logo
logo bip

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 15 kwietnia 2019 r.

Protokół Nr 10/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

15 kwietnia 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński
 3. Ryszard Nawrocki
 4. Zenon Paszek

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Elżbieta Olszowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie,

Zofia Maślak - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,

Dorota Kaźmierczak - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej,

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

Krzysztof Czajkowski-pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Agnieszka Rączka - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 10.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1330. Starosta poprosił o rozszerzenie porządku o obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały zarządu w sprawie przyznania Nagrody Starosty Konińskiego dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński. Temat ten zostałby omówiony w punkcie 11. porządku posiedzenia.

NastępnieStanisław Bielik przedstawił projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 9/2019 z 28 marca 2019 r.
 3. Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2018 r.
 5. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2018 r.
 6. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w roku 2018.
 7. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018 w powiecie konińskim.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania Nagrody Starosty Konińskiego dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 547/2018 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński.
 15. Informacja o wyniku przetargu na wykonawcę zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2019.
 16. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia po zmianach jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 9/2019 z 28 marca 2019 r. Głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który poprosił, aby treść protokołu odnoszącą się do punktów 7. i 8. uzupełnić o wpisanie numerów uchwał, które zostały przez zarząd uchylone podjętymi na ww. posiedzeniu. W związku z brakiem innych uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Punkt 3.

Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2018.

Przystępując do realizacji kolejnego zagadnienia starosta koniński poinformował, że temat ujęty w 3. punkcie porządku będzie przedmiotem posiedzenia komisji Rady Powiatu Konińskiego, w których uczestniczyć będą przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Z uwagi na to, Stanisław Bielik zaproponował, aby na dzisiejszym posiedzeniu przyjąć przedłożoną informację w proponowanym brzmieniu, a ewentualne uwagi oraz pytania do jej treści przedstawić na posiedzeniu komisji. Zabierając głos w dyskusji radny Ryszard Nawrocki zwrócił uwagę na najistotniejsze zagadnienia ujęte w informacji. Wyraził także uznanie dla działalności instytucji i ogromny wkład w poprawę bezpieczeństwa sanitarnego.

Następnie, zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" - przyjął „Informację dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego za rok 2018.” Stanowi ona załącznik nr 3do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2018 r.

W punkcie 4. porządku posiedzenia przewodniczący zarządu poprosił o przedstawienie sprawozdania Elżbietę Olszowską - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie.

Elżbieta Olszowska rozpoczęła swoją wypowiedź od przybliżenia członkom zarządu najważniejszych zmian dotyczących ustawy Prawo Budowlane. Poinformowała m.in., że nowe regulacje uszczegółowiły listę obiektów, na budowę których jest wymagane pozwolenie lub zgłoszenie. Dodała też, że nowe przepisy pozwalają w większym stopniu na legalizację samowoli budowlanych.

Następnie Elżbieta Olszowska poinformowała, że w ubiegłym roku do organu wpłynęło 5492 różnego rodzaju wniosków i zgłoszeń, z czego 1162 dotyczyły rozpoczęcia budowy, natomiast 693 zgłoszenia związane były z jej zakończeniem. Inspektorat przeprowadził 383 zróżnicowane kontrole w obiektach. W ich wyniku, za naruszenie przepisów prawa budowlanego, organ wystawił w ramach posiadanych kompetencji 27 mandatów na łączną kwotę 14.500,00 zł oraz wydał 10 decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu lub jego części. Wydał również 2 postanowienia o naliczeniu opłaty legalizacyjnej na kwotę 55.000,00 zł i naliczył karę za przystąpienie do użytkowania bez pozwolenia - na kwotę 75.000,00 zł. Inspektor poinformowała także o 13 katastrofach budowlanych na terenie powiatu konińskiego i ich przyczynach. Podsumowując ubiegłoroczne statystyki, poinformowała, że w 2018 r. w powiecie oddano do użytku 887 obiektów budowlanych.

Elżbieta Olszowska wyjaśniła, że na realizację wszystkich zadań Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie dysponował budżetem na poziomie ok 600 tys. zł. Na zakończenie podziękowała władzom powiatu za wsparcie i pomoc udzieloną jednostce w ubiegłym roku.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2018 r.

W kolejnym punkcie porządku posiedzenia głos zabrała Zofia Maślak - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

Omawiając ubiegłoroczne zadania jednostki, dyrektor poinformowała o zrealizowaniu kilkudziesięciu tysięcy zróżnicowanych tematycznie spraw w zakresie ewidencji gruntów i budynków, osnów geodezyjnych, map zasadniczych, sieci uzbrojenia terenu, a także obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Następnie przybliżyła zarządowi powody i zakres zmian organizacyjnych, jakie zostały wdrożone w ubiegłym roku w ośrodku. Zofia Maślak poinformowała też, że w 2018 r. dochody jednostki zrealizowane zostały na poziomie 105,63% tj. 1.549.441,12 zł.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w roku 2018.

O omówienie sprawozdania z realizacji ubiegłorocznych zadań PCPR w Koninie starosta koniński poprosił dyrektor jednostki - Elżbietę Sroczyńską.

Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że przedstawione zarządowi sprawozdanie stanowi podsumowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej, a także zadań związanej z nadzorem podległych placówek. Dyrektor przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - w ramach zadań realizowanych ze środków PFRON - sprawuje nadzór merytoryczny nad domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, środowiskowymi domami samopomocy oraz warsztatami terapii zajęciowej.Następnie podzieliła się z zarządem informacją o realizacji budżetu, z której wynika, że dochody PCPR wyniosły w 2018 roku - 979.242,41 zł, a wydatki pochłonęły 6.745.039,32 zł. Dodała, że w dużej mierze środki te pochodziły z zewnętrznych źródeł finansowania. Jako jeden z przykładów posiłkowania się przy realizacji zadań środkami pozabudżetowymi, podała zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, na które powiat wykorzystał 3.623.487,98 zł przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Elżbieta Sroczyńska podkreśliła też, że jednostka uczestniczyła w wielu projektach adresowanych do osób niepełnosprawnych m.in.: Program Aktywny Samorząd, Program Wyrównywania Różnic Między Regionami, LUS – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim. Na koniec dodała, że w ubiegłym roku powiat koniński znalazł się w gronie czterech samorządów w kraju uhonorowanych przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej za powierzanie dzieci wyłącznie do rodzinnych form pieczy zastępczej.

Z uwagi na brak pytań do sprawozdania, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018 w powiecie konińskim.

Temat ujęty w punkcie 7. porządku obrad przedstawiła Dorota Kaźmierczak - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.

Dorota Kaźmierczak poinformowała, że w ubiegłym roku w 111 rodzinach zastępczych (spokrewnionych,zawodowych, niezawodowych) oraz pogotowiach rodzinnych przebywało 191 dzieci z powiatu konińskiego. Dodała też, że w powiecie działa specjalistyczna rodzina zawodowa przygotowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Kierownik zespołu wyjaśniła, że najczęściej występującą formą czasowej opieki nad dzieckiem są rodziny zastępcze spokrewnione. Dla 83 dzieci opiekę i wychowanie zapewniają ich bliscy z 62 rodzin.

Dorota Kaźmierczak podkreśliła również, że dzięki systemowej pracy zespołu oraz asystentów rodziny, w ubiegłym roku udało się odbudować stabilizację życiową w rodzinie naturalnej u 9 wychowanków, a 8 dzieci znalazło dom w rodzinie adopcyjnej.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.

Kolejne sprawozdanie będące przedmiotem obrad omówił Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Krzysztof Czajkowski przypomniał, że ubiegłoroczna współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi realizowana była głównie na płaszczyźnie finansowej - w formie wspierania bądź powierzania realizacji zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji w drodze otwartych konkursów ofert.

Pełnomocnik poinformował, że w ramach tej współpracy powiat przekazał organizacjom pozarządowym 1.762.106,62 zł. W tym celu zarząd ogłosił w ubiegłym roku 8 otwartych konkursów na realizację zadań z: kultury, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wsparcia rodziny i promocji pieczy zastępczej, oświaty, turystyki, nieodpłatnej pomocy prawnej, a także kultury fizycznej. Spośród 45 nadesłanych ofert, 34 otrzymało dofinansowanie.

Starosta poddał sprawozdanie pod głosowanie. W jego wyniku dokument przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

W tej części obrad starosta koniński oddał głos Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany w tegorocznym budżecie powiatu dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 936.042,78 zł oraz wydatków o kwotę 844.201,44 zł. Następnieomówił szczegółowo proponowane zmiany, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 9 do protokołu.

Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania Nagrody Starosty Konińskiego dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

Temat wprowadzony do porządku obrad w punkcie 11. przedstawił przewodniczący zarządu.

Starosta poinformował, że projekt powyższej uchwały dotyczy przyznania nagród finansowychdla 7 uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach oraz olimpiadach rangi wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Poinformował, że łączna kwota proponowanych nagród wyniosłaby 6.000,00 zł.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Konińskiegow sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie przedstawił Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Mirosław Kruszyński poinformował,że większość zaproponowanych w dokumencie zmian wynika z nowelizacji niektórych ustaw m.in. Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poinformował też, że z uwagi na kolizję prawną, sekretarz powiatu nie może pełnić funkcji inspektora ochrony danych osobowych i obowiązki w tym zakresie zostaną przekazane innemu pracownikowi urzędu.

Przewodniczący zarządu poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019.

W tej części obrad Krzysztof Czajkowski poinformował, że spośród 40 złożonych ofert komisja wyłoniła 30 podmioty spełniające wymogi formalne i merytoryczne, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019.

Pełnomocnik dodał też, że z zaplanowanej na realizację ww. zadań kwoty 172.000.00 zł rozdysponowano środki w wysokości 98.021,68 zł.

Starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 547/2018 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński.

Temat ujęty w punkcie 14. porządku obrad omówił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że zmiana opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Koniński wynika z realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjaśnił, że ich realizacja wymaga wniesienia wkładu własnego m.in. w formie eksploatacji gabinetów doradców zawodowych (15 zł za godz).

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Informacja o wyniku przetargu na wykonawcę zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2019.

O przedstawienie tematu ujętego w 15. punkcie posiedzenia starosta poprosił Agnieszkę Rączkę – podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Podinspektor poinformowała zarząd o przebiegu i wynikach ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Koninie przetargu nieograniczonego na wykonawcę zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego". Według przekazanych na posiedzeniu informacji, w postępowaniu przetargowym wzięło udział pięć podmiotów gospodarczych. Rozstrzygnięcie przetargu okazało się korzystne dla firmy AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w m. Złotniki. Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych prowadzone będą do 29 listopada br.

Agnieszka Rączka dodała, żecałkowita wartość przedmiotu umowy wynosi 450.00,00 zł.

Starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który przekazał prośbę dyrektor Szkoły Podstawowej w Żychlinie o uwzględnienie możliwości obniżenia kosztów ponoszonych przez szkołę z tytułu korzystania z sali sportowo-widowiskowej przy ZSEU w Żychlinie.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1630 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 13:16:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:54:26)
Lista wiadomości