logo
logo bip

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 21 lutego 2019 r.

Protokół Nr 7/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

21 lutego 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Marek Jegliński - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie,

Lidia Cichocka - inspektor w Biurze Kontroli.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył7.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1000.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.
 9. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2018 r.
 10. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik przybliżył propozycję autopoprawek do projektu uchwały wprowadzającej zmiany do tegorocznego budżetu. Następnie omówił je zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu.

Z uwagi na brak pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 3.

Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu powiatu środków na realizację zadań inwestycyjnych, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Na prośbę przewodniczącego zarządu punkt 4. porządku posiedzenia omówił wicestarosta Władysław Kocaj.

Wicestarosta poinformował, że projekt ww. uchwały związany jest z przystąpieniem Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w celu współdziałania w zakresie rozwoju i promocji samorządów lokalnych województwa wielkopolskiego. Podkreślił, że organizacja działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi też forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

Następnie starosta Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2019.

O przybliżenie treści dokumentu będącego przedmiotem 5. punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Marka Jeglińskiego - kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.

Marek Jegliński poinformował, żezgodnie z obowiązującymi przepisami, plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2019 został wcześniej przedstawiony wojewodzie wielkopolskiemu i uzyskał jego akceptację. Wyjaśnił, że dokument zawiera szczegółowy harmonogram zajęć w ujęciu miesięcznym. Następnie omówił proponowane podopiecznym ośrodka formy terapii: biblioterapię, muzykoterapię, terapię ruchową, zajęcia kulinarne, artystyczne i informatyczne, trening lekowy, trening higieniczny, aktywizację zawodową, a także zajęcia z pracownikiem socjalnym i psychologiem. Kierownik podkreślił, że po raz pierwszy od tego roku uczestnicy zajęć organizowanych przez ŚDS w Ślesinie będą mogli skorzystać z treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych metodą SSTS.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2019 roku.

Zagadnienia ujęte w porządku obrad w punktach od 6. do 7. przybliżył Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik poinformował, żezgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapisami „Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi…”, zarząd zobowiązany jest do powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach, które będą ogłaszane przez zarząd powiatu w 2019 r.

Krzysztof Czajkowski wyjaśnił, że zgodnie z ww. programem, w składzie komisji winni się znaleźć przedstawiciele: zarządu powiatu, właściwych merytorycznie komórek urzędu i jednostek powiatu, a także reprezentanci organizacji pozarządowych. Zgodnie z przedłożonym zarządowi projektem uchwały, do składu komisji zaproponowano: Władysława Kocaja - wicestarostę konińskiego; Karola Baranowskiego – pracownika wydziału edukacji i spraw społecznych; Julię Stasińską – naczelnik wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa; Ewelinę Rapełę – naczelnik wydziału rozwoju i promocji; Magdalenę Nowak – pracownik wydziału finansowego; Jana Bartczaka – naczelnika wydziału edukacji i spraw społecznych; Janinę Szczepaniak – pracownik wydziału rozwoju i promocji; Krzysztofa Czajkowskiego - pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; Elżbietę Sroczyńską – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie; Krystynę Chowańską - prezes TPD w Koninie; Andrzeja Łąckiego - reprezentującego Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Koninie; Łukasza Staszaka ze Stowarzyszenia Promocji Lichenia i Budowy Gimnazjum im. Jana Pawła II; Michała Kałużnego - ZHP Hufiec Konin oraz Annę Lewandowską z Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionych kandydatur, uchwała została poddana pod głosowanie i podjęta przez zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

W tej części obrad Krzysztof Czajkowski poinformował, że ogłoszenie przez zarząd otwartych konkursów jest konsekwencją realizacji uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021. Dodał też, że na jego realizację, w budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki finansowe:20.000,00 zł na ochronę i promocję zdrowia; 12.000,00 zł na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 40.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 30.000,00 zł na ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego; 20.000,00 zł na oświatę i wychowanie; 50.000,00 zł nakulturę, sztukę i ochronę dziedzictwa narodowego. Pełnomocnik wyjaśnił, że dofinansowanie do ww. zadań nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów ich realizacji.

W związku z brakiem uwag zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.

W punkcie 8. porządku obrad starosta Stanisław Bielik poinformował członków zarządu, żeprzedłożony dokument związany jest zlikwidacją składników majątkowych, które znajdują się na stanie ewidencyjnym starostwa. Wyjaśnił, że są to elementy infrastruktury biurowej i informatycznej, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 9.

Sprawozdanie z wykonania planu kontroli w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w 2018 r. przedstawiła Lidia Cichocka – inspektor w Biurze Kontroli.

Lidia Cichocka poinformowała, że Biuro Kontroli przeprowadziło w ubiegłym roku 7 kontroli (5 kompleksowych oraz 2 doraźne). W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzone w jednostkach organizacyjnych nieprawidłowości wystąpiły w różnych obszarach gospodarki finansowej. Do najczęstszych należała: nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa wydatków, nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz odprowadzanie dochodów budżetowych. Uchybienia dotyczyły również unormowań z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zamówień publicznych oraz przepisów wewnętrznych.

Podkreśliła, że podczas kontroli nie stwierdzono przypadków rażącego naruszenia prawa skutkującego zawiadomieniem organów ścigania, a stopień stwierdzonych nieprawidłowości nie wywarł negatywnego wpływu na funkcjonowanie jednostek.

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddał, więc sprawozdanie pod głosowanie. Zostało ono przyjęte jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 10.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1040 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Zarząd Powiatu Konińskiego
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-05-23 11:59:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:57:39)
Lista wiadomości