logo
logo bip

Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 28 maja 2019 r.

Protokół Nr 13/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

28 maja 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 13.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1530.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej.
 3. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej.

Punkt 2. porządku obrad omówił wicestarosta Władysław Kocaj, który poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Wicestarosta poinformował zarząd, że nowelizacją ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. wprowadzono zmianę w składzie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły publicznej dotyczącą reprezentacji związków zawodowych. W pozostałym zakresie nie wniesiono zmian. Następnie, Władysław Kocaj przedstawił proponowany skład komisji, która miałaby czuwać nad prawidłowym przebiegiem naboru na stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie. I tak osobami reprezentującymi w komisji organ prowadzący szkołę byliby: wicestarosta koniński Władysław Kocaj (przewodniczący), Elżbieta Piaseczna i Agnieszka Nadolna z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych starostwa; z ramienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Aldona Czupryńska, Maciej Plesiński i Karol Świderski; przedstawiciele rady pedagogicznej: Joanna Biegasiewicz i Mariusz Piotr Kordylewski; przedstawiciele rady rodziców: Ewa Rzepka i Magdalena Wujda oraz Małgorzata Woźniak, jako przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej ZNP.

Następnie starosta koniński zapytał członków zarządu, czy mają jakieś uwagi do przedstawionego materiału. W związku z ich brakiem, poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Punkt 3.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poinformował członków zarządu, że 23 maja br. uczestniczył w spotkaniu zespołu ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wyjaśnił, że jednym z tematów spotkania były zmiany dotyczące audytu wewnętrznego w sektorze publicznym oraz że w sprawie tej prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Finansów.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1550 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 13:24:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:48:32)
Lista wiadomości