logo
logo bip

Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 27 czerwca 2019 r.

Protokół Nr 15/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

27 czerwca 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Ryszard Nawrocki,
 3. Zenon Paszek,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Mariusz Jaworski-I z-ca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Koninie,

Sylwia Cichocka - z-ca - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 15.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1000.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 14/2019 z 14 czerwca 2019 r.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap XV.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Gosławickiej, gmina Ślesin.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Gosławickiej i ul. Granicznej, gmina Ślesin.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Toruńskiej Etap I, Gmina Ślesin.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Toruńskiej Etap II, gmina Ślesin.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Wygoda na obszarze Gminy Ślesin.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Szyszyńskie Holendry na obszarze Gminy Ślesin.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych terenów przeznaczonych na budowę drogi gminnej w obrębie Kopydłówek PGR, gmina Wilczyn.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 16. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 14/2019 z 14 czerwca 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". 

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

W tej części posiedzenia do jego uczestników dołączył nadkomisarz Mariusz Jaworski - I z-ca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Starosta poprosił o przedstawienie tematuRadzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.

Zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu, skarbnik przybliżył wniosekomawiając szczegółowo autopoprawki proponowane do projektu uchwały wprowadzającej zmiany do tegorocznego budżetu. Nieco więcej uwagi poświęcił propozycji zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 30.000,00 zł, celem jej przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Koninie na realizację kapitalnego remontu przyziemia w komisariacie policji w Ślesinie. W tym miejscu starosta Stanisław Bielik poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Mariusza Jaworskiego, I z-cę Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Koninie. NadkomisarzMariusz Jaworski poinformował zarząd o bardzo złym stanie technicznym pomieszczeń komisariatu w Ślesinie, który przekłada się na bardzo trudne warunki pracy funkcjonariuszy. Podkreślił, że komisariat w Ślesinie zatrudnia 19 osób, co ze względu na turystyczny charakter miejscowości jest niewystarczające. Napływ turystów stwarza bowiem dodatkowe zagrożenia, a zabezpieczenie organizowanych imprez i wydarzeń masowych posiłkowane jest nawet funkcjonariuszami z Konina. Zastępca komendanta podkreślił, że na trudy służby policjantów ze Ślesina dodatkowo wpływa brak właściwych warunków pracy w komisariacie. Na potwierdzenie tych słów, nadkomisarz przedstawił zarządowi materiał fotograficzny obrazujący stan pomieszczeń komisariatu policji w Ślesinie. Następnie poprosił zarząd o udzielenie wsparcia z budżetu powiatu na przeprowadzenie remontu przyziemia w ww. budynku.

Po przybliżeniu wszystkich autopoprawek, skarbnik poinformował o innych prośbach kierowanych do zarządu o wsparcie finansowe powiatu, które nie zostały ujęte w omawianym dziś wniosku. Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że w ostatnim czasie wpłynęły do organu wykonawczego powiatu prośby o udzielenie pomocy materialnej: z Parafii Myślibórz - na remont elewacji kościoła (400.000,00 zł), Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - na zakup 60 alloplastyk stawu biodrowego (811.680,00 zł), Gminy Golina - na zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Przyjmie (50.000,00 zł), Gminy Stare Miasto - na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (33.000,00 zł), Gminy Wierzbinek - na zakup sprzętu gaśniczego (10.000,00 zł) oraz zakup pompy pływającej i turbowentylatora oddymiającego (12.000,00 zł), Gminy Kleczew - na modernizację samochodu ratowniczo-gaśniczego z OSP Złotków (10.000,00 zł), Gminy Grodziec - na zakup samochodu strażackiego dla OSP Biskupice (50.000,00 zł), a także z Gminy Krzymów - na zakup przyczepy do przewozu zbiornika na wodę dla OSP Brzeźno (12.000,00 zł).

Ze względu na brak wolnych środków w budżecie powiatu, zarząd jednogłośnie zadecydował o negatywnym rozpatrzeniu ww. wniosków. Starosta Stanisław Bielik zaznaczył jednak, że w sytuacji pojawienia się w ciągu roku jakichś oszczędności zarząd ponownie pochyli się nad ww. prośbami.

Następnie przewodniczący poddał autopoprawki pod głosowanie i przyjął je jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

O omówienie kolejnego tematu z dziedziny finansów poproszony został ponownie skarbnik powiatu.

Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Treść uchwały procedowanej w punkcie 5. porządku obrad omówił starosta Stanisław Bielik.

Starosta poinformował, żeprzedłożony zarządowi projekt uchwały dotyczy upoważnienia Joanny Wołyńskiej - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie - do działania w imieniu Powiatu Konińskiego w zakresie realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym do podjęcia działań związanych z zakupem pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Poddany przez starostę pod głosowanie dokument podjęty został jednogłośnie - 4 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 5  do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap XV.

Na prośbę starosty tematy ujęte w punktach od 6. do 13. omówiła Sylwia Cichocka - z-ca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Sylwia Cichocka poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zgłosił zastrzeżenia do przedłożonych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach Ślesin i Rychwał. Wyjaśniła, że uwagi jednostki dotyczą głównie obsługi komunikacyjnej tych terenów i w celu zminimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym sugerują ich obsługę drogami niższej kategorii lub drogami wewnętrznymi.

Następnie starosta koniński poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwsza podjęta został uchwała w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap XV. Zarząd podjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6  do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Gosławickiej, gmina Ślesin.

W wyniku głosowania uchwała w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Gosławickiej, gmina Ślesin została podjęta przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7  do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Gosławickiej i ul. Granicznej, gmina Ślesin.

W wyniku głosowania uchwała w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Gosławickiej i ul. Granicznej, gmina Ślesin została podjęta przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 8  do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Toruńskiej Etap I, Gmina Ślesin.

W wyniku głosowania uchwała w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Toruńskiej Etap I, Gmina Ślesin została podjęta przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 9  do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Toruńskiej Etap II, gmina Ślesin.

Starosta poddał również pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Licheń Stary w rejonie ul. Toruńskiej Etap II, gmina Ślesin. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 10  do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Wygoda na obszarze Gminy Ślesin.

W wyniku głosowania uchwała w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Wygoda na obszarze Gminy Ślesin została podjęta przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 11  do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Szyszyńskie Holendry na obszarze Gminy Ślesin.

Zarząd podjął też jednogłośnie - 4 głosami „za" uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Szyszyńskie Holendry na obszarze Gminy Ślesin. Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych terenów przeznaczonych na budowę drogi gminnej w obrębie Kopydłówek PGR, gmina Wilczyn.

W punkcie 13. porządku obrad z-ca dyrektora ZDP w Koninie poinformowała, że Wójt Gminy Wilczyn wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych terenów przeznaczonych na budowę drogi gminnej w obrębie Kopydłówek PGR.

Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

Kolejne dwa tematy dotyczące nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” omówił przewodniczący zarządu.

Starosta poinformował, że z okazji Święta Policji proponuje się uhonorować najważniejszym odznaczeniem powiatu 4 pracowników Komendy Miejskiej Policji w Koninie. W dowód uznania dla inicjowania przedsięwzięć propagujących idee bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu oraz za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu, kapituła postanowiła zarekomendować do tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego”: Pawła Kiliańczyka, Przemysława Bednarza, Karola Kubsika i Romana Pankowskiego.

Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

W tej części obrad starosta Stanisław Bielik poinformował, że kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego” postanowiła zarekomendować do nadania najważniejszego odznaczenia powiatu: Urszulę Furmaniak– radną Gminy Golina, działaczkę społeczną, za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, zwłaszcza za wspieranie realizacji inicjatyw społecznych oraz za zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom gminy Golina; Wojciecha Grodzkiego– działacza OSP, za wspieranie realizacji inicjatyw sportowych i społecznych oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych gminy Golina; Annę Kapturską– sołtys wsi Spławie, radną Gminy Golina, w uznaniu za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i charytatywnych; Żanettę Matlewską– dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie, w uznaniu za inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych oraz promocję lokalnej kultury.

W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1030 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 14:46:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:46:08)
Lista wiadomości