logo
logo bip
Protokół Nr 54/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 27 października 2016 r.
Protokół Nr 54/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
27 października 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Halina Lenartowicz;
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 54. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 900. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 53/2016 z 20 października 2016 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
5. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie Wieruszew, gm. Kazimierz Biskupi do kategorii dróg gminnych.
8. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 53/2016 z 20 października 2016 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
 
Punkt 3. porządku posiedzenia przedstawił starosta Stanisław Bielik, który wyjaśnił, że Gmina Kleczew wystąpiła do zarządu powiatu z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynku OSP w Złotkowie poprzez wymianę bramy garażowej". Poinformował też, że proponowana kwota wsparcia wynosi 10.000,00 zł.
Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że zaproponowane do uchwały budżetowej autopoprawki dotyczą udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew w wysokości 10.000,00 zł oraz zwiększenia środków na remonty dróg o kwotę 456.000,00 zł.
Do przedstawionych propozycji zarząd nie wniósł żadnych uwag. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 5.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego wniosku, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2016 roku.
 
W tej części obrad Radzisław Kozłowski poinformował, że ustawa o finansach publicznych obliguje zarząd do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za III kwartał br. Omawiając dokument skarbnik wyjaśnił, że w okresie od stycznia do końca września 2016 roku dochody budżetu zostały zrealizowane na kwotę 72.726.104,51 zł, co stanowi 77,10% planu. Natomiast budżet po stronie wydatków zrealizowany został w 64,65%, w kwocie 62.147.893,52 zł. Radzisław Kozłowski zwrócił również uwagę na wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, które osiągnęły 2.484.062,25 zł (78,93%), a także dochody podatkowe od osób fizycznych - 12.740.201,00 zł (72,01%) oraz od osób prawnych - 285.480,52 zł (144,50%). Następnie dodał, że wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 13,422,167,18 co stanowi 63,10% planu. Skarbnik podkreślił też, że III kwartał 2016 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 10.578.210,99 zł.
Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie Wieruszew, gm. Kazimierz Biskupi do kategorii dróg gminnych.
 
Temat ujęty w 7. punkcie porządku obrad omówił starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że Wójt Gminy Kazimierz Biskupi wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 133/1, 161/4 i 161/27 w obrębie Wieruszew. Starosta wyjaśnił, że droga ta ma charakter publiczny i służy potrzebom społeczności lokalnej, a dotychczas nie został jej nadany status żadnej kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych.
Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 8.
Sprawy bieżące.
           
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 915 zakończył posiedzenie zarządu. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-11-28 15:09:19)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-11-28 15:09:19)
Lista wiadomości