logo
logo bip

Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 23 lipca 2019 r.

Protokół Nr 16/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

23 lipca 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Jadwiga Andrzejak-główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych,

Joanna Wołyńska - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,

Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył16.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1430.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 15/2019 z 27 czerwca 2019 r.
 3. Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za rok 2018 (w Koninie, Słupcy, Włocławku, Jarocinie, Turku, Inowrocławiu, Pleszewie, Kole).
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ”Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ul. Ks. J. Popiełuszki w Kleczewie.
 16. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 15/2019 z 27 czerwca 2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Z uwagi na nieobecność na ostatnim posiedzeniu od głosu wstrzymał się wicestarosta Władysław Kocaj.

Punkt 3.

Sprawozdania Kierowników Nadzorów Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za rok 2018 (w Koninie, Słupcy, Włocławku, Jarocinie, Turku, Inowrocławiu, Pleszewie, Kole)

Na prośbę starosty Stanisława Bielika kolejny temat przedstawiła Jadwiga Andrzejak – główny specjalista w Wydziale Ochrony środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

Jadwiga Andrzejak poinformowała, że na podstawie art. 250 ust. 10 ustawy regulującej gospodarowanie wodami - Prawo wodne - kierownicy nadzorów wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zobowiązani są do przygotowania rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności i ich przedłożenia właściwej radzie powiatu w terminie do 30 czerwca każdego roku. Zgodnie z podziałem zlewniowym, teren powiatu konińskiego nadzorowany jest przez kierowników nadzoru wodnego z Konina, Słupcy, Włocławka, Jarocina, Turku, Inowrocławia, Pleszewa i z Koła. Wyjaśniła, że kierownicy - realizując ten obowiązek ustawowy po raz pierwszy od wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo wodne - wywiązali się z niego w terminie i przekazali dokumenty do zapoznania się z nimi przez organ stanowiący powiatu konińskiego. Po krótce przedstawiła też ujęte w sprawozdaniach dane statystyczne odnoszące się m.in. do prowadzonych w tym okresie prac konserwacyjnych budowli hydrotechnicznych oraz ilości spraw rozpatrywanych przez poszczególne nadzory wodne, w tym wniosków dotyczących zgód wodnoprawnych.

Do przedstawionej informacji odniósł się radny Ryszard Nawrocki, który powołując się na liczne zmiany w gospodarowaniu zasobami wodnymi wprowadzone przez nowe Prawo wodne, zaproponował, aby umożliwić zapoznanie się z tematyką ujętą w sprawozdaniach wójtom i burmistrzom z powiatu końskiego podczas najbliższego posiedzenia Konwentu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej.

Starosta Stanisław Bielik przychylił się do tej propozycji i zapewnił, że zgłosi potrzebę przedstawienia tego tematu na konwencie jego przewodniczącemu.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdania jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdania przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec

W tej części obrad starosta poinformował, że dwa kolejne punkty ujęte w porządku obrad dotyczą udzielenia wsparcia finansowego gminom Grodziec i Rzgów na wykonanie termomodernizacji znajdujących się na ich terenie strażnic OSP. Wyjaśnił też, że pomoc powiatu dla gmin wyniesie 10.000,00 zł, a podział środków na poszczególne jednostki został wskazany we wnioskach złożonych przez samorządy lokalne.

Następnie starosta poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ”Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.

O zreferowanie kolejnego zagadnienia starosta koniński poprosił Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.

Paweł Figurski poinformował, że przedłożony zarządowi dokument dotyczy przystąpienia Powiatu Konińskiego do projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyjaśnił, że jego celem jest rozbudowa sytemu wczesnego ostrzegania na terenie gmin powiatu oraz miasta Konin m.in. poprzez montaż 23 punktów alarmowych, 9 czujników powietrza, miernika poziomu wody czy stacji pogodowych. Kierownik dodał, że wartość projektu opiewa na 1.127.787,20 zł, w tym 957.573,62 zł wyniesie dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a 170.213,58 zł – stanowić będą wkład własny wszystkich samorządów będących beneficjentami projektu oraz wydatki niekwalifikowane. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie z czternastoma gminami powiatu oraz Miastem Konin i ma zostać sfinalizowane do 30 września 2020 r.

Następnie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poprosił o ujęcie w projekcie uchwały wysokości wkładu własnego powiat tj. 16.552,75 zł

Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument po zmianach został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.

Na prośbę starosty temat ujęty w punkcie 7. porządku obrad omówił Józef Karmowski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Józef Karmowski poinformował, że projekt powyższej uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę Powiatu Konińskiego zgody na odpłatne nabycie nieruchomości o powierzchni 0,0039 ha położonej w gminie Golina. Wyjaśnił, że nabycie przedmiotowej działki wynika z konieczności uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Trzy kolejne tematy poświęcone sprawom finansowym powiatu przedstawił skarbnik Radzisław Kozłowski.

Jako pierwszy skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu. Zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 8 do protokołu - Radzisław Kozłowski przedstawił propozycję zmian dostosowujących tegoroczny budżet do aktualnych potrzeb samorządu.

Następnie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który zasugerował, aby przekazywany członkom zarządu (w związku ze zmianami w budżecie) plan wydatków majątkowych ujmował w swej treści również kwoty obowiązujące, tj. przez proponowanymi zmianami.

Skarbnik potwierdził możliwość przygotowywania dla członków zarządu dokumentów uzupełnionych o informację w tym zakresie.

Starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027 skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2019 roku.

Treść projektu przedmiotowej uchwały również przedstawił skarbnik powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że do końca drugiego kwartału bieżącego roku plan dochodów budżetu został zrealizowany w 50,88%, tj. na kwotę 49.280.670,57 zł, a plan wydatków - w 42,77% - na kwotę 40.590.885,69 zł. Skarbnik dodał też, że na wykonanie dochodów własnych powiatu największy wpływ miały środki z tytułu opłaty komunikacyjnej, które osiągnęły 1.691.149,50 zł (50,64%) oraz dochody z podatku od osób fizycznych - 11.365.031,00 zł (46,79%).

Przewodniczący zarządu poddał dokument pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

W punkcie 11. porządku posiedzenia starosta Stanisław Bielik poprosił o zabranie głosu Joannę Wołyńską dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Joanna Wołyńska poinformowała, że zmiana regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie wynika z aktualizacji statutu jednostki. Przypomniała, że w związku z decyzją wojewody placówka będzie świadczyć całodobową opiekę wyłącznie dla niepełnosprawnych intelektualnie osób dorosłych, a nie jak dotąd – również dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży.

Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Kolejne trzy tematy dotyczące oświaty omówił wicestarosta Władysław Kocaj.

Wicestarosta poinformował, że do podjęcia powyższej uchwały wynika z ustawy obliguje zarząd ustawa „Karta Nauczyciela”, według której organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Przypomniał, że w komisji zasiadają przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor placówki oświatowej, a także eksperci z przedmiotowej dziedziny. Następnie przedstawił zaproponowany w projekcie uchwały skład komisji tj.: Jan Bartczak – przedstawiciel organu prowadzącego, Aneta Jarmuż - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Renata Szczepankiewicz – dyrektor placówki, Anna Mysłowska i Jarosław Świder – eksperci.

Członkowie zarządu nie wnieśli uwagdo składu osobowego komisji. Przewodniczący zarządu poddał więc dokument pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

W tej części obrad Władysław Kocaj poinformował, że dwa kolejne projekty uchwał dotyczą dyrektoraZespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Pierwsza z nich dotyczy powierzenia stanowiska dyrektora szkoły wyłonionej w konkursie Anecie Kalinie Szczepaniak (na okres 5 lat szkolnych), a druga - udzielenia jej niezbędnych upoważnień do sprawowania tej funkcji.

Następnie starosta poddał pod głosowanie pierwszy z dokumentów. Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora podjęta została jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

W związku z brakiem uwag, pod głosowanie poddana została również druga z uchwał. Zarząd podjął ją jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ul. Ks. J. Popiełuszki w Kleczewie.

W punkcie 15. porządku posiedzenia głos ponownie zabrał Józef Karmowski.

Dyrektor poinformował, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wystąpił do Zarządu Powiatu Konińskiego o zaopiniowanie wniosku dotyczącego budowy ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada i al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ul. Ks. J. Popiełuszki w Kleczewie. Podkreślił, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponował, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.

W związku z brakiem uwag, starosta poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrała radna Elżbieta Raźna, która zapytała o wstępne wyniki naboru do szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym.

Odpowiedzi udzielił wicestarosta Władysław Kocaj informując, że w powiatowych placówkach oświatowych będzie dwukrotnie, a nawet trzykrotnie, więcej nowych uczniów niż w latach ubiegłych. Podkreślił też, że są to dane prognozowane w oparciu o wstępne wyniki pierwszego naboru.

Radny Ryszard Nawrocki zaproponował, natomiast, aby oficjalne wyniki, już po zakończeniu pierwszego naboru, przedstawić na sesji rady powiatu. Wystąpił też z propozycją zaproszenia na posiedzenie organu stanowiącego powiatu pełnomocnika ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej w celu przedstawienia przez niego informacji o ostatnich działaniach podjętych na rzecz regionu.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1540 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 14:52:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:44:43)
Lista wiadomości