logo
logo bip

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 19 marca 2019 r.

Protokół Nr 8/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego

19 marca 2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu Powiatu:

 1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
 2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
 3. Zenon Paszek,
 4. Elżbieta Raźna.

Stali uczestnicy posiedzenia:

Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,

Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.

Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:

Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,

Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,

Marek Jegliński - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie,

Joanna Wołyńska - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,

Danuta Brudzińska - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie,

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,

Adrianna Głąbicka - pracownik Biura Spraw Obronnych,

Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Katarzyna Rejniak  - główny specjalista z Wydziału Rozwoju i Promocji,

Bernadeta Szmytka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów;

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,

Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.

Punkt 1.

Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 8.obrady Zarządu Powiatu Konińskiegoo godz. 1420.Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 6/2019 z 8 lutego 2019 r. oraz nr 7/2019 z 21 lutego 2019 r.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2018 r.
 4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.
 5. Informacja z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2018 r.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2018.
 7. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2018 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2018.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.
 14. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2018.
 15. Informacja o nagrodach i wyróżnieniach za osiągnięcia w działalności sportowej zawodników i trenerów działających na terenie powiatu konińskiego w 2018 r.
 16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2018 r.
 17. Sprawozdanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie powiatu konińskiego.
 18. Sprawy bieżące.

Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 2.

Przyjęcie protokołu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 6/2019 z 8 lutego 2019 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".Następnie Stanisław Bielik poddał pod głosowanie protokół nr 7/2019 z 21 lutego br. Dokument również został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2018 r.

Przystępując do realizacji kolejnego zagadnienia starosta koniński poinformował, że tematy ujęte w 3. i 4. punkcie porządku będą przedmiotem posiedzeń komisji Rady Powiatu Konińskiego, w których uczestniczyć będą przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Z uwagi na to, Stanisław Bielik zaproponował, aby na dzisiejszym posiedzeniu przyjąć przedłożone materiały w proponowanym brzmieniu, a ewentualne uwagi oraz pytania do treści dokumentów przedstawić na posiedzeniach komisji.

Następnie, zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" - przyjął „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2018 r.” Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 4.

Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" przyjął informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018. Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 5.

Informacja z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2018 r.

Punkt 5. porządku posiedzenia przedstawił Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Józef Karmowski poinformował zarząd, że w 2018 r. do jednostka realizowała 3765 zróżnicowanych tematycznie spraw. Większość z nich dotyczyła projektów organizacji ruchu drogowego, infrastruktury drogowej, decyzji o warunkach zabudowy, a także uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonano również 26 inwestycji drogowych.

Dyrektor odniósł się także do prac związanych m.in. z wycinką krzewów i drzew, regulacją kanalizacji burzowych, przebudową mostów i przepustów, regulacją stanów prawnych dróg powiatowych, a także dysponowaniem destruktu.

Następnie głos w dyskusji zabrała radna Elżbieta Raźna, która doceniła prace związane z wycinką krzewów i drzew. Poprosiła też o dokładniejsze oczyszczenie poboczy na drodze powiatowej w Budzisławiu Kościelnym w gminie Kleczew.

W związku z brakiem pytań do przedstawionego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 6.

Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2018.

Treść informacji o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2018 przybliżyła Danuta Brudzińska -przewodnicząca zespołu.

Danuta Brudzińska poinformowała, że w ubiegłym roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 3438 wniosków, wśród których 474 dotyczyło osób do lat 16. W wyniku przeprowadzonych postępowań, zespół wydał 2798 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Na podstawie orzeczeń wystawiono 635 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Przewodnicząca dodała również, że w ubiegłym roku wydano 625 kart parkingowych.

Danuta Brudzińska zakończyła swoją wypowiedź informując, że na ubiegłoroczną realizację zadań zespołu, Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 493.501,00 zł. Dodała też, że z analizy wydatków wynika, że wydanie jednego orzeczenia w 2018 r. generowało koszty na poziomie 150,18 zł.

W związku z brakiem uwag informację o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2018 przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 7.

Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 r.

O omówienie punktu 7. porządku obrad starosta Stanisław Bielik poprosił Katarzynę Rejniak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Promocji.

Katarzyna Rejniak poinformowała zarząd, że w 2018 r. Powiat Koniński pozyskał ze źródeł zewnętrznych 31.046.654,59 zł, z czego 24.453.477,27 zł pochodziło z funduszy unijnych, natomiast 6.593.177,32 zł stanowiły środki krajowe. Dodała też, że to o 23 % więcej środków niż udało się pozyskać w roku 2017.

Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia:

Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2018 r. zarząd powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 8.

Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2018 r.

W tej części posiedzenia głos zabrała Joanna Wołyńska - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie,która przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań jednostki w 2018 r.

Dyrektor poinformowała m.in., że w ubiegłym roku w DPS w Ślesinie wykorzystanie miejsc wyniosło 99,09%. Wskaźnik ten wynika głównie z faktu, że w 2018 r. odnotowano liczbę ośmiu zgonów. Podkreśliła też, że placówka zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązujących standardów oraz umożliwia rozwój osobowości podopiecznych poprzez organizowanie życia codziennego.

Joanna Wołyńska poinformowała również zarząd o przeprowadzonych w ubiegłym roku remontach w DPS m.in. o remoncie tarasu oraz wymianie okien w pawilonach mieszkalnych na kwotę 23.000,00 zł.

Dokument poddany przez starostę konińskiego pod głosowanie został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 9.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2018.

O przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie przewodniczący zarządu poprosił kierownika placówki - Marka Jeglińskiego.

Marek Jegliński poinformował, że ŚDS w Ślesinie jest ośrodkiem pobytu dziennego dla 35 osób cierpiących na przewlekłe choroby psychiczne. W ubiegłym roku z pomocy placówki korzystało średnio 21 osób. Kierownik przybliżył również bogatą ofertę Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie. Wyjaśnił, że placówka prowadziła zajęcia w formie treningów oraz terapii m.in.: ćwiczenia z przyrządami, gimnastykę ogólnousprawniającą, rozmowy terapeutyczne, aktywizację zawodową, zajęcia z rozwoju osobistego oraz umiejętności interpersonalnych, aromaterapię, bajkoterapię, filmoterapię, arteterapię, psychoterapię oraz szereg innych zajęć służących poprawie samopoczucia i funkcjonowania podopiecznych. Poinformował też o strukturze zatrudnienia w ŚDS w Ślesinie, a także zwrócił uwagę na zadowalający poziom wyposażenia jednostki w przyrządy terapeutyczne.

Marek Jegliński dodał też, że w 2018 r. placówka dysponowała budżetem w wysokości 672.798,43 zł.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 10.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

W tej części obrad głos zabrała Elżbieta Sroczyńska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Dyrektor poinformowała, że w tym roku powiat koniński otrzymał z PFRON środki w wysokości 3.864.798,00 zł, a ich podział dostosowany został do aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych zidentyfikowanych na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych przez uprawnionych mieszkańców powiatu. Elżbieta Sroczyńska podkreśliła, że tradycyjnie, najwięcej środków (bo aż 2.758.380,00 zł) przeznaczono na bieżące funkcjonowanie pięciu warsztatów terapii zajęciowej.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 11.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

W tej części obrad starosta koniński oddał głos Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu.

Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 11 do protokołu.

Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".

Ustalenia:

Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 12.

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.

Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2019-2027, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 12 do protokołu.

Ustalenia:

Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019.

Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2019 również przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.

Skarbnik poinformował uczestników posiedzenia, że zaproponowane ww. uchwałą zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 2.000,00 zł na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej, a także kwoty 3.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem „Raportu o stanie Powiatu Konińskiego w 2018 r.”.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału.Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Punkt 14.

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Konińskiego gminnym spółkom wodnym w roku 2018.

O przedstawienie tematu ujętego w 14. punkcie posiedzenia starosta poprosił Jadwigę Andrzejak – głównego specjalistę w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Jadwiga Andrzejak wyjaśniła, że powiat koniński przyznał w ubiegłym roku dotacje celowe w wysokości po 10.000,00 zł dla gminnych spółek wodnych z: Goliny, Grodźca, Wilczyna, Rychwała i Kleczewa. Dodała też, że środki wydatkowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na zadania związane przede wszystkim z odmulaniem rowów, wycinką krzewów i czyszczeniem przepustów.

Starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 15.

Informacja o nagrodach i wyróżnieniach za osiągnięcia w działalności sportowej zawodników i trenerów działających na terenie powiatu konińskiego w 2018 r.

W tej części obradgłos zabrał Jan Bartczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, który przedstawił listę zawodników, trenerów i działaczy sportowych z powiatu konińskiego, których ubiegłoroczne wyniki zasługują na nagrody oraz wyróżnienia.

Naczelnik wyjaśnił, że po przeanalizowaniu osiągnięć nominowanych sportowców proponuje się przyznać nagrody finansowe dla: zawodniczek karate - Martyny Albanowskiej (600 zł) i Justyny Szmajdki (600 zł), szermierzom - Damianowi Dzwoniarskiemu (600 zł), Adrianowi Dzwoniarskiemu (600 zł) i Adrianowi Stanisławskiemu (600 zł), kolarzom – Kamilowi Kudlińskiemu (600 zł), Konradowi Waliniakowi (600 zł) i Natalii Sobiech (600 zł), pięściarzom - Damianowi Wiśniewskiemu (600 zł) i Robertowi Brazdysowi (500 zł) oraz uczestnikom olimpiad specjalnych – Karolinie Skitek (600 zł) i Arturowi Graczykowi (600 zł), a także po 500,00 zł ich trenerom: Zdzisławowi Nowakowi, Tomaszowi Pigule, Kamilowi Goińskiemu, Józefowi Gronostajowi i Kazimierzowi Zajączkowskiemu.

Zasadnym jest również ufundowanie nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego dla 9 zawodników i 2 trenerów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale, a także statuetek i drobnych upominków dla osób zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju sportu w powiecie konińskim.

Głos w dyskusji zabrała radna Elżbieta Raźna, która zaproponowała, aby ze względu na zaangażowanie i osiągnięcia w pracy rozszerzyć krąg tegorocznych wyróżnionych o nauczyciela wf z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie, p. Piotra Szymańskiego.

Radny Zenon Paszek porosił natomiast o przyznanie wyróżnienia dla Piotra Nowickiego – organizatora turniejów szachowych w Przyjmie.

Zarząd przychylił się do przedstawionych propozycji i przyjął po zmianach przedłożoną informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 16.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2018 r.

Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności rzecznika konsumentów przedstawiła Bernadeta Szmytka.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie poinformowała, że w 2018 r. odnotowano aż 3990 spraw. Działalność biura koncentrowała się głównie na poradach konsumenckich, wystąpieniach do przedsiębiorców, pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem, a także propagowaniu wiedzy konsumenckiej w lokalnych mediach.

Bernadeta Szmytka odniosła się też do prowadzonych przez biuro zadań związanych z edukacją konsumencką. Zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom XIV edycji Powiatowego Finału Wiedzy Konsumenckiej.

Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i przyjęli sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 16 do protokołu.

Punkt 17.

Sprawozdanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie powiatu konińskiego.

O zreferowanie kolejnego zagadnienia starosta koniński poprosił Adriannę Głąbicką – pracownika Biura Spraw Obronnych.

Adrianna Głąbicka poinformowała, że do stawiennictwa przed Powiatową Komisję Lekarską Nr 1 w Koninie w bieżącym roku wezwano 809 mężczyzn urodzonych w 2000 r., 33 mężczyzn z roczników starszych i 32 kobiety. Dodała też, że w trakcie pracy komisji z list skreślono 25 osób, które stawiły się wcześniej lub będą stawały do badania w innej komisji lekarskiej. Ponadto dopisano 3 osoby: 2 mężczyzn rocznika podstawowego i 1 rocznika starszego. Ostatecznie na listach osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej figurowało 788 mężczyzn rocznika podstawowego, 33 z roczników starszych i 31 kobiet. W tym roku Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie przebadała 774 mężczyzn z rocznika podstawowego, 4 osoby z roczników starszych i 31 kobiet.

Pracownik Biura Spraw Obronnych podkreśliła, że kwalifikacja przebiegała bez zakłóceń. Ponad 98% wyniosła frekwencja wśród wezwanych z rocznika podstawowego, a ponad 12 % - wśród roczników starszych. Stuprocentowe stawiennictwo odnotowano, natomiast, w przypadku kobiet. Adrianna Głąbicka zakończyła sprawozdanie z kwalifikacji informując, że za zdolnych do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju, komisja uznała 714 osób. Kategorię „A” otrzymało też 29 kobiet. Brak całkowitej przydatności do wykonywania zawodu żołnierza (czyli „całkowicie niezdolny do służby”) stwierdzono u 21 badanych, a 46 osób zakwalifikowano jako niezdolne do odbywania służby w czasie pokoju. Na dodatkowe badania skierowano 57 osób. W 52 przypadkach były to skierowania do okulisty, 4 do internisty i 1 skierowanie do poradni zdrowia psychicznego.

Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 18.

Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących przewodniczący zarządu poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 28 marca br.

W związku z brakiem innych tematów, starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział w posiedzeniu zarządu i o godz. 1630 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
 2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
 3. Członek Zarządu - Ryszard Nawrocki
 4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 5. Członek Zarządu - Elżbieta Raźna

Protokół sporządził:

Maciej Cichos

podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-04-03 14:04:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-06 10:56:35)
Lista wiadomości