logo
logo bip
Protokół Nr 58/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 29 grudnia 2016 r.
Protokół Nr 58/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
29 grudnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji;
Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 58. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 950. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 57/2016 z 15 grudnia 2016 r.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
5. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
6. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim, powiatem kolskim, powiatem słupeckim, powiatem tureckim, a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie w 2017 r. środowiskowych domów samopomocy.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Żerkowskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie do reprezentowania i podpisywania w imieniu Powiatu Konińskiego dokumentacji dotyczącej realizacji projektu: „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim".
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Kalinie Szczepaniak - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie do reprezentowania i podpisywania w imieniu Powiatu Konińskiego dokumentacji dotyczącej realizacji projektu: „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim".
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
13. Plan pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2017 r.
14. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 57/2016 z 15 grudnia 2016 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że zaproponowane do tegorocznego budżetu zmiany wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych propozycji zarząd nie wniósł żadnych uwag. Starosta poddał, więc dokument pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 
W tej części obrad starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Skarbnik poinformował, że zaproponowane do projektu uchwały autopoprawki dotyczą wydatków w zakresie remontów i inwestycji na drogach powiatowych, które nie zostaną zrealizowane w br. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych propozycji zarząd nie wniósł żadnych uwag. Starosta poddał, dokument pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim, powiatem kolskim, powiatem słupeckim, powiatem tureckim, a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 
Kolejny temat zreferował wicestarosta koniński Władysław Kocaj.
Wicestarosta wyjaśnił, że autopoprawka dotyczy zmiany tytułu ww. projektu uchwały w celu ujednolicenia nazewnictwa wszystkich uchwał rad powiatów podpisujących porozumienie. Poinformował, że po dokładnej analizie prawnej tytuł otrzymałby brzmienie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin oraz powiatem kolskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionej propozycji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 
Punkt 7. porządku obrad przedstawił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak poinformował, że zmiana powyższej uchwały spowodowana jest koniecznością dostosowania zapisów dokumentu do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie w 2017 r. środowiskowych domów samopomocy.
 
W tej części obrad, starosta oddał głos Krzysztofowi Czajkowskiemu - pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformował, że w wyniku przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku dwóch środowiskowych domów samopomocy, komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała oferty złożone przez Fundację Mielnica w Koninie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem.
Krzysztof Czajkowski przypomniał, że obydwie organizacje spełniają wszystkie wymagania formalne oraz posiadają doświadczenie w realizacji tego zadania. Dodał też, że prowadzenie środowiskowych domów samopomocy należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W związku z brakiem uwag, uchwała została poddana pod głosowanie i podjęta przez zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Żerkowskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie do reprezentowania i podpisywania w imieniu Powiatu Konińskiego dokumentacji dotyczącej realizacji projektu: „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim".
 
Kolejne dwa punkty porządku obrad przedstawił starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że przedłożone projekty uchwał związane są z udzieleniem pełnomocnictwa dla Jacka Żerkowskiego - dyrektora ZSP w Sompolnie oraz Anety Kaliny Szczepaniak - dyrektor ZSP w Kleczewie do podejmowania w imieniu powiatu działań związanych z realizacją projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Jako pierwsza, poddana została pod głosowanie uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Kalinie Szczepaniak - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie do reprezentowania i podpisywania w imieniu Powiatu Konińskiego dokumentacji dotyczącej realizacji projektu: „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim".
 
 
Kolejny projekt uchwały głosowany przez zarząd dotyczył udzielenia pełnomocnictwa Anecie Kalinie Szczepaniak - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. W wyniku głosowania, dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
 
W 11. punkcie porządku posiedzenia starosta Stanisław Bielik przypomniał, że „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" wręczane są na corocznej Gali Powiatu Konińskiego osobom i podmiotom wyróżniającym się aktywnością w takich dziedzinach, jak: „Gospodarka", „Kultura", „Sport i turystyka" oraz „Działalność społeczna". Wyjaśnił też, że wszystkie wnioski złożone w sprawie przyznania nagrody za 2016 r. były opiniowane przez dwie kapituły wg określonych kryteriów i zasad wynikających z regulaminu.
Zarząd po przeanalizowaniu opinii kapituł postanowił nominować do nagrody w dziedzinach: „Gospodarka" - Grupę Producentów Owoców ROYAL z siedzibą w Sompolinku, PHRB R&R Emilia Płocińska z Lisewa, Spółkę EdDar z Grodźca oraz Spółkę BOOKS z Żychlina; „Kultura" - Sompoleńską Orkiestrę Dętą, Przemysława Domagalskiego (dyrektora GOK w Kramsku), Amelię Nowak (tancerkę zespołu RYTMIX) oraz Orkiestrę Dętą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie; „Sport i Turystyka" - Justynę Szmajdkę (zawodniczkę karate), Roberta Majdeckiego (działacza sportowego), Michała Reka (prezesa LZS Orzeł Osiecza), a także KS TEAM Stare Miasto; „Działalność społeczna" - Irenę Arend (przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Dankowie), Tadeusza Jelinka (proboszcza Parafii Ewangelicko-Reformowalnej w Żychlinie) oraz Koło Gospodyń Wiejskich Marcjanki.
Następnie zarządu spośród nominowanych do „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" wybrał laureatów w poszczególnych dziedzinach tj.: „Gospodarka" - Grupa Producentów Owoców ROYAL z siedzibą w Sompolinku; „Kultura" - Sompoleńska Orkiestra Dęta oraz Przemysław Domagalski; „Sport i Turystyka" - Robert Majdecki; „Działalność społeczna" - Irena Arend.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części posiedzenia starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przychylił się do opinii kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenie powiatu dla: Kazimierza Bąka i Dariusza Ciszaka - przedsiębiorcom, w uznaniu za aktywne wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy oraz owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego, a także Agnieszki Niekochańskiej i Wiesławy Wojciechowskiej - nauczycielkom, w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a w szczególności za aktywne działania na rzecz środowiska dzieci i młodzieży powiatu konińskiego.
W zawiązku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionych kandydatur, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 13.
Plan pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na 2017 r.
 
Projekt planu pracy zarządu na rok 2017 przedstawił jego przewodniczący - Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że dokument został sporządzony w oparciu o tematy zaproponowane przez poszczególne komórki urzędu oraz jednostki organizacyjne powiatu. Plan ma charakter ramowy i zgodnie z potrzebami w ciągu roku będzie na bieżąco weryfikowany.
Następnie, przewodniczący zarządu zaproponował też, aby informację z realizacji zadań w drogownictwie oraz sprawozdanie z realizacji zadań PODGiK w 2016 r. włączyć pod obrady zarządu wcześniej niż wynika to z projektu planu tj. w marcu zamiast w maju.
Zarząd przyjął dokument po zmianach jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 14.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1035 zakończył posiedzenie zarządu. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-05-19 11:36:08)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-05-19 11:36:08)
Lista wiadomości