logo
logo bip

Protokół Nr 24/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 14 listopada 2019 r.

Protokół Nr 24/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

14 listopada 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Marek Niezabitowski  - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos – starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył24.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1430.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 22/2019 z 22 października 2019 r., nr 23/2019 z 30 października 2019 r.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2020-2021.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Koninie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawieustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawieprojektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 10. Informacja o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego w 2019 r.
 11. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 22/2019 z 22 października 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 23/2019 z 30 października br. O uzupełnienie protokołu wniósł radny Ryszard Nawrocki, który poprosił o uszczegółowienie swojej wypowiedzi w punkcie 7. dotyczącym spraw bieżących. Dokument został przyjęty po zmianach jednogłośnie - 5 głosami „za”.

Punkt 3.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w drodze darowizny.

Treść uchwały będącej przedmiotem 3. punktu porządku obrad przybliżył wicestarosta Władysław Kocaj.

Wicestarosta poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy wyrażenia przez radę powiatu zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. Wyjaśnił, że wpłynął wniosek wójta gminy Wilczyn, o przekazanie gminie w formie darowizny ponad dziewięcioarowej nieruchomości (o wartości 10 225 zł) położonej w miejscowości Gogolina w celu jej zagospodarowania, tj. stworzenia miejsca do wypoczynku z placem zbaw.

Starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2020-2021.

Na prośbę przewodniczącego zarządu punkt 4. przedstawił Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik przypomniał, że w powiecie konińskim działają dwa środowiskowe domy samopomocy, które prowadzone są przez podmioty wyłonione w otwartych konkursach ofert. Wyjaśnił, że dotychczasowe umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi przestaną obowiązywać z końcem 2019 roku i w związku z tym konieczne jest ogłoszenie nowych konkursów na realizację tych zadań. Krzysztof Czajkowski dodał też, że dla zachowania ciągłości prowadzenia placówek konkurs powinien być rozstrzygnięty jeszcze w tym roku.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Kolejny temat omówił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że do podjęcia powyższej uchwały obliguje zarząd ustawa Karta Nauczyciela, według której organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przypomniał, że w komisji zasiadają przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor placówki oświatowej, a także eksperci z przedmiotowej dziedziny.

Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do składu osobowego komisji. Przewodniczący zarządu poddał więc dokument pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Koninie.

W punkcie 6. porządku obrad starosta poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania sprzętu informatycznego będącego na stanie ewidencyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na rzecz Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Koninie.

Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawieustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.

O omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2020 - 2027 przewodniczący zarządu poprosiłskarbnika powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został przygotowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi ustawy o finansach publicznych. Wyjaśnił, że ze względu na specyfikę prognozy dla 2020 r. przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla pozostałych lat sposób prognozowania ustalono poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Następnie Radzisław Kozłowski przedstawił wartości zaprojektowane dla przyszłorocznego budżetu, w którym dochody zaplanowano na kwotę 111.484.073,52 zł w tym: dochody bieżące – 95.234.006,39 zł, dochody majątkowe – 16.250.067,13 zł. Wyjaśnił, że na wysokość dochodów majątkowych wpływ mają środki wynikające z umów z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: Lisiec Wielki – Niklas, Paprotnia – Krzymów, Różopole – Licheń Stary – Wola Podłężna.

Wydatki, natomiast stanowią 107.498.716,68 zł, w tym wydatki bieżące – 78.450.788,74 zł, a wydatki majątkowe - 29.047.927,94 zł. Skarbnik podkreślił, że znaczną część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia pracownicze. Wyjaśnił, że wcześniej planowany wzrost wynagrodzeń będzie możliwy dopiero na początku przyszłego roku, kiedy to w budżecie pojawią się dodatkowe środki. Skarbnik dodał też że, nadwyżka budżetowa w wysokości 3.985.356,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Podkreślił również, że sukcesywnie zmniejszane jest zadłużenie powiatu, które na koniec przyszłego roku powinno wynieść 17.169.446,00 zł. Radzisław Kozłowski omówił również wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" podjął uchwałę w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Konińskiego. Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawieprojektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020.

W tej części posiedzenia starosta Stanisław Bielik poprosił skarbnika o przedstawienie najistotniejszych zagadnień związanych z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

Radzisław Kozłowski zwrócił uwagę na ujętą po stronie wydatków majątkowych kwotę 29.047.927,94 zł. Poinformował m.in. o zadaniach drogowych, na które zaplanowano 27.412.220,45 zł. Dodał, też że budżet będzie modyfikowany w trakcie roku w celu jego dostosowania do aktualnych potrzeb i możliwości powiatu, co znaczy że zaplanowane w budżecie kwoty także ulegną zmianom.

Zabierając głos w temacie wicestarosta Władysław Kocaj podkreślił, że przyszłoroczny budżet nie należy do łatwych, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzeby pracownicze, czy też konieczność przeprowadzenia remontu sali rejestracji pojazdów w starostwie.

Radny Ryszard Nawrocki zwrócił natomiastuwagę nazadowalający wskaźnik zadłużenia powiatu, a także wzrost dochodów własnych o 3,14%. Zaznaczył jednak, że w budżecie muszą znaleźć się środki na podwyżki wynagrodzeń pracowniczych. Radny zapytał też ile środków własnych powiat będzie musiał przeznaczyć na zadania oświatowe.

Skarbnik odpowiedział, że aby wywiązać się z realizacji zdań oświatowych powiat będzie musiał w przyszłym roku dołożyć z własnego budżetu około 7.000.000,00 zł.

Ryszard Nawrocki zaproponował, aby udać się bezpośrednio do Resortu Edukacji, i spróbować wynegocjować w ministerstwie dodatkowe środki na ten cel.

Następnie przewodniczący zarządu poddał dokument pod glosowanie. Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2020 jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

W tej części obrad starosta Stanisław Bielik poinformował, że kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” postanowiła zarekomendować do nadania najważniejszego odznaczenia powiatu: Lidię Huderowicz, Justynę Hyży-Chmielewską, Michała Kałużnego i Lecha Kwiatkowskiego – w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju harcerstwa w powiecie konińskim.

Starosta poprosił zarząd o uhonorowanie podmiotu zbiorowego tj.: Towarzystwa Samorządowego w Koninie – w uznaniu za 25-letnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego, w szczególności za podejmowanie i realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie świadomości kulturalnej, edukacyjnej oraz społecznej.

 W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 10.

Informacja o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego w 2019 r.

W punkcie 10. porządku obrad starosta Stanisław Bielik poprosił o omówienie tematu Marka Niezabitowskiego - inspektora w wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Marek Niezabitowski podkreślił, że nadzór nad lasami prywatnymi polega głównie na instruowaniu właścicieli o sposobie wykonywania pielęgnacji lasu, kontroli przeprowadzonych zabiegów, a także egzekwowanie zapisów zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu. Ponadto w gestii starosty jest m.in. dokonywanie legalizacji pozyskanego drewna poprzez wydawanie świadectw legalności. Inspektor odniósł się również do nowelizacji przepisów ustawy o lasach oraz zwrócił uwagę na coraz mniejsze zainteresowanie mieszkańców powiatu zalesianiem gruntów rolnych.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedłożonego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1620 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. /-/ Stanisław Bielik
 2. /-/ Władysław Kocaj
 3. /-/ Ryszard Nawrocki
 4. /-/ Zenon Paszek
 5. /-/ Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-02-14 09:33:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:36:27)
Lista wiadomości