logo
logo bip

Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 31 lipca 2019 r.

Protokół Nr 17/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

31 lipca 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył17.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1000.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 4. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik omówił propozycje autopoprawek do projektu uchwały wprowadzającej zmiany do tegorocznego budżetu. Poinformował, że dotyczą one m.in. przeniesienia wydatków: w celu zapewnienia środków na promocję projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” - 2.509,20 zł oraz na zapłatę (zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego) zobowiązania na rzecz osoby fizycznej z powodu uszkodzonego pojazdu na drodze wewnętrznej - 10.631,38 zł, a także zwiększenia wydatków o 33.404,24 zł w związku z przetargiem w ramach projektu „Wzmacnianie TIK w Powiecie Konińskim…” oraz o kwotę 306.996,01 zł na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji budynku ZSEU Żychlinie.

Z uwagi na brak pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poinformował, że 8 sierpnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczące m.in. kryterium podziału subwencji oświatowej, a także zmian zapisów w ustawie o finansach publicznych.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1015 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 14:56:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:43:29)
Lista wiadomości