logo
logo bip

Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 26 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 11/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

26 kwietnia 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Ryszard Nawrocki,
 3. Zenon Paszek,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Agnieszka Nadolna - pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył11.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1045.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 4. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r.: bilans z wykonania budżetu powiatu; łączny bilans jednostek budżetowych; łączny rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy); łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek; informacja dodatkowa.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Sławsku do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 9. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik przybliżył propozycję autopoprawek do projektu uchwały wprowadzającej zmiany do tegorocznego budżetu. Poinformował, że wynikają one głownie z dotacji celowych, a także pomocy finansowej gmin przekazanej powiatowi na zadania drogowe. Następnie omówił je szczegółowo zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu.

Z uwagi na brak pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r.: bilans z wykonania budżetu powiatu; łączny bilans jednostek budżetowych; łączny rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy); łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek; informacja dodatkowa.

W punkcie 4. porządku posiedzenia Radzisław Kozłowski poinformował zarząd, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu musi być uzupełnione o łączny bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Wyjaśnił, że przedmiotowe sprawozdanie dotyczy wyników działalności finansowej powiatu w ubiegłym roku i przedstawia poszczególne salda oraz sumę aktywów i pasywów. Skarbnik dodał też, że od tego roku sprawozdanie zawiera także informację dodatkową, która określa podstawowe zadania powiatu oraz wykaz jednostek organizacyjnych.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego materiału, przewodniczący zarządu poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2019 roku.

Omawiając kolejny temat z dziedziny finansów skarbnik powiatu przypomniał o obowiązku publikacji na stronie BIP informacji dotyczących wykonania budżetu powiatu za I kwartał br. Odnosząc się do treści dokumentu poinformował, że w okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu zostały wykonane na kwotę 26.836.243,59 zł, co stanowi 28,32% zakładanego planu, a wydatki - na kwotę 21.337.230,78 zł, czyli na poziomie 22,83%. Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 5.499.012,81 zł.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Treść uchwały procedowanej w punkcie 6. porządku obrad omówiła Agnieszka Nadolna - pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Agnieszka Nadolna poinformowała, że w związku z upływającą 31 sierpnia br. kadencją dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, konieczne jest ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora placówki.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Poddany przez starostę pod głosowanie dokument podjęty został jednogłośnie - 4 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Sławsku do kategorii dróg gminnych.

W tej części obrad przewodniczący zarządu poinformował, że Wójt Gminy Rzgów wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 147/1, 147/2 i 437 w obrębie geodezyjnym Sławsk.

Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

Kolejny temat zreferował przewodniczący zarządu - Stanisław Bielik.

Starosta zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać najważniejsze odznaczenia powiatu:Włodzimierzowi Hejmanowi, Pawłowi Jakubowskiemu, Markowi Skowrońskiemu, Markowi Szczepankiewiczowi-działaczom OSP, w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu, a także za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych; Tomaszowi Grzelakowi i Sebastianowi Fabiszakowi – strażakom PSP w Koninie, w uznaniu za wsparcie dla ruchu ochotniczych straży pożarnych poprzez prowadzenie szkoleń oraz udział w akcjach profilaktyki przeciwpożarowej organizowanych dla mieszkańców powiatu; Joannie Borek, Dariuszowi Stranzowi, Janowi Warzychowi, Stanisławowi Woźniakowi - pracownikom firmy HYDROSTAL, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz przedsięwzięć na rzecz dzieci; Józefowi Adamczykowi, Olgierdowi Szczęsnemu - byłym kuratorom społecznym, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej, w szczególności za wsparcie osób potrzebujących pomocy i owocną pracę resocjalizacyjno-wychowawczą.

Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 9.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1110 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 13:21:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:53:04)
Lista wiadomości