logo
logo bip

Protokół Nr 9/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 28 marca 2019 r.

Protokół Nr 9/2018

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

28 marca 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Ryszard Nawrocki,
 3. Zenon Paszek,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył9.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1030.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 8/2019 z 19 marca 2019 r.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2018 r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz gmin powiatu konińskiego – partnerów projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprostowania uchwały oddającej w najem część pomieszczeń o powierzchni użytkowej 80 m2 w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20 b w Koninie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprostowania uchwały oddającej w najem część pomieszczenia o powierzchni użytkowej 100 m2 w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20 b w Koninie.
 9. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 8/2019 z 19 marca 2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".Z uwagi na nieobecność na ostatnim posiedzeniu od głosu wstrzymał się radny Ryszard Nawrocki.

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik przybliżył propozycję autopoprawek do projektu uchwały wprowadzającej zmiany do tegorocznego budżetu. Następnie omówił je zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu, zwracając szczególną uwagę na zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 329 634,99 zł w związku z decyzją zarządu województwa wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI” oraz podpisaniem umowy partnerskiej powiatu z miastem Konin na jego wykonanie. Radzisław Kozłowski dodał, że projekt będzie obowiązywał do 2021 r., a na jego realizację w 2019 r. przeznaczono środki w wysokości 329 634,99 zł.

Z uwagi na brak pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W temacie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w WPF również wypowiedział się Radzisław Kozłowski. Skarbnik skwitował, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2018 r.

W punkcie 5. porządku obrad ponownie głos zabrał Skarbnik Powiatu. Omawianie sprawozdania rozpoczął od przypomnienia, że zarządjest zobligowany dopodjęcia powyższej uchwały przepisami ustaw o finansach publicznych i samorządzie powiatowym. Następniepoinformował, że w 2018 r. dochody powiatu zrealizowano na poziomie 101,30 % (w kwocie 103.446.371,59 zł). Ubiegłoroczne wydatki powiatu, natomiast, na kwotę 107.928.564,65 zł, co stanowi 95,50 % wykonania. Skarbnik podkreślił też,że zgodnie z założeniami budżetowymi deficyt (czyli nadwyżkę wydatków nad dochodami) zaplanowano w roku ubiegłym na kwotę 9.563.966,40 zł. Ostatecznie jednak, mimo realizacji wszystkich zadań, wyniósł on 3.136.400,69 zł, czyli był niższy o prawie 6 500 000,00 zł niż zakładano. Radzisław Kozłowski zwrócił też uwagę na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 21.970.705,00 zł i stanowiły106,35 % planu.

Następnie o głos poprosił radny Ryszard Nawrocki, który zasugerował aby przekazywanie dokumentów (będących przedmiotem posiedzeń zarządu) odbywało się z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwłaszcza zapoznanie się z treścią materiałów, tak obszernych, jak sprawozdania wymaga czasu i uwagi.

Skarbnik wyjaśnił, że wcześniejsze przekazanie sprawozdania z wykonania budżetu było niemożliwe, bowiem w dniu poprzedzającym posiedzenie zarządu wpłynęło pismo od instytucji zarządzającej jednym z projektów, które wymagało wprowadzenia korekty do dokumentu. Dodał też, że sprawozdanie ma charakter opisowy i jest odzwierciedleniem wszystkich procesów, które miały miejsce w roku ubiegłym i były omawiane na bieżąco na posiedzeniach zarządu.

W tym miejscu, starosta Stanisław Bielik poprosił sekretarza Mirosława Kruszyńskiego o zaapelowanie do naczelników i kierowników komórek urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych o przestrzeganie terminów przekazywania do Biura Zarządu dokumentów będących przedmiotem posiedzeń organu wykonawczego powiatu.

W związku z brakiem innych uwag zarządpodjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz gmin powiatu konińskiego – partnerów projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.

O przybliżenie treści kolejnego dokumentu przewodniczący zarządu poprosił Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.

Paweł Figurski poinformował, że podjęcie powyższej uchwały jest niezbędną formalnością związaną z realizacją projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” i ma celu przekazanie na rzecz 14 gmin powiatu konińskiego składników majątkowych obejmujących wyposażenie punktów alarmowych, tj. 24 syren wraz z licencjami na ich oprogramowanie.

Kierownik dodał też, że niebawem rozpocznie się drugi etap projektu, który powiat realizować będzie także we współpracy z miastem Koninem. Przedsięwzięcie, poza zakupem kolejnych 23 syren alarmowych, obejmie również uruchomienie czujników jakości powietrza, stacji pogodowych oraz radarowego miernika wody.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprostowania uchwały oddającej w najem część pomieszczeń o powierzchni użytkowej 80 m2 w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20 b w Koninie.

Następnie starosta Stanisław Bielik poinformował, że dwa kolejne punkty ujęte w porządku obrad związane są ze sprostowaniem błędów w uchwałach dotyczących wynajmu pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20 b w Koninie. Przewodniczący zarządu wyjaśnił, że wynajem będzie obowiązywał do 31 grudnia 2021 r., a nie jak wcześniej zapisano do 2022 r.

W związku z brakiem uwag zarząd podjął ww. uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprostowania uchwały oddającej w najem część pomieszczenia o powierzchni użytkowej 100 m2 w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20 b w Koninie.

Zgodnie z porządkiemposiedzenia, starosta koniński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawiesprostowania uchwały oddającej w najem część pomieszczenia o powierzchni użytkowej 100 m2 w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20 b w Koninie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących głos zabrał rady Ryszard Nawrocki, który zwrócił uwagę na możliwość składania wniosków o środki z rezerwy budżetowej na zadania drogowe. Wyraził też zaniepokojenie, że Zarząd Dróg Powiatowych z takiej możliwości nie skorzystał.

Starosta Stanisław Bielik odpowiedział, że środki te przeznaczone są głównie na obiekty mostowe. Wyjaśnił, że Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie przygotowuje dokumentacje w tym zakresie.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1100 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-11-25 13:09:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:55:10)
Lista wiadomości