa kolejne dokumenty przygotowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

W pierwszych z nich, zastępca dyrektora ZDP poinformowała zarząd, że zimowym utrzymaniem zostanie objętych 584 km dróg powiatowych oraz 69 km chodników. Dodała, że tak jak i w latach ubiegłych, teren powiatu został podzielony na rejony (9), co ma usprawnić prowadzenie „Akcji Zima”. Wyjaśniła również, że za utrzymanie przejezdności dróg odpowiadać będzie 5 firm wyłonionych w przetargach lub w ramach negocjacji. Sylwia Cichocka odniosła się także do kosztów zimowego utrzymania. Według wyliczeń, w porównaniu z rokiem ubiegłym jednokrotne odśnieżanie i posypanie wyznaczonych odcinków będzie kosztować powiat więcej o około 23% i wyniesie 97.175,81 zł.

W tym miejscu głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poprosił o uzupełnienie informacji poprzez wpisanie nazw dróg i chodników z gminy Stare – Miasto (rejon VII, drogi Stare Miasto – Lisiec Wielki oraz chodników przy drogach Żychlin – Stare Miasto i Stare Miasto – Lisiec Wielki), które zostały objęte odśnieżaniem, a nie zostały wykazane w ww. dokumencie.

Wicestarosta Władysław Kocaj podkreślił natomiast, że w wyniku przetargu udało wyłonić się firmy, które będą odpowiedzialne za zimowe utrzymanie przez cały sezon. Wyjaśnił, że w latach ubiegłych umowy obowiązywały do końca roku kalendarzowego i konieczne było ogłaszanie nowych przetargów na kolejny rok.

Następnie starosta poddał informację pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

W tej części obrad z-ca dyrektora ZDP w Koninie wyjaśniła, że ponowne ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wynika ze zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych w obszarze dotyczącym umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Poinformowała, że stawki zostały ustalone na maksymalnym poziomie, jakie przewidział ustawodawca.

Zabierając głos w dyskusji radny Ryszard Nawrocki zasygnalizował, że Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji skierował w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowegopismo do przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów. W związku z tym radny zaproponował, aby rozważyć propozycje zawarte w piśmie ZMWiK i ponownie pochylić się nad ustaleniem wysokości stawek.

Sylwia Cichocka wyjaśniła, że konieczność podjęcia przez radę ww. uchwały wynika z ustawowych terminów. Podkreśliła też, że za każdym razem powiat zawiera umowę w sprawie wysokości stawek z konkretnym wykonawcą i zgodnie z charakterystyką prowadzonych robót nie są one zawsze ściśle związane z wytycznymi zawartymi w uchwale.

Potwierdzając, że każde podpisanie umowy w sprawie stawek poprzedza analiza jej przedmiotu, starosta Stanisław Bielik przypomniał, żeopłatyte stanowią źródło dochodów własnych powiatu.

Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go - 3 głosami „za". Od głosu wstrzymał się radny Ryszard Nawrocki. Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

 Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały r X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Omawiając temat ujęty w punkcie 6. porządku obrad, Marcin Wietrzykowski – naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że zmiana ww. uchwały polega na aktualizacji sieci połączeń realizowanych w ramach zapewnienia przez powiat usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Uwzględniając potrzeby mieszkańców potwierdzone częstotliwością korzystania z uruchomionych połączeń, jedna linia została zlikwidowana, dwie nowe linie zostały uruchomione (na potrzeby szkół), a w kilku przypadkach zmieniono przebieg trasy.

W związku z brakiem pytań do tematu, przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Zagadnienia dotyczące finansów publicznych (ujęte w porządku obrad w punktach od 7. do 10.) przybliżył zarządowi Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Pierwszym tematem podjętym na posiedzeniu przez skarbnika była propozycja zmian  w budżecie powiatu konińskiego na rok 2019, dokonanie których leży w gestii zarządu powiatu. Wyjaśnił, że ujęte w uchwale korekty dotyczą przede wszystkim przeniesień środków między paragrafami i wynikają z aktualnych potrzeb zgłoszonych przez naczelników komórek urzędu oraz dyrektorów i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Następnie przedstawił zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 7 do protokołu.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za".

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Kolejne propozycje zmian w tegorocznym budżecie powiatu Radzisław Kozłowski omówił zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 8 do protokołu.

Skarbnik powiatu zwrócił uwagęnakorekty wynikające z porozumień, umów oraz udzielanej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.

Starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2018-2027 skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

W tej części obrad skarbnik poinformował zarząd, że przedłożony dokument związany jest z realizacją zadań, których wykonanie nie było możliwe w roku bieżącym, a zabezpieczone pieniądze, jako środek niewygasający, zostaną ujęte po stronie wydatków w budżecie na 2020 r.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem rejestrującym.

W kolejnym temacie głos zabrała Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że zmiana ww. uchwały wynika z konieczności aktualizacji miesięcznych kwot dotacji powiatu dla uczniów korzystających ze szkół niepublicznych, które posiadają uprawnienia placówek publicznych. Wyjaśnił, że wysokość wsparcia została ustalona dla takich typów szkół jak: szkoły specjalne przysposabiające do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (1.256,30 zł) oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne (65,97 zł).

Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału i w drodze głosowania podjęli uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Następnie radny Ryszard Nawrocki poprosił naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o zapoznanie się ze stanowiskiem Związku Powiatów Polskich dotyczącym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020, a także zgłoszenia ewentualnych uwag do treści ww. rozporządzenia.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2020-2021.

Temat ujęty w porządku obrad w punkcie 12. przybliżył Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik poinformował, że w wyniku przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2020-2021 dwóch środowiskowych domów samopomocy, komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała oferty złożone przez Fundację Mielnica w Koninie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem.

Krzysztof Czajkowski wyjaśnił, że obydwie organizacje spełniają wszystkie wymagania formalne oraz posiadają doświadczenie w realizacji tego zadania. Dodał też, że prowadzenie środowiskowych domów samopomocy należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji Wojewody Wielkopolskiego na ten cel wynosi 1.552.014,00 zł.

W związku z brakiem uwag, uchwała została poddana pod głosowanie i podjęta przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania ,,Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego”.

W tej części posiedzenia zarząd procedował nad przyznaniem „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego”. Starosta Stanisław Bielik przypomniał, żenagroda tawręczane są na corocznej Gali Powiatu Konińskiego osobom i podmiotom wyróżniającym się aktywnością w takich dziedzinach, jak: „Gospodarka", „Kultura", „Sport i turystyka" oraz „Działalność społeczna". Wyjaśnił też, że wszystkie złożone w tej sprawie wnioski opiniowane były przez dwie kapituły wg kryteriów i zasad określonych w regulaminie przyznawania nagrody.

Po zapoznaniu się z rekomendacjami i ponownym przeanalizowaniu wniosków zarząd postanowił przyznać 15 nominacji, z których następnie wyłonił 7 nagrodzonych: w kategorii „Gospodarka" – firmę VIN KON S.A; w kategorii „Kultura": Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku oraz Zespół Ludowy Świętojanki z Kramska; w „Sporcie i Turystyce": Marka Juszczaka – prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” z Gminy Stare Miasto oraz Weronikę Żabierek – złotą medalistkę w kolarstwie XV Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi, oraz w dziedzinie „Działalność społeczna": Beatę Stepanov – prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej w Kleczewie oraz Alinę Byczyk – przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Bielawach.

Uchwaław sprawie przyznania „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego” została podjęta jednogłośnie - 4 głosami„za". Dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy ul. Wyspiańskiego w Posadzie, gm. Kazimierz Biskupi.

Tematy ujęte w punktach od 14. do 16. omówiła Sylwia Cichocka - z-ca dyrektora ZDP w Koninie.

Sylwia Cichocka poinformowała, że Gmina Kazimierz Biskupi wystąpiła do zarządu powiatu o zaopiniowanie wniosku dotyczącego budowy ul. Wyspiańskiego w Posadzie. Dodała też, że przedsięwzięcie to nie ma wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego.

W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia działek w gminie Wilczyn do kategorii dróg gminnych.

W tej części obrad z-ca dyrektora ZDP w Koninie poinformowała, że Wójt Gminy Wilczyn wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Dębówiec, Wilczyn, Kownaty, Kaliska i Wiśniewa.

Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia działek w gminie Wilczyn kategorii drogi gminnej.

W tej części obrad Sylwia Cichocka poinformowała, że Wójt Gminy Wilczyn wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia niektórych działek kategorii dróg gminnych. Wyjaśniła, że działania te służą regulacji stanów prawnych poszczególnych nieruchomości.

Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 17.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrał radny Zenon Paszek, który zaproponował aby wręczyć na Gali Powiatu Konińskiego tytuł honorowy przyznany Stanisławie Jasiczek– prezes Stowarzyszenia Kulturalnego TRADYCJA,animatorce kultury prowadzącej Muzeum Rzemiosła Artystycznego w Węglewie, gmina Golina.

Głos zabrał też radny Ryszard Nawrocki, który zwrócił uwagę na zagrożenia związane z zawieszeniem działalności oddziału neurologicznego i ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Poinformował też, że projekt stanowiska, które przygotował w tej sprawie został przedstawiony na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Konińskiego

Następnie Stanisław Bielik poprosił radnego o dalsze zainteresowanie problemem i podjęcie - w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego - współpracy z przewodniczącym konwentu w tej sprawie.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1020 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. /-/ Stanisław Bielik
 2. /-/ Władysław Kocaj
 3. /-/ Ryszard Nawrocki
 4. /-/ Zenon Paszek

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-02-14 09:44:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:34:30)
Lista wiadomości