logo
logo bip

Protokół Nr 19/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 29 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 19/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

29 sierpnia 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński
 3. Ryszard Nawrocki
 4. Zenon Paszek

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył19.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 945.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.
 4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 5. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo na obszarze gminy i miasta Kleczew.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 10. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Omawiając temat ujęty w punkcie 2. porządku obrad, Marcin Wietrzykowski – naczelnik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, że podjęcie przez organ stanowiący powiatu przedłożonej zarządowi uchwały jest koniecznym warunkiem do skorzystania z dopłat przyznanych Powiatowi Konińskiemu w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Wypowiedź naczelnika uzupełnił starosta Stanisław Bielik dodając, że jeśli na najbliższej sesji rada powiatu podejmie uchwałę w tej sprawie, to do zawarcia umowy z Wojewodą Wielkopolskim dojdzie już 31 sierpnia.

Następnie przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.

W tej części obrad starosta poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 10.000,00 zł gminie Sompolno na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Lubstowie, Mąkolnie i Sompolnie.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik poinformował, że zaproponowane do tegorocznego budżetu zmiany wynikają z bieżących potrzeb wydziałów i biur Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszego protokołu.

Do przedstawionych propozycji zarząd nie wniósł uwag. Starosta poddał,więc dokument pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2019 roku.

Omawiając kolejny dokument, Radzisław Kozłowski przypomniał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zarząd powiatu zobowiązany jest w terminie do 31 sierpnia przedłożyć Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze.

Radzisław Kozłowski poinformował, że w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. dochody budżetu powiatu zostały wykonane w 50,88% zakładanego planu tj. na kwotę 49.280.670,57 zł. Wydatki natomiast zrealizowane zostały na poziomie 42,77% w kwocie 40.590.885,69 zł.

Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego.

Relacjonując kolejny temat, Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego kształtowała się w wyniku zmian dokonywanych w budżecie w ciągu I półrocza 2019 r. Następnie szczegółowo omówił treść dokumentu zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu.

Z uwagi na brak pytań starosta koniński poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd podjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za".

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo na obszarze gminy i miasta Kleczew.

W punkcie 8. porządku posiedzenia Stanisław Bielik poinformował, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wystąpił do Zarządu Powiatu Konińskiego o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie. Dodał, że projekt ww. dokumentu zawiera poprawki wniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie oraz Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie. Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

W tej części obrad starosta Stanisław Bielik zaproponował przerwanie posiedzenia i jego wznowienie po zakończeniu sesji Rady Powiatu Konińskiego. Wyjaśnił, że w drugiej części posiedzenia zarząd procedowałby nad uchwałą w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Aby jednak zarząd mógł się zapoznać z udzielonymi rekomendacjami, w przerwie posiedzenia zarządu odbędzie się posiedzenie Kapituły Tytułu, podczas którego wnioski zostaną rozpatrzone i zaopiniowane.

Zarząd propozycję starosty zaakceptował. Stanisław Bielik o godz. 10.22 zarządził przerwę w obradach i podziękował obecnym za udział w pierwszej części posiedzenia.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

Zarząd Powiatu Konińskiego spotkał się ponownie o godz. 13.45.

Następnie jego przewodniczący zaproponował, aby zarząd przychylił się do decyzji kapituły i nadał najważniejsze odznaczenie powiatu: Jarosławowi Jankowskiemu – dyrektorowi Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w uznaniu za aktywną działalność społeczną, w szczególności w zakresie inicjowania i organizowania wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć na rzecz edukacji obywatelskiej wśród mieszkańców powiatu konińskiego; Barbarze Jaworowicz – nauczycielce, konsultantce Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w uznaniu za aktywną działalność społeczną, w szczególności za inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu pozaszkolnej edukacji dzieci i młodzież oraz za zaangażowanie w realizację krajowych i unijnych projektów służących poprawie jakości kształcenia w powiecie konińskim; Justynie Kałużyńskiej - Markockiej – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, w uznaniu za wspieranie przedsięwzięć społecznych i kulturalnych mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w regionie konińskim; Jolancie Kamińskiej – pedagogowi, w uznaniu za inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć w zakresie wyrównywania szans dzieci i młodzieży w powiecie konińskim oraz za zaangażowanie w pomoc rodzinie i dziecku potrzebującym wsparcia; Jadwidze Kołodziejczak - Zdulskiej – działaczce społecznej, w uznaniu za działalność na rzecz mieszkańców regionu konińskiego, w szczególności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, rodzinom i dzieciom potrzebującym wsparcia, w tym rodzinom zastępczym z powiatu konińskiego; Aldonie Olesiak – kierownik Pracowni Wsparcia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w uznaniu za aktywną działalność społeczną, w szczególności za inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji obywatelskiej dzieci i młodzież z powiatu konińskiego a także za współpracę z samorządami powiatu w obszarze edukacji i współpracy międzynarodowej; Katarzynie Papaj – wychowawcy w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Kramsku, w uznaniu za pomoc rodzinie i dziecku potrzebującym wsparcia oraz za współpracę w organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym.

Punkt 10.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1450 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 15:00:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:42:04)
Lista wiadomości