logo
logo bip

Protokół Nr 25/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 20 listopada 2019 r.

Protokół Nr 25/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

20 listopada 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Zenon Paszek,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył25.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1430.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań biblioteki publicznej.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 247/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w obrębie Szczepidlo, gmina Krzymów do kategorii dróg gminnych.
 9. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań biblioteki publicznej.

Punkt 2. porządku obrad omówił Starosta Stanisław Bielik, który wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w sprawie powierzenia bibliotece miejskiej zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2020 roku. Starosta dodał również, że na realizację tego zadania powiat przekaże samorządowi miasta Konina środki w wysokości 100.000,00 zł.

Wobec braku pytań do przedstawionego dokumentu starosta poddał go pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2019 przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik poinformował uczestników posiedzenia, że zaproponowane ww. uchwałą zmiany do tegorocznego planu finansowego wynikają z konieczności dokonania przesunięć środków miedzy paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do bieżących zadań komórek urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu.Następnie przybliżył zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 4 do protokołu

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za".

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Skarbnik omówił też kolejne propozycje zmian w tegorocznym budżecie powiatu, które przybliżył zarządowi zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 5 do protokołu.

Radzisław Kozłowski zwrócił uwagęnakorekty planu finansowego powiatu wynikające z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.

Starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 247/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej.

W punkcie 6. porządku obrad głos zabrała Elżbieta Sroczyńska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Dyrektor poinformowała, że zmiana uchwały w powyższej sprawie spowodowana jest koniecznością dostosowania wysokości przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Wyjaśniła, że zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie za 1 godzinę zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich wynosić będzie 17,00 zł brutto.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Projekt uchwały poddany przez starostę pod głosowanie został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Treść uchwały procedowanej w punkcie 5. porządku obrad omówił starosta Stanisław Bielik.

Starosta poinformował, że przedłożony zarządowi projekt uchwały dotyczy upoważnienia Joanny Wołyńskiej - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie - do działania w imieniu Powiatu Konińskiego, a także dysponowania środkami finansowymi w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie kotła warzelno-parowego oraz zmywarki.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Poddany przez starostę pod głosowanie dokument podjęty został jednogłośnie - 4 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w obrębie Szczepidło, gmina Krzymów do kategorii dróg gminnych.

Punkt 7. porządku posiedzenia zreferował starosta Stanisław Bielik,który poinformował, że Wójt Gminy Krzymów wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Szczepidło. Starosta wyjaśnił, że drogi te mają charakter publiczny i służą potrzebom lokalnej społeczności, a dotychczas nie zostały zaliczone do żadnej kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych.

Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrała radna Elżbieta Raźna, która zaproponowała aby jeden dzień w tygodniu urząd pracował dłużej niż do 15.30, co umożliwiłoby pracującym mieszkańcom powiatu załatwienie spraw po godzinach ich pracy.

Starosta odpowiedział, że propozycja pani radnej jest godna rozważenia. W związku z brakiem innych tematów, Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1015 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 1. /-/ Stanisław Bielik
 2. /-/ Władysław Kocaj
 3. /-/ Zenon Paszek
 4. /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-02-14 09:37:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:35:21)
Lista wiadomości