logo
logo bip
Protokół Nr 49/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 18 sierpnia 2016 r.
Protokół Nr 49/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
18 sierpnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1.Stanisław Bielik - starosta koniński;
2.Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3.Marek Górczak;
4.Halina Lenartowicz;
5.Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski- skarbnik powiatu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 49. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1300. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
3. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części posiedzenia starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przychylił się do opinii kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenie powiatu dla: Karola Balcerzaka - w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, za wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w gminie Rychwał oraz za owocną współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego; Leszka Juszczaka, Romana Niedźwiedzińskiego, Grzegorza Paruszkiewicza, Ryszarda Sokoła, Dariusza Tomczaka - policjantów działających na terenie powiatu konińskiego, w uznaniu za zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie konińskim, głównie poprzez edukację dzieci i młodzieży; Andrzeja Kujawińskiego - sołtysa wsi Lisiec Wielki, w uznaniu za aktywność na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i całego powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz wkład w rozwój życia kulturalnego na obszarach wiejskich; Zbigniewa Osajdy - kapelmistrza Orkiestry Dętej Quantum OSP w Rychwale, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury, edukacji muzycznej i integracji środowisk muzycznych oraz za promowanie powiatu w kraju i za granicą; Wojciecha Wojciechowskiego - sołtysa wsi Żdżary, w uznaniu za prawie 30-letnią aktywność na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i całego powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych, a także za wkład w rozwój życia kulturalnego na obszarach wiejskich.
W zawiązku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionych kandydatur, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 3.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1310 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-16 12:04:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-16 12:04:46)
Lista wiadomości