logo
logo bip

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 8 lutego 2019 r.

Protokół Nr 6/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

8 lutego 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Ryszard Nawrocki,
 4. Zenon Paszek,
 5. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Anna Subda - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Ewelina Rapeła - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji,

Zofia Maślak - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Koninie.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 6.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1415.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 5/2019 z 15 stycznia 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2018 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019-2022”.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie na rok 2019 oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Matczak-Gaj – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie do reprezentowania i podpisywania w imieniu Powiatu Konińskiego dokumentu dotyczącej realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów K OSI”.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania zbędnych składników majątkowych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowach.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie wartości niematerialnych i prawnych pod nazwą „Infrastruktura Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego” na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebudowy dróg gminnych na działkach w Grodźcu.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych terenów przeznaczonych na budowę drogi gminnej w obrębie Wilczyn i Wilczogóra, gmina Wilczyn.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy wiaduktu drogowego przez linię kolejową PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Honoratka.
 22. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 5/2019 z 15 stycznia 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".Z uwagi na nieobecność na ostatnim posiedzeniu od głosu wstrzymali się radny Ryszard Nawrocki oraz wicestarosta Władysław Kocaj.

Punkt 3.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2018 r.

Na prośbę starosty, ubiegłoroczną realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie podsumowała dyrektor jednostki -  Anna Subda.

Anna Subda poinformowała, że w 2018 r. odnotowano rekordowo niski poziom bezrobocia, a tempo jego spadku było wyższe niż w kraju i województwie. Na koniec grudnia ubiegłego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 6.160 osób (powiat koniński - 3.935, miasto Konin - 2.225), natomiast stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 9,0% (powiat koniński). W porównaniu z grudniem 2017 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 1.543 osób.

Dyrektor wyjaśniła, że dane dotyczące struktury bezrobocia w powiecie konińskim wskazują na wysoki udział bezrobotnych charakteryzujących się niskim poziomem kwalifikacji, tj. wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym oraz podstawowym. Na wysokim poziomie utrzymuje się też bezrobocie wśród osób młodych, tj. w przedziale wiekowym 25-34 (31,1% bezrobotnych) oraz, że zdecydowanie częściej dotyka ono kobiet niż mężczyzn.

Na realizację różnych form aktywizacji osób bezrobotnych koniński urząd pracy przeznaczył w 2018 roku 25.884.931,59 zł. Środki te pochodziły zarówno z Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać informację Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.

O przedstawienie sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przewodniczący zarządu poprosił Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.

Paweł Figurski wyjaśnił, że w 2018 roku odbyły się dwa posiedzenia komisji.

Pierwsze z nich poświęcone było omówieniu i zatwierdzeniu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2022.

Natomiast drugie - dotyczyło oceny stanu przygotowań do sezonu letniego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym na terenie powiatu konińskiego dzieciom i młodzieży. Poświęcając temu posiedzeniu nieco więcej uwagi, kierownik dodał, że przekazane przez przedstawicieli odpowiednich służb informacje potwierdziły dobre przygotowanie organizatorów do stworzenia właściwych warunków wypoczynku wakacyjnego w powiecie. Zwrócił też uwagę, że na spotkaniu omówione zostały aktualne problemy: składowiska niebezpiecznych odpadów w Przyjmie i Depauli oraz zagrożenia wystąpieniem na terenie powiatu: zajadliwej grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń.

W związku z brakiem uwag, przewodniczący zarządu poddał sprawozdanie pod głosowanie. W jego wyniku, dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.

Na prośbę starosty konińskiego kolejny temat przybliżył Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że w ubiegłym roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Koniński wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągnęło poziom wyższy niż średnie wynagrodzenie określone w Karcie Nauczyciela. Jedynie nauczyciele odbywający staż otrzymywali wynagrodzenie na poziomie przewidzianym ustawą.

Starosta skierowałdo członków zarządu pytanie o ewentualne uwagi do przedłożonego sprawozdania.Wobec brakuzastrzeżeń i uwag do materiałuzarządził głosowanie.Dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd przekazał opinię w sprawieprojektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustanowienia statutu Powiatu Konińskiego przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego.

Punkt 6.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Konińskiego na lata 2019-2022”.

O omówienie 6. punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Ewelinę Rapełę – naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.

Ewelina Rapeła wyjaśniła, że przygotowanie projektu przedmiotowejuchwały wynika z obowiązku ustawowego, a zarazem pozwala na usystematyzowanie w jednym dokumencie informacji o aktualnym stanie zabytków zlokalizowanych na terenie powiatu konińskiego oraz określenie działań samorządu w zakresie ich ochrony. 

W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”.

Zagadnienia ujęte w punktach od 7. do 9. również przedstawiła naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.

Ewelina Rapeła poinformowała, że ww. dokument związany jest z przystąpieniem powiatu do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”. Wyjaśniła, że głównym celem przedsięwzięcia jest zdobycie kompetencji przez uczniów i nauczycieli poprzez organizację specjalistycznych zajęć oraz doposażenie pracowni przyrodniczych. Projekt realizowany będzie od marca 2019 r. do czerwca 2021 w ZSEU w Żychlinie, a jego wartość wyniesie 570.786,45 zł (wkład własny powiatu – 28.239,33 zł).

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu i przyjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.

W kolejnym temacie posiedzenia, Ewelina Rapeła omówiła dokument dotyczący przystąpienia powiatu do projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Wyjaśniła, że główne cele przedsięwzięcia koncentrują się na: wzmocnieniu konkurencyjności na rynku pracy absolwentów ZSEU w Żychlinie kończących kierunki gastronomiczne (poprzez udział 70 uczniów w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym), podniesieniu kwalifikacji 6 nauczycieli oraz doposażeniu pracowni gastronomicznej w Zespole.

Naczelnik dodała też, że całkowita wartość projektu szacowna jest na 603.069,70 zł, a wkład własny powiatu wyniesie 60.306,97 zł.

Z uwagi na brak pytań, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”.

Następnie Ewelina Rapeła poinformowała, że kolejny dokument dotyczy przystąpienia Powiatu Konińskiego do projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjaśniła, że celem przedsięwzięcia jest m.in. zdobycie nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli, a także doposażenie pracowni gastronomicznej. Naczelnik dodała, że całkowita wartość projektu wyniesie 161.466,65 zł, natomiast wkład własny powiatu to 16.146,67 zł.

W związku z brakiem uwag, starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

W tej części obrad starosta koniński oddał głos Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu.

Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 10 do protokołu.

Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 11 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że sposób przyznawania dofinansowania z PFRON dla poszczególnych zadań określony został w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Przepisy te określają również, kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania. Dyrektor wyjaśniła, że do kompetencji organu wykonawczego powiatu należy natomiast, określenie wysokości i kolejności przyznawania pieniędzy. Następnieprzybliżyła ujęte w uchwale propozycje zasad, kryteriów oraz trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania w zakresie: zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier, a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie na rok 2019 oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem na rok 2019.

W punkcie 13. porządku obrad głos ponownie zabrała Elżbieta Sroczyńska.

Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że przygotowywanie przez śds-y corocznych planów pracy jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dodała też, że ich zatwierdzenie leży w gestii organu prowadzącego lub zlecającego prowadzenie środowiskowych domów pomocy. Dyrektor zapewniła też zarząd, że dokumenty te uzyskały pozytywną opinię wojewody wielkopolskiego.

W związku z brakiem uwag starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Matczak-Gaj – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie do reprezentowania i podpisywania w imieniu Powiatu Konińskiego dokumentu dotyczącej realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów K OSI”.

W tej części obrad starosta wyjaśnił, że kolejne trzy zagadnienia związane są z udzieleniem przez zarząd stosownych upoważnień do realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych środków finansowych.

Stanisław Bielik poinformował, że projekty uchwał związane są z udzieleniem upoważnień dla dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie do podejmowania wszelkich czynności w związku z realizacją przedmiotowych projektów.

W związkuz brakiem uwag starosta poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. Została ona podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”.

 Następnie zarząd podjął jednogłośnie - 5 głosami „za" uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektor Renacie Szczepaniak do realizacji projektu „Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale”. Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”.

Zarząd podjął też jednogłośnie - 5 głosami „za" uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektor Annie Matczak-Gaj do realizacji projektu „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania zbędnych składników majątkowych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowach.

Temat ujęty w punkcie 17. przedstawił starosta Stanisław Bielik.

Przewodniczący zarządu poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd zgody na nieodpłatne przekazanie OSP w Grochowach wycofanych z eksploatacji mebli biurowych będących na stanie ewidencyjnym starostwa.

Następnie głos zabrał radny Ryszard Nawrocki, który zwrócił uwagę na zapis w projekcie uchwały mówiący, że wykonanie uchwały powierza się Komisji Likwidacyjnej. Radny poprosił o wykreślenie tego sformułowania, ponieważ Komisja Likwidacyjna nie posiada uprawnień w tym zakresie.

Dokument po zmianach został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie wartości niematerialnych i prawnych pod nazwą „Infrastruktura Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego” na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

Na prośbę starosty konińskiego głos zabrała Zofia Maślak - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

Dyrektor poinformowała, że przekazanie na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w nieodpłatne użytkowanie wartości niematerialnych i prawnych  pod nazwą „Infrastruktura Informacji Przestrzennej Powiatu Konińskiego” wynika z zapisów studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Stąd też wyrażenie przez zarząd zgody na ww. przekazanie jest niezbędną formalnością związaną z realizacją projektu.

Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebudowy dróg gminnych na działkach w Grodźcu.

W punkcie 19. głos zabrał starosta Stanisław Bielik, którywyjaśnił, że Wójt Gminy Grodziec zwrócił się do Zarządu Powiatu Konińskiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie przebudowy dróg gminnych na działkach w Grodźcu. Starosta podkreślił, że planowana przez gminę inwestycja nie wpłynie na realizację zadań samorządu powiatowego.

Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokument został podjęty - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych terenów przeznaczonych na budowę drogi gminnej w obrębie Wilczyn i Wilczogóra, gmina Wilczyn.

W tej części obrad przewodniczący zarządu poinformował, że Wójt Gminy Wilczyn wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych terenów przeznaczonych na budowę drogi gminnej w obrębie Wilczyn i Wilczogóra.

Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy wiaduktu drogowego przez linię kolejową PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Honoratka.

Następnie Stanisław Bielik poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu wystąpiła do zarządu powiatu z wnioskiem o zaopiniowanie inwestycji drogowej polegającej na budowie wiaduktu drogowego przez linię kolejową PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Honoratka. Zaproponował też, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie, bowiem budowa wiaduktu w tym miejscu w żaden sposób nie koliduje z realizacją zadań samorządu powiatowego.

W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Punkt 22.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących starosta koniński poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 21 lutego br.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1540 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Zarząd Powiatu Konińskiego
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-05-23 11:52:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:59:54)
Lista wiadomości