logo
logo bip
Protokół Nr 55/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 14 listopada 2016 r.
Protokół Nr 55/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
14 listopada 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Halina Lenartowicz;
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów;
Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Marek Niezabitowski - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 55. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 54/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 27 października 2016 r.
3. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
4. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2016/2017.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w formie darowizny.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017 - 2023.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 93/2, położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 101/2, położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 152/3, położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia Gminie Rychwał części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy drogi Tomisławice - Kryszkowice - Zielonka.
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
22. Informacja o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego w 2016 r.
23. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 54/2016 z 27 października 2016 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
 
Punkt 3. porządku obrad przedstawił Józef Karmowski - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Józef Karmowski poinformował, że nakłady finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz zadania służące poprawie ich bezpieczeństwa wyniosły w omawianym okresie (10 miesięcy) 2.614.132,85 zł, w tym: remonty cząstkowe nawierzchni dróg - 1.058.413,63 zł; zimowe utrzymanie - 737.081,97 zł; prace związane z odwodnieniem - 100.021,18 zł; utrzymanie zieleni - 239.127,34 zł; utrzymanie promów - 190.595,39 zł. Dyrektor podkreślił również, że w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych umieszczono 200 znaków i tablic, odnowiono oznakowanie przejść dla pieszych przy szkołach, a w miejscach szczególnego utrudnienia wyjazdu ustawiono 13 luster drogowych. Wyjaśnił, że prace związane z poprawą oznakowania pionowego i poziomego wyniosły 108.236,01 zł. Józef Karmowski poinformował też zarząd o zadaniach inwestycyjnych, zarówno tych zakończonych, jak i tych będących w trakcie realizacji.
Następnie radna Halina Lenartowicz zapytała czy w br. zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Góry, gm. Wilczyn.
Dyrektor odpowiedział, że w tym roku planowane jest sporządzenie dokumentacji dotyczącej drogi w miejscowości Kownaty w gminie Wilczyn.
Starosta koniński poddał informację pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2016/2017.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść dokumentu będącego przedmiotem kolejnego punktu posiedzenia również przedstawił Józef Karmowski.
Dyrektor poinformował zarząd, że przygotowania do zimowego utrzymania dróg w nadchodzącym sezonie wyglądają analogicznie, jak w roku ubiegłym. Wyjaśnił, że w celu sprawnego prowadzenia „akcji zimowej" teren powiatu został podzielony na 14 rejonów. Dodał też, że zasada odśnieżania jezdni na całej szerokości znajdzie zastosowanie na 550 km dróg powiatowych. Józef Karmowski poinformował również, że za utrzymanie przejezdności dróg w sezonie 2016/2017 odpowiadać będzie 8 firm wyłonionych w przetargach, a koszt jednokrotnego odśnieżania i posypywania wyznaczonych odcinków wyniesie około 35.000,00 zł.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedłożonego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
O omówienie 5. punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy zmian w planie wydatków w zakresie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że nowy podział środków dostosowany został do aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych i polega na przesunięciu niewykorzystanej kwoty w wysokości 9.183,00 zł na zadanie związane z dofinansowaniem do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.
 
W tej części obrad Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że przedłożony zarządowi dokument związany jest z wyrażeniem zgody na przystąpienie powiatu do partnerskiego projektu systemowego „LUS" Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor wyjaśniła, że projekt dotyczy poprawy dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie z 12 gminami powiatu konińskiego oraz 4 organizacjami pozarządowymi. Rolę partnera wiodącego pełnić będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska dodała też, że projekt realizowany będzie przez 24 miesiące, przy zachowaniu trwałości jego rezultatów przez kolejne 2 lata, a całkowity jego koszt wyniesie 3.979.499,05 zł.
Z uwagi na brak pytań, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 
Kolejny temat omówił Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji, który przypomniał, że przepisy obligują samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki publicznej. Wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w sprawie powierzenia bibliotece miejskiej zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2017 roku. Naczelnik dodał również, że na realizację tego zadania powiat przekaże samorządowi miasta Konina środki w wysokości 100.000,00 zł.
Wobec braku pytań do przedstawionego dokumentu starosta poddał go pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości w formie darowizny.
 
Treść uchwały będącej przedmiotem 8. punktu porządku obrad przybliżyła Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
Małgorzata Lalak poinformowała, że projekt ww. uchwały dotyczy wyrażenia przez radę powiatu zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej na rzecz PAK KWB Konin. Naczelnik wyjaśniła, że przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostaną na cele wydobywcze. Dodała też, że kopalnia wcześniej zobowiązała się do naprawienia powstałych szkód górniczych poprzez wypłatę odszkodowania, które zostało przeznaczone na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole.
Starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 
W tej części obrad głos zabrał Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt ww. programu poddany został konsultacjom społecznym. Wyjaśnił, że w konsultacjach udział wzięła Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego, której zgłoszone wcześniej uwagi zostały uwzględnione w projekcie tegorocznego Programu. Krzysztof Czajkowski poinformował też, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego korekcie uległy kwoty dotacji na zadanie polegające na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodał również, że na realizację przyszłorocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi zaplanowano 1.195.330,00 zł.
Zarząd w wyniku glosowania przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 10 do protokołu.
Skarbnik zwrócił uwagę na korekty planu finansowego powiatu wynikające z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017 - 2023.
 
Starosta poprosił również skarbnika o omówienie projektu WPF na lata 2017 - 2023 oraz przyszłorocznej uchwały budżetowej.
Radzisław Kozłowski na początku odniósł się do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Konińskiego na lata 2017 - 2023. Przypomniał, że przygotowany zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych projekt WPF zostanie w celu zaopiniowania przedstawiony Radzie Powiatu Konińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Skarbnik przybliżył złożony proces projektowania dokumentu. Omówił także ujęte w dokumencie wartości odnoszące się do dochodów i wydatków majątkowych, wpływów z dotacji oraz spłat zaciągniętych przez powiat kredytów.
Następnie Radzisław Kozłowski przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu, w którym dochody zaplanowano na kwotę 77.984.383,08 zł. Wydatki stanowią natomiast 75.321.692,88 zł w tym wydatki bieżące - 69.573.886,84 zł oraz wydatki majątkowe - 5.747.806,04 zł. Skarbnik poinformował również o planach związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych. Dodał też, że nadwyżka w wysokości 2.662.690,20 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Zabierając głos w dyskusji wicestarosta Władysław Kocaj podkreślił, że na tym etapie zaproponowany budżet nie zawiera jeszcze wszystkich inwestycji, które zapewne zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" podjął uchwałę w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Konińskiego na lata 2017-2023. Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017.
 
Następnie starosta Stanisław Bielik poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2017. Dokument został podjęty - jednogłośnie 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 93/2, położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn.
 
Zagadnienia ujęte w porządku obrad w punktach od 14. do 16. przybliżyła Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
Małgorzata Lalak poinformowała, że przedłożone zarządowi projekty uchwał dotyczą wyrażenia przez zarząd zgody na nabycie przez powiat działek - tzw. „resztówek" o nr ewidencyjnych: 93/2, 101/2 oraz 152/3 w obrębie geodezyjnym Gogolina.
Naczelnik przypomniała, że zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, właściwy zarządca drogi zobowiązany jest do nabycia tego typu nieruchomości. Wyjaśniła też, że środki finansowe na nabycie ww. nieruchomości pochodzą z PAK KWB Konin w ramach naprawy szkód górniczych w związku z zajęciem pasa części drogi powiatowej Kaliska - Roztoka.
Stanisław Bielik poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszą zarząd podjął (jednogłośnie - 4 głosami „za") uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 93/2, położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn. Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 101/2, położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn.
 
W wyniku głosowania uchwała w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 101/2, położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 152/3, położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn.
 
Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" podjął uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 152/3, położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn. Dokument stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
O zreferowanie kolejnego tematu starosta koniński ponownie poprosił Krzysztofa Czajkowskiego.
Pełnomocnik poinformował, że przedłożony zarządowi projekt uchwały dotyczy powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wyjaśnił, że komisję tworzyć będą przedstawiciele zarządu, organizacji pozarządowych oraz pracownicy starostwa. Następnie przedstawił skład komisji, do którego zaproponowano: Władysława Kocaja - wicestarostę konińskiego, Jana Bartczaka - naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Krzysztofa Czajkowskiego -pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Barbarę Karbową - z-cę naczelnika Wydziału Finansowego, a także Andrzeja Łąckiego - PTTK Odział w Koninie, Izabelę Polak z Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi i Jeziorami" oraz Jolantę Szaraszek z OSP w Rzgowie.
Członkowie zarządu wyrazili akceptację dla zaproponowanych kandydatur oraz podjęli uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 
W punkcie 18. porządku posiedzenia, starosta Stanisław Bielik poinformował, że powyższa uchwała związana jest z upoważnieniem Krzysztofa Czajkowskiego - głównego specjalisty ds. społecznych i promocji zdrowia do reprezentowania powiatu na walnych zgromadzeniach członków Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW" oraz składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością spółdzielni.
Z uwagi na brak pytań, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia Gminie Rychwał części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
 
Tematy ujęte w kolejnych dwóch punktach przedstawił Józef Karmowski - dyrektor ZDP w Koninie.
Józef Karmowski poinformował, że Gmina Rychwał zwróciła się do zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości, które są własnością Powiatu Konińskiego i stanową pas drogi powiatowej nr 3322P. Wyjaśnił, że pozytywna decyzja zarządu w tej sprawie jest niezbędna, by samorząd gminy mógł aplikować o środki zewnętrzne na budowę sieci wodociągowej przy ul. Grabowskiej w Rychwale.
W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 20.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy drogi Tomisławice - Kryszkowice - Zielonka.
 
Józef Karmowski wyjaśnił, że Wójt Gminy Wierzbinek zwrócił się do Zarządu Powiatu Konińskiego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej budowy drogi Tomisławice - Kryszkowice - Zielonka. Podkreślił, że planowana przez gminę inwestycja nie koliduje z zamierzeniami samorządu powiatowego.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokument został podjęty - jednogłośnie 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 21.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części obrad starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przyznał najważniejsze odznaczenie powiatu dla: Wojciecha Czynszka, Krzysztofa Kamińskiego, Ewy Kubackiej, Agnieszki Lewandowskiej, Jacka Mulnika, Andrzeja Subtelnego, Justyny Świderskiej, Beaty Walczak oraz Marianny Wardęckiej - w uznaniu za zaangażowanie w rozwój honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej.
Starosta koniński zaproponował również, aby zarząd nadał tytuł Włodzimierzowi Żabce - działaczowi społecznemu, honorowemu dawcy krwi, w uznaniu za inicjowanie i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia.
Członkowie zarządu przychylili się do propozycji starosty jednogłośnie - 4 głosami „za".
Następnie przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Punkt 22.
Informacja o gospodarce w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego w 2016 r.
 
W punkcie 22. porządku obrad starosta Stanisław Bielik poprosił o omówienie tematu Marka Niezabitowskiego - inspektora w wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Marek Niezabitowski podkreślił, że nadzór nad lasami prywatnymi polega głównie na instruowaniu właścicieli o sposobie wykonywania pielęgnacji lasu, a także kontroli przeprowadzonych zabiegów. Inspektor odniósł się również do nowelizacji przepisów ustawy o lasach oraz zwrócił uwagę na problemy dotyczące pielęgnacji lasów sadzonych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedłożonego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Punkt 23.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1010 zakończył posiedzenie zarządu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-05-16 11:06:11)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-05-16 11:21:06)
Lista wiadomości