logo
logo bip
Protokół Nr 51/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 21 września 2016 r.
Protokół Nr 51/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
21 września 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Halina Lenartowicz;
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów;
Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Bożena Wróbel - inspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym;
Anna Freger - inspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 51. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 50/2016 z 29 sierpnia 2016 r.
3. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2015.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2016 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie obowiązującej w roku 2017 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (działka 93/2 w obrębie Gogolina).
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (działka 101/2 w obrębie Gogolina).
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (działka 152/3 w obrębie Gogolina).
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie do realizacji projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w zakresie zakupu mikrobusa 9 osobowego do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce (Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki).
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce (Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Nowa Ciświca - Lipice).
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Rzgów).
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Stare Miasto).
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania samochodu osobowego.
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania zbędnego składnika majątkowego.
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
22. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 50/2016 z 29 sierpnia 2016 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2015.
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta wyjaśnił, że informacja ujęta w punkcie 3. porządku obrad będzie przedmiotem opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego. Posiedzenie komisji będzie więc stosownym miejscem do podjęcia dyskusji na ten temat, a także zgłaszania uwag i zadawania pytań do przedstawionego materiału. W związku z tym, Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przyjął informację w proponowanym brzmieniu.
Zarząd w wyniku głosowania przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2016 r.
 
W związku z tym, że dzisiejsze obrady Zarządu Powiatu Konińskiego odbywały się w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koninie Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych dokonał krótkiej prezentacji pomieszczenia, które pełni funkcję Stanowiska Kierowania Starosty Konińskiego. Zaprezentował urządzenia, które mogą być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych oraz przybliżył członkom zarządu zadania realizowane przez Biuro Spraw Obronnych. Następnie na prośbę starosty omówił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2016 r.
Paweł Figurski rozpoczął swoją wypowiedź od przedstawienia materiału podsumowującego półroczną pracę Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Z informacji wynika, że w porównaniu do I półrocza 2015 r. nastąpił spadek ilości czynów karalnych popełnianych w gminach powiatu konińskiego. Odnotowano natomiast niższą skuteczność organów ścigania w zakresie wykrywalności przestępstw, która wynosi 88,54%. Statystyki wykazały, że w tym półroczu najwięcej zdarzeń kryminalnych wystąpiło w gminach Stare Miasto oraz Ślesin. Statystyki policyjne pokazują też, że w 33 wypadkach komunikacyjnych zginęły 4 osoby. Główną przyczyną wypadków była nadmierna prędkość oraz wymuszanie pierwszeństwa.
Kierownik odniósł się także do działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Z przedstawionych statystyk wynika, że na terenie powiatu ziemskiego odnotowano ogółem 485 zdarzeń. Wyjaśnił, że interwencje dotyczyły głównie miejscowych zagrożeń, pożarów oraz fałszywych alarmów. Aktywność konińskiej PSP w I półroczu tego roku polegała również na działaniach kontrolnych. Straż przeprowadziła szereg specjalistycznych kontroli w obiektach użyteczności publicznej, budynkach produkcyjno - magazynowych, lasach oraz gospodarstwach rolnych. Jednostka realizowała też zadania operacyjno-szkoleniowe.
Następnie Paweł Figurski omówił zakres działalności Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, która objęła nadzorem 1105 obiektów żywnościowo-żywieniowych na terenie powiatu. Poinformował, że w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów funkcjonują unijne systemy szybkiego reagowania RASFF oraz RAPEX, które mają na celu szybką wymianę informacji na temat wadliwych lub szkodliwych produktów. Kierownik zwrócił również uwagę na dane wskazujące wzrost zachorowań na ospę wietrzną oraz grypę AH1N1. Poinformował też, że w powiecie konińskim nie występują kąpieliska w rozumieniu prawa wodnego, a jedynie tzw. „miejsca wykorzystywane do kąpieli" i wszystkie one zostały ocenione pozytywnie pod kątem badań bakteriologicznych. Przypomniał również, że Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie prowadzi szereg akcji profilaktycznych oraz promujących zdrowy tryb życia oraz stosuje bieżący nadzór sanitarny oraz działalność zapobiegawczą w zakresie dopalaczy.
Paweł Figurski przedstawił też zakres obowiązków Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, przybliżając zadania polegające na zwalczaniu i monitorowaniu chorób zakaźnych pochodzących od zwierząt. Obecnie największym zagrożeniem w Polsce jest afrykański pomór świń - bardzo zakaźna choroba świń oraz dzików wywołująca stuprocentową śmiertelność tych zwierząt.
Na zakończenie swojej wypowiedzi kierownik odniósł się także do działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Podkreślił też, że analiza informacji za I półrocze 2016 roku pozwala stwierdzić, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego jest zadawalający.
W związku z brakiem uwag do przedstawionej informacji, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
O omówienie 5. punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy zmian w planie wydatków w zakresie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że nowy podział środków dostosowany został do aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych i polega na przesunięciu niewykorzystanej kwoty w wysokości 20.042,00 zł na zadanie związane z dofinansowaniem do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie obowiązującej w roku 2017 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 
Na prośbę starosty Stanisława Bielika kolejny temat omówił Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.
Naczelnik poinformował, że przedłożony dokument zawiera propozycje wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg należących do Powiatu Konińskiego oraz z ich przechowywaniem na parkingach strzeżonych w 2017 r. Wyjaśnił, że projekt uchwały określa maksymalną wysokość stawek ustalonych przez Ministra Finansów w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Marcin Wietrzykowski dodał, że opłaty te stanowią dochód własny powiatu.
W związku z brakiem uwag starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (działka 93/2 w obrębie Gogolina).
 
Zagadnienia ujęte w porządku obrad w punktach od 7. do 9. przybliżyła Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
Małgorzata Lalak poinformowała, że prace związane z budową nowej drogi powiatowej relacji Kaliska - Gogolina - Wielkopole wymagały pozyskania nieruchomości od okolicznych rolników. Wyjaśniła, że po ich podziale właściciele 3 działek zwrócili się do Starosty z wnioskiem o wykupienie tych gruntów, które nie nadają się do wykorzystania w sposób dotychczasowy czyli do użytkowania rolniczego. Naczelnik przypomniała, że zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, właściwy zarządca drogi zobowiązany jest do nabycia tego typu nieruchomości.
Następnie Małgorzata Lalak poinformowała, że przedłożone zarządowi projekty uchwał dotyczą nabycia przez powiat działek o nr ewidencyjnych: 93/2, 101/2 oraz 152/3 w obrębie geodezyjnym Gogolina.
Stanisław Bielik poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszą zarząd podjął (jednogłośnie - 5 głosami „za") uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (działka 93/2 w obrębie Gogolina). Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (działka 101/2 w obrębie Gogolina).
 
W wyniku głosowania uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (działka 101/2 w obrębie Gogolina) została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (działka 152/3 w obrębie Gogolina).
 
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego (działka 152/3 w obrębie Gogolina). Dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 10 do protokołu.
Skarbnik zwrócił uwagę na korekty planu finansowego powiatu wynikające z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 
Punktu 12. porządku obrad zreferował Krzysztof Czajkowski - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Krzysztof Czajkowski przypomniał, że obowiązek opracowania programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok kalendarzowy wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie też z jej zapisami, projekt programu poddany zostanie w najbliższym czasie konsultacjom społecznym, a następnie zostanie rozpatrzony i przyjęty przez Radę Powiatu Konińskiego.
Pełnomocnik wyjaśnił też, że w dokumencie określone zostały priorytetowe obszary współpracy samorządu z NGO, tj.: pomoc społeczna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt, turystyka i krajoznawstwo oraz pomoc w zakresie udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Poinformował również, że na realizację przyszłorocznych zadań ujętych w programie planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu środki w wysokości 1.399.370,00 zł.
Zarząd w wyniku glosowania podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie do realizacji projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w zakresie zakupu mikrobusa 9 osobowego do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały związany jest z upoważnieniem Marka Jeglińskiego - kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie do realizacji projektu dotyczącego zakupu 9 - osobowego samochodu osobowego, który wykorzystywany będzie do organizowania przewozu uczestników na zajęcia do placówki.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału i w drodze głosowania podjęli uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
W punkcie 14. porządku posiedzenia Stanisław Bielik poinformował, że podjęcie ww. uchwały wynika z konieczności udzielenia pełnomocnictwa Joannie Wołyńskiej - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie do realizacji zadania pn. „Przebudowa poddasza - adaptacja strychu segmentu C na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych (sale terapeutyczne z zapleczem)".
Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce (Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki).
 
W tej części obrad przewodniczący zarządu wyjaśnił, że dwa kolejne zagadnienia ujęte w porządku posiedzenia dotyczą powierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki oraz przebudowy drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Nowa Ciświca - Lipice.
Jako pierwszą zarząd podjął (jednogłośnie - 5 głosami „za") uchwałę w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki. Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce (Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Nowa Ciświca - Lipice).
 
W wyniku głosowania uchwała w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Nowa Ciświca - Lipice została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Rzgów).
 
Przechodząc do realizacji kolejnego tematu starosta koniński poinformował, że Gmina Rzgów zwróciła się do zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie części nieruchomości, które są własnością Powiatu Konińskiego i stanowią pas drogi powiatowej nr 3091P i 3096P. Wyjaśnił, że pozytywna decyzja zarządu w tej sprawie jest niezbędna, by samorząd gminy mógł aplikować o środki na budowę ciągów pieszo-rowerowych w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
W wyniku głosowania, zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia na rzecz gminy części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej (Gmina Stare Miasto).
 
Punkt 18. porządku posiedzenia również zreferował starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że Gmina Stare Miasto zwróciła się z prośbą o oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiących pas drogi powiatowej 3235P oraz 3096P w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi dla rowerów ze środków pochodzących z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania samochodu osobowego.
 
Tematy ujęte w punktach od 19. do 20. przedstawiła Bożena Wróbel - inspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym.
Bożena Wróbel poinformowała, że projekt ww. uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie samochodu osobowego marki Opel Vectra (rok produkcji 2004) będącego na stanie ewidencyjnym starostwa.
Wyjaśniła też, że pojazd w znacznym stopniu ułatwi uczestnictwo uczniów klas mundurowych w zajęciach strzeleckich, które odbywają się w dwa razy w tygodniu w Potażnikach.
W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 20.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania zbędnego składnika majątkowego.
 
Następnie Bożena Wróbel poinformowała, że kolejny dokument związany jest z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie biurka, które nie jest wykorzystywane w starostwie, a ze względu na dobry stan techniczny może być przeznaczone do dalszego użytkowania.
W związku z brakiem uwag starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 21.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
O omówienie tematu ujętego w 21. punkcie porządku obrad starosta poprosił Annę Freger - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.
Anna Freger poinformowała, że ww. projekt uchwały dotyczy wyrażeniem przez zarząd zgody na ponowne wynajęcie firmie PPUH ATELIER Jaskot Arkadiusz pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Inspektor dodała, że umowa najmu obowiązywała będzie do 31 sierpnia 2019 r.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Punkt 22.
Sprawy bieżące.
           
Realizując punkt poświęcony „sprawom bieżącym" przewodniczący zarządu przypomniał o planowanej na 30 września br. sesji Rady Powiatu Konińskiego. Następnie podziękował obecnym za udział i o godz. 945 zakończył posiedzenie.   
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-10-07 09:20:04)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-10-07 09:20:04)
Lista wiadomości