logo
logo bip

Protokół Nr 20/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 17 września 2019 r.

Protokół Nr 20/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

17 września 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Julia Stasińska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

Robert Siudak - przedstawiciel Pracowni Analiz Środowiska „EKOSTANDARD”,

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył20.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1430.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 18/2019 z 22 sierpnia 2019 r., nr 19/2019 z 29 sierpnia 2019 r.
 3. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 – Janowice – Kryszkowice – Galczyce – granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 13. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 18/2019 z 22 sierpnia 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Z uwagi na nieobecność na posiedzeniu 22 sierpnia br. od głosu wstrzymał się wicestarosta Władysław Kocaj.Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 19/2019 z 29 sierpnia br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za”. Ze względu na nieobecność na ostatnim posiedzeniu od głosu wstrzymała się radna Elżbieta Raźna.

Punkt 3.

Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

O przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2017-2018 starosta koniński poprosił Roberta Siudaka przedstawiciela firmy „EKOSTANDARD”.

Robert Siudak poinformował, że raport zawiera dokładną analizęprogramu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego dla takich dziedzin środowiskowych jak: powietrze, hałas, wody, gleby, przyroda, energia odnawialna, odpady oraz edukacja ekologiczna. Wyjaśnił, że przy opracowaniu dokumentu udział miały także instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Dodał też, że przedłożony dziś zarządowi dokument jest próbą weryfikacji i wstępnej oceny stopnia realizacji zadań zapisanych w programie na lata 2017-2018. Zawiera syntetyczne i usystematyzowane informacje na temat działań, jakie zostały podjęte w zakresie ochrony środowiska przez poszczególne jednostki administracyjne i podmioty gospodarcze, ich rezultaty oraz poniesione nakłady finansowe. Określa też, czy zgodnie z założeniem realizacji programu, nastąpiła poprawa stanu środowiska w powiecie konińskim wskutek działań podjętych w różnych obszarach związanych pośrednio lub bezpośrednio z jego ochroną. Robert Siudak wyjaśnił, że raport zawiera dokładną analizę stanu faktycznego środowiska. Przedstawia również propozycje działań służących zmniejszeniu zagrożeń środowiskowych na terenie powiatu związanych ze stanem powietrza, niewłaściwą gospodarką odpadami czy hałasem. Autor raportu podkreślił, że prowadzone przez powiat działania na rzecz ochrony środowiska są słuszne i przynoszą oczekiwane efekty.

Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął raport jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

Punkt 4. porządku obrad przedstawiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowejuchwały dotyczy zmian w planie wydatków środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że korekta dokumentu polega na przesunięciu w planie wydatków kwoty w wysokości 7.415,00 zł na finansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz kwoty 96.632,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługującego na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

Projekt uchwały ujęty w punkcie 5. porządku obrad również omówiła Elżbieta Sroczyńska.

Dyrektor poinformowała, że w przedłożonym zarządowi dokumencie proponuje się podwyższyć rodzinom zastępczym z powiatu konińskiego miesięczne wynagrodzenie: o 300,00 zł - w przypadku rodzin zastępczych zawodowych; o 500,00 zł - rodzinom zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz o 600,00 zł - dla rodzin zawodowych o charakterze rodzinnego domu dziecka.

Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Omawiając temat ujęty w punkcie 6. porządku obrad, Marcin Wietrzykowski – naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że zmiana ww. uchwały polega na dodaniu dwóch linii komunikacyjnych (relacji Kleczew – Wilczyn oraz Kopydłowo – Wilczyn), z których będzie korzystała głównie młodzież dojeżdżająca do szkół średnich.

Następnie przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 – Janowice – Kryszkowice – Galczyce – granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice.

W punkcie 7. starosta Stanisław Bielik poinformował członków zarządu, że projekt przedłożonego dokumentu dotyczy pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 – Janowice – Kryszkowice – Galczyce – granica województwa (Józefowo) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice. Następnie wyjaśnił, że odcinek ten znajduje się na obszarze górniczym przeznaczonym pod eksploatację. Przypomniał też, że w myśl ustawy o drogach publicznych, rada powiatu jest zobligowana do wydania decyzji w sprawie.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2019 przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik poinformował uczestników posiedzenia, że zaproponowane ww. uchwałą zmiany związane są ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 82.565,20 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019. 

Następnie skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu. Zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 9 do protokołu - Radzisław Kozłowski przedstawił propozycję zmian dostosowujących tegoroczny budżet do aktualnych potrzeb samorządu.

Starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027 skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Treść uchwały procedowanej w punkcie 11. porządku obrad omówił starosta Stanisław Bielik.

Starosta poinformował, żeprzedłożony zarządowi projekt uchwały dotyczy upoważnienia Joanny Wołyńskiej - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie - do działania w imieniu Powiatu Konińskiego, a także dysponowania środkami finansowymi w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie łazienek w jednostce.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Poddany przez starostę pod głosowanie dokument podjęty został jednogłośnie - 5 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

W tej części obrad starosta Stanisław Bielik poinformował, że kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” postanowiła zarekomendować do nadania najważniejszego odznaczenia powiatu: Karolinę Banaszak, Barbarę Kubiak i Józefa Winiarskiego – honorowych dawców krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój honorowego krwiodawstwa w powiecie konińskim.

W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących starosta koniński poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 26 września br.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1540 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-26 12:34:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:41:19)
Lista wiadomości