logo
logo bip
Protokół Nr 57/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 15 grudnia 2016 r.
Protokół Nr 57/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
15 grudnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Marek Górczak,
4. Halina Lenartowicz,
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Halina Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów;
Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Anna Freger - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym;
Andżelika Karczewska - p.o. kierownika Biura Kontroli.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 57. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 56/2016 z 25 i 30 listopada 2016 r.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2016.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim, powiatem kolskim, powiatem słupeckim, powiatem tureckim, a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
9. Opinie zbiorcze Komisji Budżetowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2017 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017 - 2023.
10. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023.
11. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Koniński.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku oraz ogłoszonych w 2017 roku zadań z zakresu administracji publicznej.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 290/2016 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 lipca 2016 r.
19. Plan kontroli na 2017 rok.
20. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 56/2016 z 25 i 30 listopada 2016 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2016.
 
Punkt 3. porządku obrad przedstawiła Halina Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Halina Dąbrowska przypomniała, że Starostwo Powiatowe w Koninie realizuje program usuwania azbestu z powiatu konińskiego od 2007 r. W tym roku, wyłoniona w drodze przetargu firma AM Trans Progress Sp. z o.o. z Poznania realizowała to zadanie od maja do końca października. Wykonała w tym czasie prace na terenie 479 nieruchomości zlokalizowanych w 14 gminach powiatu. Zgodnie z przedmiotem zamówienia polegały one na demontażu wyrobów azbestowych, ich transporcie i przekazaniu do utylizacji. W wyniku prowadzonych działań unieszkodliwiono w tym roku 1.225,40 ton materiałów zawierających azbest na kwotę 464.140,92 zł (z czego 284.140,92 zł stanowiły środki własne powiatu, a 180.000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).
Starosta koniński poddał sprawozdanie pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem konińskim, powiatem kolskim, powiatem słupeckim, powiatem tureckim, a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść dokumentu będącego przedmiotem kolejnego punktu posiedzenia omówił Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.
Naczelnik poinformował, że w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego koniecznym jest podjęcie przez radę nowej uchwały w celu zawarcia porozumienia pomiędzy powiatem konińskim, powiatem kolskim, powiatem słupeckim, powiatem tureckim, a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Następnie Marcin Wietrzykowski przybliżył członkom zarządu treść ww. porozumienia. Wyjaśnił też, że dokument obliguje Powiat Koniński do przekazania organizacji publicznego transportu zbiorowego Miastu Konin, które posiada dwie firmy transportowe specjalizujące się w przewozie osób.
Zabierając głos w dyskusji starosta Stanisław Bielik poinformował zarząd, że 13 grudnia br. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Miasta Konina, PKS-u oraz samorządów gminnych. Starosta wyjaśnił, że na spotkaniu omówiono warunki niezbędne do zawarcia porozumienia, poruszono również kwestie dotyczące finansowania transportu oraz wspólnych sieci połączeń.
Wicestarosta Władysław Kocaj przypomniał natomiast, że działania dotyczące organizacji transportu na terenie powiatu konińskiego wynikają z nowelizacji przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Podkreślił, też że samorządy cały czas zgłaszają swoje zastrzeżenia do projektu ustawy w tej sprawie.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedłożonego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 
Zagadnienia dotyczące finansów publicznych ujęte w porządku obrad w punktach od 5. do 12. omówił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował Zarząd, że przedłożony dokument związany jest z realizacją zadania pn. ,,Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale". Wyjaśnił, że warunki atmosferyczne, a także decyzje Inspektora Nadzoru uniemożliwiły dokończenie inwestycji w tym roku. W związku z tym, kwota 380.344,54 zł zostanie przeniesiona, jako środek niewygasający na kolejny rok budżetowy.
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Skarbnik przybliżył też treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2016.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że zmiany w budżecie wynikają z przeniesień między paragrafami, o które wnioskowali naczelnicy komórek urzędu oraz dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 6 do protokołu.
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść projektu przedmiotowej uchwały również przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 7 do protokołu.
Skarbnik zwrócił uwagę na korekty planu finansowego powiatu wynikające z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Opinie zbiorcze Komisji Budżetowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2017 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017 - 2023.
 
W punkcie 9. porządku obrad skarbnik poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017 - 2023. Opinia zbiorcza Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Następnie zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" przyjął opinię zbiorczą Komisji Budżetowej w sprawie WPF na lata 2017 - 2023.
Radzisław Kozłowski dodał również, że ww. komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu powiatu. Następnie odczytał treść sporządzonej przez nią opinii w tej sprawie zgodnie z załącznikiem nr 10 do protokołu.
W wyniku głosowania, członkowie zarządu jednogłośnie - 5 głosami „za" przyjęli opinię zbiorczą Komisji Budżetowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2017 r.
 
Punkt 10.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023.
 
W tej części obrad Radzisław Kozłowski poinformował, że autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017 związane są głównie z przystąpieniem powiatu do realizacji zadania pn. „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim". Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.741,28 zł. Limit wydatków bieżących w roku 2017 wynosi 38.666,97 zł, a w 2018 r. 29.074,31 zł.
Jako pierwszy przyjęty został wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017.
 
Kolejnym procedowanym dokumentem był wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017. Dokument został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Koniński.
 
Starosta poprosił również skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Koniński.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. Powiat Koniński zobowiązany będzie od 1 stycznia 2017 r. do prowadzenia skonsolidowanego rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) obejmującego transakcje przeprowadzane bezpośrednio przez Powiat, a także jednostki budżetowe. W związku z tym koniecznym jest ustalenie procedur realizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT.
Starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku oraz ogłoszonych w 2017 roku zadań z zakresu administracji publicznej.
 
W tej części obrad, starosta oddał głos Krzysztofowi Czajkowskiemu - pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapisami Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi, zarząd zobowiązany jest do powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach w 2017 r.
Krzysztof Czajkowski wyjaśnił, że komisję tworzyć będą pracownicy starostwa oraz kierownicy komórek merytorycznie właściwych, przedstawiciel zarządu powiatu, a także organizacje pozarządowe, które zgłosiły swoich przedstawicieli. Zaproponowane w uchwale osoby to: Władysław Kocaj - wicestarosta koniński; Karol Baranowski - inspektor ds. kultury fizycznej; Halina Dąbrowska - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji; Ewelina Rapeła - główny specjalista ds. promocji; Barbara Karbowa - z-ca naczelnika Wydziału Finansowego; Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; Krzysztof Czajkowski - pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi; Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie; Krystyna Chowańska z TPD w Koninie; Andrzej Łącki - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Koninie; Mariola Budzińska ze Stowarzyszenia Dzikie Bobry; Michał Kałużny - ZHP Hufiec Konin; Anna Lewandowska z Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich.
W związku z brakiem uwag, uchwała została poddana pod głosowanie i podjęta przez zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
 
Zagadnienia ujęte w porządku obrad w punktach od 14. do 15. przybliżyła Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
Małgorzata Lalak poinformowała, że przedstawiony zarządowi dokument dotyczy przedłużenia umowy najmu pomieszczenia magazynowego o powierzchni 100 m² w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20b w Koninie. Dodała, że umowa zawarta z Zakładem Usług Budowlanych POLBUD obowiązywałaby do 31 grudnia 2017 r.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
 
Następnie Małgorzata Lalak poinformowała, że powyższy projekty uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd zgody na użyczenie Mateuszowi Balickiemu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 176 m2 z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne (kryty skatepark) w budynku magazynowo-garażowym położonym w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b. Naczelnik dodała, że okres użyczenia obowiązywałby od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Kolejny temat omówiła Anna Freger - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.
Inspektor poinformowała, że Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zwrócił się do zarządu z prośbą o użyczenie pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Hurtowej 1. Następnie zaproponowała, aby zawrzeć umowę na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.
Anna Freger wyjaśniła, że ww. podmiot prowadzi działalność społeczno-kulturalną i gospodarczo-organizatorską służącą ochronie interesów rolnictwa oraz polskiej wsi. Dodała, że organizacja będzie korzystała z użyczonego pomieszczenia okazjonalnie, nie częściej niż raz w tygodniu.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku.
 
W punkcie 17. głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który wyjaśnił, że Wójt Gminy Wierzbinek zwrócił się do Zarządu Powiatu Konińskiego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej realizacji ww. inwestycji. Podkreślił, że planowana przez gminę inwestycja nie koliduje z zamierzeniami samorządu powiatowego.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokument został podjęty - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 290/2016 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 lipca 2016 r.
 
W tej części obrad starosta Stanisław Bielik poinformował, że powyższy dokument dotyczy dokonania zmian w uchwale nr 290/2016 w sprawie użyczenia Gminie Stare Miasto części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego w celu skorygowania nazw obrębów i numerów działek ewidencyjnych, które znajdują się w pasie drogi powiatowej nr 3251P.
Z uwagi na brak pytań, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 19.
Plan kontroli na 2017 rok.
 
Na prośbę starosty kolejny temat omówiła Andżelika Karczewska - p.o. kierownika Biura Kontroli.
Andżelika Karczewska rozpoczęła swoją wypowiedź od poinformowania, że przygotowany plan kontroli na rok 2017 obejmuje kontrole kompleksowe w 8 jednostkach organizacyjnych powiatu. Wyjaśniła, że kompleksowa ocena działalności jednostek rozpocznie się w marcu przyszłego roku po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdań finansowych za rok poprzedni.
Zabierając głos w dyskusji wicestarosta Władysław Kocaj zaproponował, aby kontrola w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie obyła się wcześniej tj. w marcu, natomiast w kwietniu skontrolowany zostałby Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Wicestarosta wyjaśnił, że ocena działalności poradni może mieć znaczenie w kontekście przedłużenia stanowiska dyrektora placówki w maju 2017 roku.
Starosta poddał plan kontroli po zmianach pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 20.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących starosta Stanisław Bielik poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 29 grudnia br. o godz. 12.00.
W związku z brakiem innych tematów, starosta podziękował obecnym za udział i o godz. 945 zakończył posiedzenie zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-05-19 10:36:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-05-19 10:43:26)
Lista wiadomości