logo
logo bip

Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 14 czerwca 2019 r.

Protokół Nr 14/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

14 czerwca 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Ryszard Nawrocki,
 3. Zenon Paszek,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Krzysztof Czajkowski-pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Anna Biegasiewicz - z-ca - dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,

Marcin Wietrzykowski-naczelnik Wydziału Komunikacji,

Ewelina Rapeła - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji,

Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,

Agnieszka Nadolna - pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 10.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1430. Starosta poprosił o rozszerzenie porządku o obrad o punkt dotyczący przyjęcia uchwały rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin. Temat ten zostałby omówiony w punkcie 9. porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 12/2019 z 22 maja 2019 r. oraz nr 13/2019 z 28 maja 2019 r.
 3. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/331/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obowiązującej w roku 2019 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 18. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywność ruchowa kluczem do zdrowia SM-owców” złożonej w trybie pozakonkursowym.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania Nagrody Starosty Konińskiego dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 23. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia po zmianach jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 12/2019 z 22 maja 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 13/2019 z 28 maja br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za”.

Punkt 3.

Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym.

Na prośbę starosty kolejny temat przedstawił Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Józef Karmowski wyjaśnił, że dla zapewnienia skutecznej realizacji zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg, dokonano (jak w latach ubiegłych) rejonizacji powiatu. Uwzględniając rozmieszczenie istniejących baz transportowych, minimalny czas dojazdu i efektywnego wykorzystania sprzętu przy likwidacji skutków opadów śniegu i występowania śliskości, teren powiatu podzielony został na 9 rejonów. Dodał też, że utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 kosztowało 901.586,40 zł (w okresie od listopada do grudnia 2018 r. – 260.040,00 zł, a w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. – 641.546,40 zł). Dyrektor poinformował również członków zarządu o przeprowadzonych remontach dróg po okresie zimowym. Podkreślił też, że w celu zminimalizowania kosztów zimowego utrzymania kolejny przetarg będzie rozpisany na okres od listopada do kwietnia, a nie jak do tej pory tylko do końca roku, co skutkowało koniecznością ogłaszania następnego przetargu na nowy rok i tym samym podnoszenia cen przez oferentów.

Następnie głos w dyskusji zabrał radny Ryszard Nawrocki, który zwrócił uwagę na wysokie koszty zimowego utrzymania w porównaniu do poprzedniego sezonu pomimo dosyć łagodnej zimy. Poprosił także, aby w najbliższym czasie jednostka dokonała analizy dotyczącej remontów wykonywanych masą na zimno w celu zminimalizowania wydatków na ten cel. Zwrócił uwagę, że remonty te były prowadzone aż na 35 drogach na łącznej powierzchni 267m2. Poprosił też o dokonanie oceny realizacji ubiegłorocznego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, a także o sformułowanie wniosków odnoszących się, zarówno do rozwiązań sprawdzonych i wartych kontynuacji w latach następnych, jak i rozwiązań, z zastosowania których należy w przyszłości zrezygnować.

Dyrektor zapewnił, że remonty prowadzonemasą na zimno sąnajszybszą reakcjąna pojawiające się w asfalcie ubytki i zarazemjedynym sposobem nazapewnienie bezpieczeństwa w tych miejscach. Dodał też, że dla zminimalizowania kosztów (poprzez ograniczenie liczby wyjazdów) remonty cząstkowe prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem uwzględniającym m.in. lokalizację uszkodzonych fragmentów nawierzchni, tak aby realizować kilka napraw podczas jednego wyjazdu. Józef Karmowski podkreślił też, że w ubiegłym roku udało się położyć ponad 40 km nawierzchni stosunkowo tanią metodą slurry seal.

Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”

W punkcie 4. porządku obrad starosta koniński poprosił o zabranie głosu Annę Biegasiewicz – z-cę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Anna Biegasiewicz poinformowała, że podjęcie przez radę powyższej uchwały pozwoli Powiatowi Konińskiemu przystąpić do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)". Dzięki niemu, kompleksową aktywizacją zawodową objętych zostanie 1206 bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Dyrektor wyjaśniła, że oferowana bezrobotnym pomoc opierać się będzie na indywidualnym planie działania, pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym, stażach oraz przyznaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wartość projektu zaplanowana została na kwotę 10.237.467,63 zł.

Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.

W tej części obrad starosta poinformował, że projekty uchwał ujęte w porządku obrad w punktach od 5. do 9. dotyczą udzielenia wsparcia finansowego gminom: Golina, Kleczew, Rychwał, Stare Miasto i Ślesin na wykonanie termomodernizacji strażnic OSP wskazanych we wnioskach samorządów tych gmin. Stanisław Bielik wyjaśnił też, że pomoc powiatu dla każdej z gmin wyniesie 10.000,00 zł, a wielkość środków przypadających na poszczególne jednostki zgodna jest z zapisami złożonych wniosków.

Następnie starosta poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina dla jednostki OSP w Adamowie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew, z przeznaczeniem dla OSP w Roztoce (10.000,00 zł) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał, z przeznaczeniem dla OSP w Kucharach Kościelnych (10.000,00 zł) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.

Kolejnym procedowanym dokumentem był projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto, z przeznaczeniem dla OSP w Główiewie, Krągoli, Janowicach i Modle Królewskiej po 2.500,00 zł. Dokument został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin, z przeznaczeniem dla OSP w Półwiosku Starym (10.000,00 zł) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/331/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie obowiązującej w roku 2019 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.

Temat ujęty w 10. punkcie porządku obrad przedstawił Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.

Marcin Wietrzykowski poinformował, że przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/331?2018 jest konsekwencją rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stwierdzającego nieważność przedmiotowej uchwały w całości. Sąd uznał bowiem, że określone w ww. dokumencie stawki są zbyt wysokie w stosunku do środków przekazywanych podmiotom odpowiedzialnym za usuwanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych przy drogach powiatowych. W związku z tym, zobowiązał powiat do obniżenia stawek do poziomu kwot pobieranych przez przewoźnika.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu i przyjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

Na prośbę starosty Stanisława Bielika dwa kolejne zagadnienia omówiła Agnieszka Nadolna - pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Agnieszka Nadolna poinformowała, że przedłożone zarządowi projekty uchwał dotyczą zmiany nazw szkół ponadgimnazjalnych w Sompolnie oraz Kleczewie. Wyjaśniła, że zmiana podyktowana jest reformą systemu oświaty i likwidacją gimnazjów. W związku z tym obie placówki zostaną przekształcone w Zespoły Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ustalenia

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 12.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 13.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.

Treść dokumentu procedowanego w punkcie 13. porządku obrad omówiła Ewelina Rapeła - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.

Ewelina Rapeła poinformowała, że ww. dokument związany jest z przystąpieniem powiatu do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. Wyjaśniła też, że głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków znajdujących się na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Żychlinie. Realizacja projektu kosztować będzie ponad 1,5 miliona złotych (1.505,816,33 zł). Dzięki zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, powiat otrzyma wsparcie unijne w wysokości przekraczającej milion złotych (1.028.760,03 zł). Wkład własny powiatu wyniesie więc 477.056,30 zł.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu i przyjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 14.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pięć kolejnych tematów poświęconych sprawom finansowym powiatu przedstawił skarbnik Radzisław Kozłowski.

Omawiając pierwszy z dokumentów skarbnik wyjaśnił, że zmiana powyższej uchwały polega na wykreśleniu z jej treści zapisu zobowiązującego samorząd podczas prac nad projektem uchwały budżetowej do przedstawienia informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Powiatu za rok poprzedzający rok budżetowy budżetu sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu i przyjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 15.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok.

W tej części obrad Radzisław Kozłowski przypomniał, że zgodnie z ustawami o samorządzie powiatowym i finansach publicznych, organ stanowiący powiatu zobowiązany jest do podjęcia powyższej uchwały w celu spełnienia wymogów formalno-prawnych procedury absolutoryjnej.

Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 16.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Skarbnik przybliżył też propozycje zmian w tegorocznym budżecie powiatu. Poinformował m.in. o zwiększeniu wydatków o kwotę 130.000,00 zł na zakup laptopów dla radnych.

Starosta podkreślił, że wcześniej zaproponowana kwota na ten cel po ustaleniach z radnymi wynosiła 80.000,00 zł. Wyjaśnił, że po przeanalizowaniu rynku środki te nie wystarczą na zakup odpowiedniego sprzętu. Następnie przewodniczący zarządu poprosił o szczegółowe wyjaśnienie tego zagadnienia Radosława Bagrowskiego – kierownika Biura Informatyki.

Radosław Bagrowski wyjaśnił, że zakup samego sprzętu, który będzie mógł być bez problemu eksploatowany przez całą kadencję wyniósłby około 80.000,00 zł. Natomiast po doliczeniu niezbędnych kosztów związanych z zakupem odpowiedniego oprogramowania tj.: pakietu Office (w wersji pozwalającej użytkować program przez wiele lat), a także programu antywirusowego, cena sprzętu wzrasta do kwoty ok. 130.000,00 zł.

Zabierając głos w dyskusji radna Elżbieta Raźna zaproponowała, aby na najbliższej sesji kierownik Radosław Bagrowski przybliżył ten temat jeszcze raz wszystkim radnym podczas głosowania nad uchwałą budżetową.

Pozostali członkowie zarządu przychylili się do tej propozycji.

Następnie starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 17.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 17 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 18.

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

Skarbnik poinformował również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarząd powiatu zobligowany jest do przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też, że dokument jest połączeniem bilansu jednostek z bilansem wykonania budżetu powiatu.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 18 do protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.

W punkcie 19. porządku obrad głos ponownie zabrała Ewelina Rapeła, która poinformowała, że powyższy dokument związany jest z udzieleniem upoważnienia dla dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie do podejmowania wszelkich czynności w związku z realizacją projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.

W związku z brakiem uwag starosta poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. Została ona podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Aktywność ruchowa kluczem do zdrowia SM-owców” złożonej w trybie pozakonkursowym.

Kolejny temat przedstawił Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Krzysztof Czajkowski poinformował, że działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, proponuje się przyznać na zadanie publiczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia 5.000,00 zł dotacji dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Koninie. Przekazane przez powiat środki przeznaczone zostaną na rehabilitację osób chorujących na stwardnienie rozsiane.

Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Kolejne dwa zagadnienia dotyczące oświaty omówiła Agnieszka Nadolna – pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Agnieszka Nadolna wyjaśniła, że projekt powyższej uchwały dotyczy zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Poinformowała, że 7 czerwca br. komisja konkursowa wyłoniła kandydata na to stanowisko. Na ww. stanowisko aplikowała tylko Aneta Kalina Szczepaniak - dotychczasowa dyrektor.

Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Punkt 22.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie w sprawie przyznania Nagrody Starosty Konińskiego dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

W tej części obrad Agnieszka Nadolna poinformowała, że ww. dokument związany jest z przyznaniem dwóm uczennicom ZSEU w Żychlinie: Agacie Wieczorkiewicz i Eryce Świętanowskiej nagród finansowych (o łącznej wartości 2.500,00 zł) za wysokie osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Punkt 23.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1540 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 13:38:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:48:11)
Lista wiadomości