logo
logo bip

Protokół Nr 23/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30 października 2019 r.

Protokół Nr 23/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

30 października 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył23.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 945.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IIIkwartał 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania samochodu osobowego.
 7. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty konińskiego treść wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik przybliżył zarządowi zaproponowane zmiany zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu. Przedstawił również autopoprawki, które nie zostały ujęte we wniosku. Wyjaśnił, że przed rozpoczęciem posiedzenia zarządu do urzędu wpłynęły pisma informujące o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej przez Gminę Rychwał (130.000,00 zł na remont drogi powiatowej nr 3244P i 30.000,00 zł na remont chodnika w miejscowości Dąbroszyn) oraz przez Gminę Kleczew (2.500,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kleczewie). Następnie zaproponował, aby rozszerzyć treść wniosku o te zmiany.

Następnie, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IIIkwartał2019 roku.

W tej części obrad Radzisław Kozłowski poinformował, żezgodnie zustawą o finansach publicznych zarząd powiatu jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP) informacji kwartalnych z wykonania budżetu. Dodał, że materiał będący przedmiotem dzisiejszych obrad przedstawia wykonanie tegorocznego planu finansowego powiatu za III kwartał. Następniewyjaśnił, że w omawianym okresie dochody budżetu zrealizowane zostały na kwotę 74.806.944,53 zł, co stanowi 75,76% planu. Natomiast po stronie wydatków, budżet wykonany został w 63,30%, na kwotę 63.157.206,58 zł. Na koniec skarbnik zaznaczył, że III kwartał 2019 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 11.649.737,95 zł.

Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej.

W następnym temacie, będącym przedmiotem zainteresowania zarządu, głos zabrał Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Krzysztof Czajkowski wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na przyszłoroczną realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji i edukacji prawnej. Pełnomocnik przypomniał, że w powiecie funkcjonuje pięć punktów nieodpłatnych porad prawnych. Dwa z nich obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych na podstawie umów, a pozostałe trzy – przez organizacje pozarządowe (prowadzące działalność pożytku publicznego) wyłonione w otwartym konkursie ofert. Krzysztof Czajkowski dodał, że na utrzymanie punktów prawnych powiat otrzyma dotację celową z budżetu wojewody w wysokości 190.080,00 zł.

Następnie przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania samochodu osobowego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Stanisław Bielik poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie samochodu osobowego marki Mercedes Benz Vito (rok produkcji 2001) będącego na stanie ewidencyjnym starostwa.

W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poinformował, że 29 października uczestniczył w obradach Zespołu Do Spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wyjaśnił, że rozmowy dotyczyły m.in. przekazywanej samorządom subwencji oświatowej. Radny poinformował też zarząd, że złożył stosowny wniosek do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie jej zwiększenia.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1015 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-26 13:58:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:37:08)
Lista wiadomości