logo
logo bip
Protokół Nr 53/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 20 października 2016 r.
Protokół Nr 53/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
20 października 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Halina Lenartowicz;
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Kamila Grobelska - inspektor w Biurze Spraw Obronnych;
Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 53. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 900. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 52/2016 z 30 września 2016 r.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia drogi powiatowej nr 3453P ul. Grodzka w Kole kategorii drogi powiatowej.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Golina).
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Rzgów).
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Wilczyn).
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych w części dla działek w gminie Wierzbinek.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w obrębie Boguszyce, Racięcin, Słomkowo i Wilcza Kłoda, gm. Wierzbinek do kategorii dróg gminnych.
16. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 52/2016 z 30 września 2016 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 
O przedstawienie informacji będącej kolejnym tematem posiedzenia, starosta Stanisław Bielik poprosił Jana Bartczaka - naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak wyjaśnił, że przedłożony zarządowi dokument stanowi kompleksowe podsumowanie stanu powiatowej oświaty w kontekście ubiegłorocznej realizacji zadań w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński. Wyjaśnił też, że w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym ujęte zostały m.in. dane dotyczące wyników poszczególnych egzaminów, liczby uczniów i ich osiągnięć, struktury zatrudnienia, pomocy stypendialnej oraz przeprowadzonych remontów i prac modernizacyjnych. Dodał, że zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty, informacja zostanie przekazana Radzie Powiatu Konińskiego.
Naczelnik poinformował też, że w roku szkolnym 2015/2016 do szkół powiatu uczęszczało 1162 uczniów i słuchaczy, a ogółem zatrudnionych było180 nauczycieli.
Następnie radna Halina Lenartowicz zapytała o problemy dotyczące placówek oświatowych w powiece konińskim.
Jan Bartczak odpowiedział, że w tym roku szkolnym naukę rozpocznie 100 osób mniej niż w roku ubiegłym. Zwrócił też uwagę na problemy finansowe. Wyjaśnił, że subwencja nie jest w stanie pokryć wszystkich nakładów związanych z oświatą.
Starosta poddał informację pod głosowanie. Została ona przyjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
O omówienie 4. punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy zmian w planie wydatków w zakresie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że nowy podział środków dostosowany został do aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych i polega na przesunięciu niewykorzystanej kwoty w wysokości 59.277,00 zł na zadanie związane z dofinansowaniem do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta wyjaśnił, że projekt ww. uchwały dotyczy udzielenia przez powiat dofinansowania na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie. Poinformował też, że proponowana kwota wsparcia wynosi 20.000,00 zł.
Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 6 do protokołu.
Skarbnik zwrócił uwagę na korekty planu finansowego powiatu wynikające z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Punktu 8. porządku obrad zreferował Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Krzysztof Czajkowski przypomniał, że ustawa z sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nakłada na powiat koniński obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym.
Pełnomocnik wyjaśnił, że w powiecie funkcjonuje pięć punktów nieodpłatnych porad prawnych. Dwa z nich obsługiwane są - na podstawie umów zawartych z powiatem - przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej lub radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych, a pozostałe trzy - za pośrednictwem organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, które muszą zostać wyłonione w otwartym konkursie ofert. Dodał też, że dyżury bezpłatnych porad prawnych będą rotacyjnie organizowane na terenie wszystkich czternastu gmin.
Krzysztof Czajkowski poinformował również, że bezpłatna pomoc prawna, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, będzie finansowana przez państwo. Na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców powiat otrzyma dotację celową z budżetu wojewody w wysokości 182.177,64 zł. Oferty na otwarty konkurs przyjmowane będą do 10 listopada br.
W związku z brakiem uwag przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
 
Projekt uchwały w sprawie „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" omówił Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
Witold Nowak wyjaśnił, że przedłożony zarządowi dokument został przygotowany w związku z koniecznością dokonania zmian w regulaminie przyznawania nagrody. Według nowych zasad to zarząd powiatu będzie dokonywał nominacji oraz wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach. Natomiast wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinie „Działalność społeczna" będą mogli składać: burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne.
W związku z brakiem uwag zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia drogi powiatowej nr 3453P ul. Grodzka w Kole kategorii drogi powiatowej.
 
Kolejny temat zreferował wicestarosta koniński Władysław Kocaj.
Władysław Kocaj wyjaśnił, że Starosta Kolski zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Grodzkiej w Kole. Nawiązując do ustawy o drogach publicznych, wicestarosta poprosił zarząd o rozpatrzenie wniosku i przychylenie się do zawartej w nim prośby.
W związku z brakiem pytań członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Golina).
 
Przechodząc do realizacji kolejnego tematu starosta koniński poinformował, że Gmina Golina zwróciła się do zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości, która jest własnością Powiatu Konińskiego i stanowi pas drogi powiatowej nr 3311P. Wyjaśnił, że pozytywna decyzja zarządu w tej sprawie jest niezbędna, by samorząd gminy mógł aplikować o środki na budowę ścieżki rowerowej w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
W wyniku głosowania, zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Rzgów).
 
W kolejnym punkcie porządku posiedzenia starosta Stanisław Bielik poinformował, że Gmina Rzgów zwróciła się z prośbą o oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiących pasy dróg powiatowych nr: 3237P, 3096P i 3238P w związku z realizacją inwestycji polegających na budowie drogi dla rowerów oraz kanalizacji sanitarnej.
Zarząd w wyniku glosowania podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Wilczyn).
 
W tej części obrad Stanisław Bielik poinformował, że z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej zwróciła się również Gmina Wilczyn. Wyjaśnił, że samorząd gminy będzie realizował inwestycję, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Wilczogóra - Góry.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych w części dla działek w gminie Wierzbinek.
 
W punkcie 14. porządku obrad starosta koniński wyjaśnił, że przedłożony zarządowi projekt uchwały związany jest z wyrażeniem przez organ wykonawczy powiatu opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych części działek położonych w obrębach: Gaj, Zaborowo oraz Morzyczyn na terenie gminy Wierzbinek. Z uwagi na brak jakichkolwiek przeszkód poprosił zarząd o wydanie pozytywnej opinii w sprawie.
Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w obrębie Boguszyce, Racięcin, Słomkowo i Wilcza Kłoda, gm. Wierzbinek do kategorii dróg gminnych.
 
Punkt 15. porządku posiedzenia również zreferował starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że Wójt Gminy Wierzbinek wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Boguszyce, Racięcin, Słomkowo i Wilcza Kłoda. Starosta wyjaśnił, że drogi te mają charakter publiczny i służą potrzebom lokalnej społeczności, a dotychczas nie zostały zaliczone do żadnej kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych.
Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Sprawy bieżące.
           
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1015 zakończył posiedzenie zarządu.           
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-11-28 14:53:08)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-05-16 11:56:50)
Lista wiadomości