logo
logo bip

Protokół Nr 18/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 22 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 18/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

22 sierpnia 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Ryszard Nawrocki,
 3. Zenon Paszek,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Marcin Wietrzykowski-naczelnik Wydziału Komunikacji,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 18.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 800.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 16/2019 z 23 lipca 2019 r., nr 17/2019 z 31 lipca 2019 r.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu konińskiego od 1 września 2019 r.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 12. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 16/2019 z 23 lipca 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 17/2019 z 31 lipca br. Dokument został przyjęty 3 głosami „za”. Z uwagi na nieobecność na ostatnim posiedzeniu od głosu wstrzymał się radny Zenon Paszek.

Punkt 3.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.

W tej części obrad starosta poinformował, że trzy kolejne punkty ujęte w porządku obrad dotyczą udzielenia wsparcia finansowego gminom Wilczyn i Skulsk na wykonanie termomodernizacji strażnic OSP w Wilczynie i Mielnicy Dużej oraz świetlicy w Popielewie II. Wyjaśnił też, że pomoc powiatu dla każdej z gmin wyniesie 10.000,00 zł.

Następnie starosta poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk (5.000,00 zł dla OSP w Mielnicy Dużej) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.

Zarząd przyjął również jednogłośnie - 4 głosami „za" projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk (5.000,00 zł dla świetlicy w Popielewie II). Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na prośbę starosty temat ujęty w punkcie 6. porządku posiedzenia omówił Marcin Wietrzykowski – naczelnik Wydziału Komunikacji.

Marcin Wietrzykowski poinformował, że ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (która weszła w życie 18 lipca br.) pozwala ubiegać się o dopłaty do odtworzenia zlikwidowanych z powodu nierentowności ważnych dla lokalnych społeczności połączeń autobusowych. W związku ze złożeniem przez Powiat Koniński (który z mocy ustawy jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie) wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dofinansowania z ww. funduszu, koniecznym jest wyrażenie zgody przez organ stanowiący powiatu na zawarcie stosownej umowy. Naczelnik dodał, że projekt uchwały w tej sprawie zawiera zapis o wykorzystaniu przyznanej dopłaty na uruchomienie (określonych w tekście) 23 nowych linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu konińskiego od 1 września 2019 r.

Punkt 7. porządku obrad przedstawił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że projekt powyższej uchwały jest konsekwencją przyjętych w 2016 roku przepisów ustawowych nakładających na organy stanowiące gmin i powiatów ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r. Naczelnik wyjaśnił, że na podstawie ustawy Prawo oświatowe rada powiatu zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, który jest dostosowany do nowego ustroju szkolnego. Dodał też, że dokument uwzględnia wszystkie wymagane zmiany i został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Korzystając z obecności na posiedzeniu, naczelnik przedstawił również wyniki tegorocznego naboru w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. Poinformował m.in., że w roku szkolnym 2019/2020 w powiatowych placówkach oświatowych uczyć się będą 1262 osoby, czyli 274 uczniów więcej niż w roku poprzednim.

Następnie starosta koniński poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

W tej części obrad starosta koniński oddał głos Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu.

Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 8 do protokołu.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.

W tej części obrad starosta Stanisław Bielik poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd zgody na ponowne wynajęcie firmie AMFOOD pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Zaproponował też, aby umowa najmu obowiązywała od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

W punkcie 11. porządku obrad starosta koniński przedstawił członkom Zarządu zarekomendowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

Stanisław Bielik zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać tytuł honorowy dla: Marka Michalaka, Stefana Osiewicza i Kazimierza Słomskiego – rolników z gminy Rychwał, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu, zwłaszcza za kultywowanie tradycji oraz promocję walorów dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego.

Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrał starosta koniński, który poinformował o problemach z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację wyrobów azbestowych. Wyjaśnił, że wynikają one ze zmiany regulaminu przyznawania środków na ten cel. Przewodniczący zarządu dodał też, że sprawa ta stanie się przedmiotem obrad najbliższego Konwentu Wójtów i Burmistrzów. Starosta poinformował również członków zarządu o zaproszeniu na najbliższą sesję rady powiatu (która odbędzie się 29 sierpnia) Macieja Sytka. Pełnomocnik marszałka województwa wielkopolskiego ds. restrukturyzacji wielkopolski wschodniej (zgodnie z oczekiwaniami zgłoszonymi na poprzednim posiedzeniu zarządu) przedstawi radnym dotychczasowe działania podjęte na rzecz rozwoju naszego regionu.

Następnie, odnośnie trzech tematów, głos zabrał radny Ryszard Nawrocki. Najpierw, zapytał o aktywność Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie składania wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych powiatu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Poprosił również starostę o udzielenie poparcia dla starań samorządów lokalnych powiatu o pozyskanie destruktu asfaltowego, którego dysponentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu (GDDKiA). Wyjaśnił, że w latach ubiegłych destrukt (jako produkt uboczny powstający przy naprawach nawierzchni dróg) był wykorzystywany przez gminy i powiat do utwardzania poboczy i dróg gruntowych oraz wykonywania podbudówek drogowych. W tym roku, w związku z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (WWIOŚ) kwalifikującą destrukt, jako odpad, samorządy lokalne zostały pozbawione możliwości jego ponownego wykorzystania przy remontach drogowych. Radny Ryszard Nawrocki poinformował również, że na postanowienie WWIOŚ z czerwca br. zażalenie złożył Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Do dziś jednak Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie wydał decyzji w tej sprawie. Według radnego, podjęcie interwencji mogłoby wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie, tak by w razie uzyskania pozytywnej decyzji, samorządy mogły jeszcze wykorzystać destrukt w pracach remontowych na drogach zanim rozpocznie się okres zimowy. Ostatnim z tematów poruszonych na posiedzeniu przez radnego Ryszarda Nawrockiego była prośbaskierowana doczłonków zarządu o ponowne rozpatrzenie wniosków dotyczących dofinansowania zakupu samochodów dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Starosta Stanisław Bielik najpierwodniósł się do ostatniej z przedstawionych spraw zaznaczając, że finansowanie jednostek OSP nie należy do zadań własnych powiatu. Dodał też, że nasz samorząd systematycznie wspiera jednostki przekazując dla nich środki za pośrednictwem gmin, zwłaszcza w zakresie dofinansowania termomodernizacji strażnic, czy zakupu specjalistycznego sprzętu. Budżet powiatu jest ograniczony a zadań, które muszą być w ramach niego realizowane bardzo dużo. Przewodniczący zarządu podkreślił, że dużego zaangażowania finansowego wymagają przede wszystkim inwestycje drogowe. I tak, niedawno zostały rozstrzygnięte dwa przetargi na przebudowę drogi Różopole – Piotrkowice oraz Rudzica – Konin. Odpowiadając na następne z pytań, starosta zapewnił, że powiat systematycznie zabiega o pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania na realizację swoich zadań, w tym inwestycji drogowych. Stąd też, do Funduszu Dróg Samorządowych zostały złożone trzy wnioski, a kolejne trzy zostaną złożone niebawem. Stanisław Bielik wyraził również chęć udzielenia poparcia dla starań samorządów lokalnych powiatu o pozyskanie destruktu asfaltowego do remontów prowadzonych na drogach gminnych i powiatowych.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 905 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu -  Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 15:06:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:43:07)
Lista wiadomości