logo
logo bip
Protokół Nr 56/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 25 i 30 listopada 2016 r.
Protokół Nr 56/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
25 i 30 listopada 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji;
Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 56. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 55/2016 z 14 listopada 2016 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 247/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego na realizację w 2017 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w roku 2017.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę Nr 213/2016 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
8. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
9. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
12. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 55/2016 z 14 listopada 2016 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 247/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej.
 
Punkt 3. porządku obrad przedstawiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że zmiana powyższej uchwały spowodowana jest koniecznością dostosowania zapisów dokumentu do znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dyrektor wyjaśniła, że zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie za 1 godzinę zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich wynosiło będzie 13,00 zł brutto.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Projekt uchwały poddany przez starostę pod głosowanie został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W tej części obrad dyrektor Elżbieta Sroczyńska zwróciła się do zarządu z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, która została przyjęta na poprzednim posiedzeniu i przekazana przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny. Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych proponuje się przesunąć kwotę w wysokości 10.250,00 zł na zadanie związane z dofinansowaniem do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionej propozycji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego na realizację w 2017 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
O zreferowanie tematu będącego przedmiotem 4. punktu porządku posiedzenia, starosta koniński poprosił Krzysztofa Czajkowskiego - pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformował, że do otwartego konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. przystąpiło 4 oferentów. Po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji, komisja konkursowa najwyżej (tj. przyznając 46 punktów) oceniła ofertę Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich z Konina.
Krzysztof Czajkowski wyjaśnił, że na ocenę wpływ miała zarówno strona merytoryczna oferty, jak i doświadczenie organizacji w prowadzeniu poradnictwa prawnego w regionie. Poinformował też, że łączna kwota dotacji na prowadzenie 3 punktów pomocy prawnej wyniesie 182.177,64 zł.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w roku 2017.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść dokumentu będącego przedmiotem kolejnego punktu posiedzenia również przedstawił Krzysztof Czajkowski.
Pełnomocnik przypomniał, że w powiecie konińskim działają dwa środowiskowe domy samopomocy, które prowadzone są przez podmioty wyłonione w otwartych konkursach ofert. Wyjaśnił, że dotychczasowe umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi przestaną obowiązywać z końcem 2016 roku i w związku z tym konieczne jest ogłoszenie nowych konkursów na realizację tych zadań. Krzysztof Czajkowski dodał też, że dla zachowania ciągłości prowadzenia placówek konkurs powinien być rozstrzygnięty jeszcze w tym roku.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę Nr 213/2016 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
 
Kolejny temat będący przedmiotem obrad przedstawił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak poinformował, że w związku ze zmianą puli środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej, konieczne jest ponowne określenie wysokości kwot dotacji przyznawanych dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez powiat. Wyjaśnił, że uchwała ta ustala kwotę w wysokości 399,97 zł miesięcznie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Następnie starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2016 przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik wyjaśnił, że zmiany w budżecie wynikają z przeniesień między paragrafami, o które wnioskowali naczelnicy komórek urzędu oraz dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 7 do protokołu.
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 8.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
W tej części obrad starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Skarbnik poinformował, że zaproponowane do tegorocznego budżetu zmiany wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 8 do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych propozycji zarząd nie wniósł żadnych uwag. Starosta poddał, więc dokument pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Radzisław Kozłowski wyjaśnił też, że wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Kolejny temat omówił Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
Witold Nowak poinformował, że przedłożony zarządowi dokument związany jest z wyrażeniem zgody na przystąpienie powiatu do realizacji projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy - program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Wyjaśnił, że głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów z ZSP w Kleczewie oraz Sompolnie poprzez organizację staży i praktyk oraz wyposażenie pracowni zawodowych.
Naczelnik dodał też, że całkowita wartość projektu w latach 2016-2018 wyniesie 879.412,83 zł.
Z uwagi na brak pytań, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części obrad starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przychylił się do decyzji kapituły i nadał najważniejsze odznaczenie powiatu: Zenonowi Paszkowi - w uznaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności za aktywne działania na rzecz środowiska emerytów i rencistów w powiecie konińskim; Bolesławowi Pyrdałowi - w uznaniu za szerzenie patriotycznej postawy wśród młodych mieszkańców powiatu konińskiego oraz za zaangażowanie w kultywowanie tradycji i rozwój kultury lokalnej w gminie Skulsk.
Następnie przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty 3 głosami „za" przy 1 „wstrzymującym" (od głosu wstrzymał się radny Zenon Paszek). Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby w tym momencie posiedzenie przerwać i wznowić obrady 30 listopada br. przed sesją Rady Powiatu Konińskiego. Wyjaśnił, że zarząd spotkałby się aby przyjąć autopoprawkę do projektu uchwały rady w sprawie dokonania zmian w tegorocznym budżecie.
Zarząd propozycję starosty zaakceptował. Stanisław Bielik o godz. 9.05 zarządził przerwę w obradach i podziękował obecnym za udział w pierwszej części posiedzenia.
 
Zarząd Powiatu Konińskiego spotkał się 30 listopada o godz. 9.00 w celu wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
Następnie starosta koniński Stanisław Bielik poprosił o zabranie głosu Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że autopoprawka dotyczy wprowadzenia do budżetu kwoty w wysokości 41.601,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów.
Do przedstawionej propozycji zarząd nie wniósł żadnych uwag. Autopoprawka został przyjęta jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Następnie starosta koniński podziękował członkom zarządu za udział w 56. obradach organu wykonawczego powiatu i o godz. 910 zakończył posiedzenie.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-05-16 11:29:16)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-05-16 11:56:27)
Lista wiadomości