logo
logo bip

Protokół Nr 22/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 22 października 2019 r.

Protokół Nr 22/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

22 października 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,

Anna Biegasiewicz - z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył22.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1430.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 20/2019 z 17 września 2019 r., nr 21/2019 z 26 września 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 172/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 128/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju gospodarczego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 129/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego strategię rozwoju turystyki.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 127/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju transportu zrównoważonego.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie komputerów oraz wartości niematerialnych i prawnych Radnym Powiatu Konińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej mienie powiatu.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ślesin, dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Wąsosze i część obrębu geodezyjnego Kępa.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi (ul. Szarych Szeregów) w Golinie do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg w obrębach geodezyjnych Chlebowo, Goczki, Nykiel i Zaryń w gminie Wierzbinek.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 14. Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych z wykonanych zadań.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
 24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.
 25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.
 26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.
 27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.
 28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
 29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 31. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 20/2019 z 17 września 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Następnie przewodniczący zarządu poddał pod głosowanie protokół nr 21/2019 z 26 września br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.

W tym miejscu głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który odnosząc się do zapisów w protokole (z 26 września br.)dotyczących spotkania kierownictwa urzędu z pracownikami w sprawie podwyżek, poprosił o poinformowanie o jego wynikach.

Starosta wyjaśnił, że ze względu na inne zobowiązania ujęte w tegorocznym planie finansowym, pracownicy mogą spodziewać się podwyżek pensji dopiero na początku przyszłego roku. Dodał też, że na tym etapie projektowania budżetu (na rok 2020) nie można określić ich wysokości.

Punkt 3.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 172/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią.

W tej części obrad starosta koniński wyjaśnił, że kolejne 4 tematy związane są z aktualizacją składów osobowych międzysektorowych zespołów koordynujących realizację dokumentów strategicznych w ramach Aglomeracji Konińskiej tj.: studium transportu zrównoważonego, studium rozwoju gospodarczego, strategii rozwoju turystyki oraz planu zrównoważonego gospodarowania energią.

Następnie Stanisław Bielik zaproponował, aby koordynatorem zespołu ds. studium rozwoju transportu zrównoważonego, w miejsce Katarzyny Rejniak, został Marcin Wietrzykowski – naczelnik Wydziału Komunikacji.

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za” przychylił się do propozycji starosty.

Starosta, jako pierwszy, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 172/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 4.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 128/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju gospodarczego.

Kolejnym dokumentem, nad którym pochylił się zarząd była uchwała w sprawiezmiany uchwały nr 128/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju gospodarczego. Została ona podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 129/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego strategię rozwoju turystyki.

Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" - podjął też uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 129/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego strategię rozwoju turystyki. Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 127/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju transportu zrównoważonego.

Zarząd powiatu podjął też po zmianach jednogłośnie - 5 głosami „za" - uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 127/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju transportu zrównoważonego. Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie komputerów oraz wartości niematerialnych i prawnych Radnym Powiatu Konińskiego.

Na prośbę przewodniczącego zarządu punkt 7. porządku posiedzenia omówił sekretarz Mirosław Kruszyński.

Sekretarz poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy przekazaniaradnym powiatuw nieodpłatne użytkowanie 25 komputerów przenośnych (DELL Latitude 3300) wraz ze stosownym oprogramowaniem.

Następnie starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd podjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania ruchomości stanowiącej mienie powiatu.

O przybliżenie treści dokumentu będącego przedmiotem 8. punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił wicestarostę Władysława Kocaja.

Władysław Kocaj poinformował, że projekt powyższej uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd zgody na przekazanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Koninie samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter (2007) będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Wyjaśnił, że aktualnie DPS dysponuje nowym samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (Ford Transit Custom Kombi), który został zakupiony ze środków PFRON oraz własnych powiatu. Nowy nabytek znacznie zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy korzystającym z niego mieszkańcom Domu. Starszy bus może, natomiast, posłużyć jeszcze do pracy w terenie pracownikom urzędu.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ślesin, dla obszaru obejmującego część obrębu geodezyjnego Wąsosze i część obrębu geodezyjnego Kępa.

W punkcie 9. porządku posiedzenia Stanisław Bielik poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin wystąpił do Zarządu Powiatu Konińskiego o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie. Dodał, że projekt ww. dokumentu zawiera poprawki wniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi (ul. Szarych Szeregów) w Golinie do kategorii dróg gminnych.

Na prośbę starosty tematy ujęte w dwóch kolejnych punktach porządku obrad przedstawił Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Dyrektor poinformował, że Burmistrz Goliny oraz Wójt Gminy Wierzbinek wystąpili do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosków dotyczących zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości położonych w Golinie oraz w obrębach geodezyjnych Chlebowo, Goczki, Nykiel i Zaryń. Wyjaśnił, że drogi te mają charakter publiczny i służą potrzebom społeczności lokalnej, a dotychczas nie został im nadany status żadnej kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych.

Starosta, jako pierwszy, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi (ul. Szarych Szeregów) w Golinie do kategorii dróg gminnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg w obrębach geodezyjnych Chlebowo, Goczki, Nykiel i Zaryń w gminie Wierzbinek.

Następnie pod głosowanie zarządu trafiła uchwała w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg w obrębach geodezyjnych Chlebowo, Goczki, Nykiel i Zaryń w gminie Wierzbinek. W jego wyniku dokument podjęty został jednogłośne - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

W tej części obrad starosta Stanisław Bielik poinformował, że na ostatnim posiedzeniu kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” rekomendowała do odznaczenia: działaczy OSP: Mirosława Kasprzaka i Ewie Słowińską – za wspieranie inicjatyw charytatywnych i rozwój ochotniczych straży pożarnych oraz działaczy społecznych: Stanisława Jasiczka i Iwonę Kościelską - za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój i promocję terenów wiejskich.

W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Po zrealizowaniu punktu 12. porządku obrad, w związku z koniecznością pilnego wyjazdu, starosta Stanisław Bielik zakończył swój udział w posiedzeniu zarządu o godzinie 14.55. Przewodniczenie dalszej części obrad przekazał wicestaroście konińskiemu Władysławowi Kocajowi.

Punkt 13.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

Na prośbę wicestarosty temat poświęcony podsumowaniu ubiegłorocznych zadań oświatowych omówił Jan Bartczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak wyjaśnił, że przedłożony zarządowi dokument zawiera najistotniejsze dane obrazujące stan powiatowej oświaty, dla których bazą były raporty z realizacji zadań w roku szkolnym 2018/2019 przekazane przez placówki oświatowe powiatu. Naczelnik dodał też, że częścią składową każdego z przygotowanych przez szkoły dokumentów były informacje dotyczące wyników poszczególnych egzaminów, liczby uczniów i ich osiągnięć, struktury zatrudnienia, pomocy stypendialnej, przeprowadzonych remontów i prac modernizacyjnych oraz realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych.

Do przedstawionej informacji odniósł się radny Ryszard Nawrocki, który wyraził niepokój z powodu niskiej zdawalności egzaminów maturalnych w ZSP w Sompolnie. Poprosił też o poprawienie informacji poprzez wstawienie numerów stron w dokumencie.

W związku z brakiem innych uwag członków zarządu do przedstawionej informacji, wicestarosta Władysław Kocaj poddał dokument po zmianach pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać informację Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 14.

Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych z wykonanych zadań (od 1 stycznia do 30 września 2019 r.)

Kolejnym tematem będącym przedmiotem obrad zarządu było sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie z dziewięciomiesięcznej realizacji zdań na drogach powiatu. W związku z tym, że członkowie zarządu zapoznali się z dość obszernym materiałem wcześniej, postanowili od razu przejść do zadawania pytań i zgłaszania uwag do treści dokumentu. Jako pierwszy głos w sprawie zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poprosił (obecnego w tej części obrad) dyrektora jednostki - Józefa Karmowskiego o doprecyzowanie nazw i numerów załączników do sprawozdania oraz o uszczegółowienie informacji z zakresu ewidencji dróg, utrzymania mostów i przepustów oraz Programu Poprawy Bezpieczeństwa Dróg Powiatowych.

Radna Elżbieta Raźna odniosła się natomiast do części sprawozdania dotyczącej współpracy powiatu z samorządami gminnymi. Zauważyła, że informacje te nie uwzględniają długości wyremontowanych odcinków dróg. Wyraziła również niezadowolenie z powodu niedokończenia prac remontowych metodą „slurry seal” na całym odcinku drogi Budzisław Kościelny – Nieborzyn. Poprosiła również dyrektora Karmowskiego o zwrócenie uwagi na poprawienie jakości prac związanych z utrzymaniem poboczy przy powiatowych drogach.

W tym miejscu ponownie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który zaproponował uzupełnienie sprawozdania o informacje dotyczące współpracy z gminami w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i terenów zielonych.

Dyrektor Józef Karmowski przyjął wszystkie uwagi. W odpowiedzi na ostatnią sugestię wyjaśnił, że szczegółowe informacje odnośnie działań na drogach podejmowanych wspólnie przez powiat i samorządy gminne zawierać będzie sprawozdanie roczne z działalności ZDP w Koninie

W związku z brakiem innych uwag wicestarosta koniński poddał sprawozdaniepo zmianach pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowizałącznik nr 14 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 15.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

 W punkcie 15. porządku obrad o zabranie głosu została poproszona Anna Biegasiewicz – z-ca dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Anna Biegasiewicz poinformowała, że przedłożony zarządowi dokument dotyczy wyrażenia zgody przez organ stanowiący powiatu na zwiększenie kwoty o 316.788,26 zł na tegoroczną realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)".

Następnie wicestarosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 16.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

Kolejny temat posiedzenia przedstawiła zarządowi Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowejuchwały dotyczy zmian w tegorocznym planie wydatków środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że korekta dokumentu spowodowana jest otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu tj.: 46.625,00 zł na finansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz 92.718,00 zł - na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, wicestarosta Władysław Kocaj poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 17.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021.

Treść uchwały procedowanej w punkcie 17. porządku obrad omówił Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.  Pełnomocnik wyjaśnił, że projekt przedmiotowej uchwały związany jest z aktualizacją wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2020 r. Przewidziana kwota dotacji wyniesie 1.973.714,25 zł.

Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 18.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

Na prośbę wicestarosty konińskiego zagadnienia ujęte w punktach od 18. do 26. omówił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że przedłożone zarządowi projekty uchwał dotyczą stwierdzenia przekształcenia poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie i Kleczewie. Wyjaśnił też, że podjęcie ww. działań jest konsekwencją reformy systemu oświaty i likwidacji gimnazjów.

Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ustalenia

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 19.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 20.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 21.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 22.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 23.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 24.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 25.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Punkt 26.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Punkt 27.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.

W tej części obrad wicestarosta Władysław Kocaj poinformował, że dwa punkty kolejno ujęte w porządku obrad dotyczą udzielenia wsparcia finansowego gminom: Kazimierz Biskupi - na termomodernizację strażnicy OSP w Bielawach oraz Krzymów - na zakup przyczepy do przewożenia zbiornika na wodę dla OSP w Brzeźnie. Wyjaśnił też, że pomoc powiatu dla każdej z gmin wyniesie 10.000,00 zł.

Następnie wicestarosta poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 28.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 29.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Dwa tematy z dziedziny finansów omówił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Pierwszy z nich dotyczył zmian w tegorocznym budżecie powiatu i został przedstawiony zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 29 do protokołu.

W tym temacie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki pytając okwotę, jaką powiat był zmuszony przeznaczyć dodatkowo, tj. poza otrzymaną subwencją, na realizację zadań oświatowych.

Skarbnik odpowiedział, że chodzi o środki przekraczające 7.800.000,00 zł.

Następnie Ryszard Nawrocki zaproponował, aby jedno z najbliższych posiedzeń zarządu poświęcić wyłącznie problemom związanym z finasowaniem oświaty.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do propozycji radnego.

Wicestarosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". 

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 30.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027 skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, wicestarosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 30 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

 Punkt 31.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poprosił zarząd o udzielenie mu upoważnienia do prowadzenia rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Finansówpodczas najbliższego posiedzenia Zespołu Do Spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym zwiększenia subwencji oświatowej.

Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej propozycji.

W związku z brakiem innych tematów, wicestarosta Władysław Kocaj podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1640 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-26 13:54:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:40:09)
Lista wiadomości