logo
logo bip

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 15 stycznia 2019 r.

Protokół Nr 5/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

15 stycznia 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Zenon Paszek,
 3. Elżbieta Raźna.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Sylwia Cichocka - z-ca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,

Katarzyna Rejniak - główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji,

Barbara Karbowa - z-ca naczelnika Wydziału Finansowego.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył5.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1415.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego nr 3/2018 z 13 grudnia 2018 r. oraz 4/2018 z 28 grudnia 2018 r.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3210P w celu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem  rejestrującym.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania stypendium dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania stypendium dla studentów.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego 2019-2021.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego 2019-2021.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Konińskiego na lata 2017-2021.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebudowy drogi krajowej DK25 w zakresie budowy chodnika na odcinku Mikorzyn – Honoratka wraz z poprawą bezpieczeństwa obejmującą przebudowę skrzyżowania i korektę wlotu drogi gminnej.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.
 17. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 3/2018 z 13 grudnia 2018 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 4/2018 z 28 grudnia br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Ślesin w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3210P w celu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej.

Na prośbę starosty treść projektu ww. uchwały przedstawiła Sylwia Cichocka - z-ca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Sylwia Cichocka wyjaśniła, że gmina Ślesin wyraziła wolę przyjęcia do realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 3210P w miejscowości Piotrkowice w ramach zadania pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”.

Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”.

O zabranie głosu w tej części posiedzenia starosta poprosił Katarzynę Rejniak - głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Promocji.

Katarzyna Rejniak poinformowała, że ww. dokument zawiera zaktualizowane informacje dotyczące planowanych inwestycji na drogach znajdujących się na terenach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. Wyjaśniła też, że ujęcie inwestycji drogowych w dokumencie w znacznym stopniu zwiększy możliwości ubiegania się o dofinansowanie ich realizacji ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia

Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem  rejestrującym.

O omówienie trzech kolejnych tematów ujętych w porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Jana Bartczaka – naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Jan Bartczak poinformował, że powyższa uchwała określa kwoty miesięcznych dotacji powiatu dla poszczególnych uczniów korzystających ze szkół niepublicznych, które posiadają uprawnienia placówek publicznych. Wyjaśnił, że wysokość wsparcia została ustalona dla takich typów szkół jak: liceum ogólnokształcące dla dorosłych (88,62 zł), szkoła policealna dla dorosłych (181,13 zł, a w zawodach technik administracji i bezpieczeństwa higieny pracy 117,83 zł), poradnia psychologiczno – pedagogiczna (409,01 zł), ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy (4.625,73 zł) oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym o stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (1.160,56 zł).

W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania stypendium dla uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

W tej części obrad Jan Bartczakpoinformował, że w sprawie przyznania stypendium Starosty Konińskiego, do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wpłynęło 100 wniosków spełniających wymagania regulaminowe. Wyjaśnił też, że na tegoroczną pomoc stypendialną powiat zabezpieczył w budżecie 170.000,00 zł, z których rozdysponowane zostanie 165.600,00 zł. Stypendium dla uzdolnionych uczniów (ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński) wypłacane będzie z wyłączeniem okresu wakacyjnego w wysokości - 200 zł miesięcznie.

W związku z brakiem uwag przewodniczący zarządupoddał projekt uchwałypod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania stypendium dla studentów.

W punkcie 7. porządku posiedzenia Jan Bartczakpoinformował, że do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wpłynął 1 wniosek dotyczący przyznania stypendium dla studentów i został rozpatrzony pozytywnie. Następnie wyjaśnił, że stypendium w wysokości - 250 zł będzie wypłacane od stycznia do czerwca 2019 r.

Następnie przewodniczący zarządu poddał projekt uchwałypod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

Kolejne dwa tematy z dziedziny finansów przedstawiła Barbara Karbowa – z-ca naczelnik Wydziału Finansowego.

Barbara Karbowa wyjaśniła, że projekt ww. uchwały związany jest zupoważnieniem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu konińskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja (w roku budżetowym i w latach następnych) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału i w drodze głosowania podjęli uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2018 roku.

Treść projektu przedmiotowej uchwały również przedstawiła Barbara Karbowa.

Barbara Karbowa poinformowała, że plan dochodów budżetu w omawianym okresie został zrealizowany w 101,30%, tj. w kwocie 104.787.875,97 zł, natomiast plan wydatków wykonano w 95,50 % - na kwotę 107.928.564,65 zł.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.

W kolejnym punkcie porządku obrad Stanisław Bielik poinformował, że projekt przedłożonej Zarządowi uchwały związany jest z udzieleniem naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów upoważnienia do zawierania umów w sprawie zakupów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu do kwoty stanowiącej równowartość 6.000,00 euro.

Z uwagi na brak pytań do przedstawionej uchwały starosta poddał ją pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego 2019-2021.

Zagadnienia ujęte w porządku obrad w punktach od 11. do 13. omówił Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy wyznaczeniaprzedstawicieli Zarządu Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego na lata 2019-2021. Wyjaśnił, że tak jak dotychczas proponuje się aby zarząd reprezentowali wicestarosta Władysław Kocaj oraz pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Następnie przewodniczący zarządu poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego 2019-2021.

W punkcie 12. porządku posiedzenia Krzysztof Czajkowski poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały związany jest z utworzeniem oraz określeniem składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wyjaśnił, że w składpowołanego organu wchodzić będzie po 2 przedstawicieli organu wykonawczego oraz stanowiącego powiatu, a także 5 reprezentantów organizacji pozarządowych.

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. Została ona podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Konińskiego na lata 2017-2021.

W tej części obrad Krzysztof Czajkowski poinformował, że w związku z zakończeniem 4-letniej kadencji Rady Seniorów Powiatu Konińskiego zarząd zobligowany jest do podjęcia uchwały w celu określenia nowego składu osobowego Rady. Wyjaśnił, że w skład organu wchodzić będzie 14 przedstawicieli zgłoszonych przez samorządy gminne oraz 2 przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego (Tadeusz Słodkiewicz oraz Jerzy Rzepecki).  

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej przebudowy drogi krajowej DK25 w zakresie budowy chodnika na odcinku Mikorzyn – Honoratka wraz z poprawą bezpieczeństwa obejmującą przebudowę skrzyżowania i korektę wlotu drogi gminnej.

W punkcie 14.porządku posiedzeniagłos ponownie zabrała Sylwia Cichocka.

Sylwia Cichocka poinformowała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu wystąpiła do Zarządu Powiatu Konińskiego o zaopiniowanie wniosku dotyczącego budowy chodnika na odcinku Mikorzyn – Honoratka wraz z poprawą bezpieczeństwa obejmującą przebudowę skrzyżowania i korektę wlotu drogi gminnej. Podkreśliła, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponowała, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.

W związku z brakiem uwag, starosta poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

Kolejne zagadnienie omówił starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że ww. dokument dotyczy powołania kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Następnie przedstawił jej proponowany skład: Stanisław Bielik – starosta koniński; Janusz Stankiewicz – przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego; Anna Wożniak – przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Wiesław Bednarek – przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego; Andrzej Perkowski – przewodniczący Klubu Radnych Nasz Powiat; Tadeusz Słodkiewicz – przewodniczący Klubu Radnych Towarzystwa Samorządowego oraz Ewelina Rapeła – naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji. 

Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Została ona podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego”.

Kolejny temat również zreferował przewodniczący zarządu.

Starosta poinformował, że kapituła tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" postanowiła zarekomendować do nadania tego najważniejszego odznaczenia powiatu: Roberta Dobrochowskiego, Sebastiana Genscha, Jacka Kasprzaka, Sławomira Pasterskiego,  Arkadiusza Walnego i Waldemara Wziętka,działaczy Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów - w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie sportu wśród społeczności Ziemi Konińskiej, w szczególności za zaangażowanie w organizację wyścigów kolarskich i promocję powiatu konińskiego w kraju i za granicą; Izabelli Bryl, Zofii Furmańskiej, Małgorzaty Garbaciak, Danuty Komicz – Witulskiej, Barbary Pomockiej i Beaty Urbaniak,  pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie - w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na Ziemi Konińskiej; Stanisława Frankiewicza, Cezarego Kisera i Krzysztofa Połecia, lekarzy - w uznaniu za zaangażowanie w przedsięwzięcia mające na celu wdrażanie i propagowanie rozwiązań pozwalających dbać o zdrowie i życie;Marii Sypniewskiej i Marii Wróbel, pielęgniarek - w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, w szczególności za zaangażowanie w akcje społeczne dla mieszkańców powiatu.

Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 17.

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1515 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.   

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Zarząd Powiatu Konińskiego
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-05-23 11:44:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 11:01:38)
Lista wiadomości