logo
logo bip

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 22 maja 2019 r.

Protokół Nr 12/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

22 maja 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

Ewa Górnik-kierownik działu finansowo-księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,

Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,

Elżbieta Piaseczna - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 12.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1430.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 10/2019 z 15 kwietnia 2019 r. oraz nr 11/2019 z 26 kwietnia 2019 r.
 3. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2018 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Golina.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Grodziec.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Kazimierz Biskupi.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Ślesin.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Konińskiego za 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie oceny działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w roku 2018 przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie powiatu konińskiego.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresurehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowymw 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem rejestrującym.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi (ul. Powstańców Warszawy) w Golinie do kategorii dróg gminnych.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Posadzie do kategorii dróg gminnych.
 18. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 10/2019 z 15 kwietnia 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Z uwagi na nieobecność na posiedzeniu 15 kwietnia br. od głosu wstrzymała się radna Elżbieta Raźna.Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 11/2019 z 26 kwietnia br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za”. Również ze względu na nieobecność na ostatnim posiedzeniu od głosu wstrzymał się wicestarosta Władysław Kocaj.

Punkt 3.

Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2018 r.

W punkcie 3. porządku obrad starosta koniński poprosił o zabranie głosu Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że ustawa o pomocy społecznej obliguje PCPR do opracowania informacji przedstawiającej ocenę zasobów pomocy społecznej celem jej przedłożenia Radzie Powiatu Konińskiego. Dokument przygotowywany jest co roku w oparciu o analizę lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej, z uwzględnieniem infrastruktury, kadry oraz nakładów finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną. Informacja zawiera również prognozy dotyczące sfery pomocy społecznej w kolejnych latach. Dyrektor podkreśliła, że z analizy zasobów pomocy społecznej wynika, że istniejąca infrastruktura zabezpiecza potrzeby powiatu konińskiego w tym zakresie.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionej informacji, starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ślesinie.

W punkcie 4. porządku posiedzenia przewodniczący zarządu poprosił o zabranie głosu Ewę Górnik-kierownik działu finansowo-księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Ewa Górnik wyjaśniła członkom zarządu, że przedłożony na posiedzeniu projekt uchwały jest konsekwencją decyzji Wojewody Wielkopolskiego wyrażającej zgodę na zmianę profilu działalności jednostki. Zmiana ta, z kolei wymaga aktualizacji statutu DPS uwzględniającej w jego treści zapis, że placówka będzie świadczyć całodobową opiekę wyłącznie dla niepełnosprawnych intelektualnie osób dorosłych, a nie jak dotąd – również dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży.

Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Golina.

Na prośbę starosty tematy ujęte w punktach od 5. do 8. omówił Józef Karmowski dyrektor ZDP w Koninie.

Józef Karmowski poinformował, że projekty przedmiotowych uchwał dotyczą wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości znajdujących się pod drogami powiatowymi na terenie gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi oraz Ślesin. Wyjaśnił, że w celu uregulowania stanu prawnego ww. nieruchomości samorządy gminne wyraziły zgodę na przekazanie powiatowi ich własności w formie darowizny.

Następnie starosta koniński poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwsza podjęta został uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Golina. Zarząd podjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Grodziec.

Zarząd przyjął też w wyniku głosowania (5 głosami „za") projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Grodziec. Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Kazimierz Biskupi.

W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Kazimierz Biskupi został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Ślesin.

Kolejnym procedowanym dokumentem był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Konińskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, położonych w gminie Ślesin. Dokument został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2019 przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik poinformował uczestników posiedzenia, że zaproponowane ww. uchwałą zmiany związane są m.in. z zwiększeniem planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (2.806,00 zł), a także dokonania przeniesień środków między paragrafami, o które wnioskowali naczelnicy/kierownicy komórek urzędu oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok.

W tej części obrad Radzisław Kozłowski poinformował, że ustawa o finansach publicznych obliguje zarząd do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Koninie) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za 2018 rok.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Konińskiego za 2018 r.

Punkt 11. porządku obrad przedstawił przewodniczący zarządu.

Starosta poinformował, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie powiatowym (począwszy od tej kadencji samorządu) zarząd powiatu zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja „Raport o stanie Powiatu Konińskiego”. Wyjaśnił, że dokument spełnia wymogi ustawowe i zawiera informacje dotyczące wykonania przez zarząd powiatu w 2018 r. zadań określonych w obowiązujących dokumentach planistycznych (takich jak polityki, strategie, programy itp…) oraz zadań wynikających z realizacji uchwał rady powiatu.

Następnie przewodniczący zarządu szczegółowoprzedstawił korekty dokumentu, które zostały naniesione już po przesłaniu raportu do członków zarządu. Dotyczyły one głównie błędów pisarskich oraz w dwóch przypadkach błędnie podanych miejscowości.

Do treści raportu odniósł się radny Ryszard Nawrocki, który po przeanalizowaniu raportu poprosił o uzupełnienie jego treści o dodatkowe informacje z realizacji przez zarząd obowiązujących w roku ubiegłym strategii i programów. Podkreślił, że raport powinien zawierać więcej szczegółowych danych dotyczących działań, jakie podjęte zostały w związku z realizacją ww. dokumentów, jak i osiągniętych w 2018 r. efektów tych działań. Następnie Radny wskazał, w których fragmentach i w jakim zakresie raport wymaga uszczegółowienia.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego starosta Stanisław Bielik zapewnił, że zanim raport zostanie przekazany radnym powiatu, jego treść zostanie (w miarę możliwości) uzupełniona zgodnie z wniesionymi na dzisiejszym posiedzeniu uwagami.

Uchwała w sprawie przyjęciaRaportu o stanie Powiatu Konińskiego za 2018 r.” została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie oceny działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w roku 2018 przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie powiatu konińskiego.

Kolejne dwa punkty porządku obrad omówiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Elżbieta Sroczyńska rozpoczęła przedstawianie projektu uchwały od przypomnienia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej (wtz) zobligowane są do sporządzania rocznych sprawozdań. Dyrektor wyjaśniła, że dokumenty te stanowią załączniki do ww. uchwały i szczegółowo przedstawiają sposób wykorzystania przez wtz-y środków pochodzących z budżetu powiatu oraz PFRON. Każde sprawozdanie zawiera informacje dotyczące frekwencji uczestników w zajęciach oraz efektów działalności rehabilitacyjnej prowadzonej przez warsztaty.

Poinformowała też, że z niewiadomych dla PCPR przyczyn, w styczniu 2019 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Ignacewie dokonał zwrotu środków PFRON w wysokości 4698,93 zł oraz środków przekazanych przez Powiat w wysokości 4975,95 zł. Z tego też powodu PCPR przeprowadziło w warsztacie kompleksową kontrolę, która wykazała nieprawidłowości związane z dezorganizacją pracy w warsztatach oraz zastrzeżenia do sposobu wykorzystania ich zasobów przez organ prowadzący, tj. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Koninie. Wyniki tej kontroli skłoniły Powiatowe Centrum do przeprowadzenia kontroli w drugim z warsztatów prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – w WTZ w Nieborzynie. Także i w tym przypadku stwierdzono nieprawidłowości, których przyczyną była dezorganizacja pracy w warsztatach. Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła też, że w związku z wynikami obu kontroli PCPR zakończy współpracę z Towarzystwem w momencie wyboru nowego podmiotu, któremu powierzone zostanie prowadzenie wtz-ów w Ignacewie i Nieborzynie, co nastąpi nie później niż 30 czerwca 2019 r.

Dyrektor dodała też, że w roku ubiegłym na funkcjonowanie warsztatów: w Mielnicy, Paprotni, Ignacewie, Nieborzynie i Wilczynie wydano kwotę 2.999.805,12 zł, z czego 2.567.681.,07 zł pochodziło z PFRON, a 432.124,05 zł z budżetu powiatu.

Następnie przewodniczący zarządu poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowymw 2019 roku.

W tej części obrad Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że podjęcie ww. uchwały ma na celu ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na którego realizację zaplanowano 40.000,00 zł. Dyrektor dodała też, że oferty konkursowe można składać do 13 czerwca br.

Starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym.

Punkt 14. porządku posiedzenia omówił starosta koniński Stanisław Bielik.

Starosta zaproponował, aby stosownie do uchwały rady określającej tryb udzielania i sposób rozliczania przyznanych środków spółkom wodnym, przyznać dotacje celowe po 10.000,00 zł gminnym spółkom w: Golinie, Grodźcu, Wilczynie, Rychwale, Kleczewie, Starym Mieście oraz Rzgowie. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na konserwację rowów melioracyjnych.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem rejestrującym.

W kolejnym temacie głos zabrała Elżbieta Piaseczna - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.

Elżbieta Piaseczna poinformowała, że zmiana ww. uchwały wynika z konieczności aktualizacji miesięcznych kwot dotacji powiatu dla uczniów korzystających ze szkół niepublicznych, które posiadają uprawnienia placówek publicznych. Wyjaśniła, że wysokość wsparcia została ustalona dla takich typów szkół jak: liceum ogólnokształcące dla dorosłych (94,44 zł), szkoła policealna dla dorosłych (188,95 zł), szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodach technik administracji lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy (122,92 zł), ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (4.825,23 zł), szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym o stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (3.562,85 zł), a także dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem (426,65 zł).

Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału i w drodze głosowania podjęli uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi (ul. Powstańców Warszawy) w Golinie do kategorii dróg gminnych.

W tej części obrad, starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Józef Karmowski poinformował,że tematy ujęte w punkcie 16. 17. dotyczą wyrażenia przez zarząd opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg znajdujących się w gminie Golina oraz Kazimierz Biskupi. Następnie podkreślił, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponował, aby rozpatrzyć wnioski pozytywnie.

Pierwszym głosowanym dokumentem był projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi (ul. Powstańców Warszawy) w Golinie do kategorii dróg gminnych. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Posadzie do kategorii dróg gminnych.

Starosta poddał również pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Posadzie do kategorii dróg gminnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 18.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących starosta koniński poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 27 czerwca br.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1540 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 13:30:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:50:08)
Lista wiadomości