logo
logo bip
Protokół Nr 48/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 11 sierpnia 2016 r.
Protokół Nr 48/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
11 sierpnia 2016 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1.Stanisław Bielik - starosta koniński;
2.Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3.Halina Lenartowicz;
4.Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Marek Jegliński - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie;
Joanna Wołyńska - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 48. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 47/2016 z 29 lipca 2016 r.
3. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" za 2015 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wierzbinek.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie realizacji projektu „Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale".
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO).
15. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Następnie starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 30 czerwca 2016 r. W związku z ich brakiem, przewodniczący zarządu poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 47/2016 został przyjęty - 3 głosami „za". Od głosu wstrzymał się nieobecny na poprzednim posiedzeniu starosta Stanisław Bielik.
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" za 2015 r.
 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" omówił Władysław Kocaj - wiceprezes zarządu LOT „Marina".
Władysław Kocaj poinformował, że jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez LOT „Marina" było prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Koninie, które udzielało kompleksowych informacji o atrakcjach turystycznych regionu konińskiego, agroturystyce i turystyce weekendowej, imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych, a także o bazie noclegowej i gastronomicznej. Wyjaśnił, że ubiegłoroczna aktywność stowarzyszenia polegała też na promocji walorów regionu konińskiego na licznych imprezach turystycznych, a także podejmowaniu działań o charakterze medialnym.
Wicestarosta przypomniał też, że stowarzyszenie finansowane jest ze składek członkowskich oraz z dotacji samorządów, w tym 60.000,00 zł przekazywanych rocznie przez Powiat Koniński.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego sprawozdania, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
 
W tej części obrad głos zabrał przewodniczący zarządu, który poinformował, że projekty uchwał ujęte w porządku obrad w punktach od 4. do 9. dotyczą udzielenia przez Powiat Koniński wsparcia finansowego gminom: Grodziec, Stare Miasto, Skulsk, Ślesin, Wilczyn oraz Wierzbinek dla znajdujących się na ich terenie strażnic OSP. Starosta wyjaśnił też, że pomoc dla każdej z gmin wyniesie 10.000,00 zł, a podział środków na poszczególne jednostki został wskazany we wnioskach złożonych przez samorządy lokalne.
Następnie starosta koniński poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec dla jednostki OSP w Łagiewnikach. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
 
Kolejnym procedowanym dokumentem był projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto, z przeznaczeniem dla: OSP w Krągoli (2.500,00 zł), OSP w Starym Mieście (2.500,00 zł), OSP w Ruminie (2.500,00 zł) oraz OSP w Modle Królewskiej (2.500,00 zł). Dokument został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
 
Zarząd przyjął też w wyniku głosowania (4 głosami „za") projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk, z przeznaczeniem dla OSP w Lisewie (5.000,00 zł) oraz OSP w Goplanie (5.000,00 zł). Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
 
Zgodnie z programem posiedzenia zarząd głosował nad projektem uchwały dotyczącym udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin (10.000,00 zł dla OSP Licheniu Starym) i przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
 
Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" przyjął projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn (10.000,00 zł dla OSP w Dębówcu). Dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wierzbinek.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Wierzbinek (10.000,00 zł dla OSP w Sadlnie) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu, który omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 10 do protokołu.
Skarbnik odniósł się też do korekt planu finansowego powiatu wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił także przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Następnie przewodniczący Stanisław Bielik poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do dokumentu przewodniczący zarządu poddał go pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia przez organ wykonawczy powiatu decyzji o zatrudnieniu dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Przewodniczący zarządu poinformował, że na konkurs na stanowisko dyrektora DPS w Ślesinie wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne. W związku z tym, że do udziału w tej części posiedzenia zaproszeni zostali oboje kandydaci, starosta poprosił każdego z nich o dokonanie krótkiej autoprezentacji.
Jako pierwsza głos zabrała Joanna Wołyńska, która poinformowała, że od 3 lat pracuje na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie. Natomiast od 7 lat zawodowo związana jest z instytucjami pomocy społecznej. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i pracy socjalnej. Posiada też studia podyplomowe z pedagogiki terapeutyczno - opiekuńczej i oligofrenopedagogiki, a także specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Kandydatka dodała też, że cały czas poszerza swoją wiedzę i doskonale rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych.
Kolejny z kandydatów - Marek Jegliński poinformował, że w 2006 r. rozpoczął pracę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Poznaniu z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz ruchowo. Od 2012 r. pracował jako pedagog w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie, a od ponad roku pełni funkcję kierownika tej placówki. Posiada wykształcenie wyższe z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Dodał też, że zamierza rozpocząć studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w administracji publicznej.
W tej części obrad starosta Stanisław Bielik poprosił kandydatów o przybliżenie koncepcji pracy na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
Marek Jegliński podkreślił, że jego głównym celem byłoby dbanie o indywidualne potrzeby każdego z mieszkańców Domu oraz stworzenie przyjaznej atmosfery. Gruntownej analizie poddałby również budżet placówki, zwłaszcza pod kątem racjonalizacji wydatków z uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniej opieki podopiecznym. Dodał też, że chciałby, aby realizacja zadań w DPS opierała się na pracy zespołowej.
Przedstawiając swoją wizję kierowania placówką Joanna Wołyńska poinformowała, że zależy jej na zwiększeniu samodzielności mieszkańców DPS oraz odbudowywaniu ich więzi rodzinnych, a także nawiązaniu współpracy z wolontariuszami i osobami rozpoczynającymi pracę w pomocy społecznej. Głównym celem byłoby natomiast zwiększenie konkurencyjności placówki poprzez obniżenie kosztów utrzymania jednego mieszkańca. W związku z tym należy przeanalizować budżet pod kątem wydatków remontowych, wynagrodzeń oraz zasad korzystania z obiektu przez inne jednostki organizacyjne powiatu tj. Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz oddział Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.
Po wysłuchaniu kandydatów głos w dyskusji zabrał przewodniczący zarządu, który podkreślił, że praca na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna. Wyjaśnił, że najważniejszym zadaniem z jakim musi zmierzyć się osoba na tym stanowisku jest zapewnienie właściwej opieki mieszkańcom domu. Nowy dyrektor musi również zadbać o dobrą współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu, które korzystają z budynku DPS-u. Starosta dodał, że należałoby również rozważyć poszerzenie oferty DPS o kolejne profile. Następnie podziękował kandydatom za dokonanie krótkich autoprezentacji i udział w posiedzeniu zarządu. Poprosił też wicestarostę Władysława Kocaja o poinformowanie zarządu o przebiegu prac komisji rekrutacyjnej, której przewodniczył.
Władysław Kocaj po przybliżeniu postępowania konkursowego poinformował, że rekomendację komisji rekrutacyjnej do objęcia stanowiska otrzymała Joanna Wołyńska. Zwrócił też uwagę na bardzo wyrównany poziom jaki zaprezentowali oboje kandydaci.
Zabierając głos w dyskusji Elżbieta Sroczyńska - dyrektor PCPR w Koninie również przychyliła się do kandydatury Joanny Wołyńskiej uznając, że posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do pełnieni funkcji dyrektora DPS w Ślesinie.
Radna Halina Lenartowicz zwróciła natomiast uwagę na wysokie kwalifikacje, którymi dysponuje Joanna Wołyńska.
W wyniku głosowania zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" zdecydował zatrudnić Joannę Wołyńską na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na czas określony od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
Uchwała w tej sprawie również została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie realizacji projektu „Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale".
 
Treść dokumentu procedowanego w punkcie 13. porządku obrad omówił Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
Naczelnik poinformował, że projekt przedłożonej zarządowi uchwały związany jest z powierzeniem Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Rychwale realizacji projektu pn. „Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale" współfinansowanego ze środków unijnych. Witold Nowak dodał też, że podmiotem zobowiązanym do dokonywania operacji finansowych w ramach ww. inwestycji będzie SOSW w Rychwale.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Projekt uchwały poddany przez starostę pod głosowanie został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej budowy ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO).
 
Punkt 14. porządku posiedzenia omówił starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że Prezydent Miasta Konina zwrócił się do Zarządu Powiatu Konińskiego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej budowy ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu.
Przewodniczący zarządu podkreślił, że prowadzona przez Miasto Konin inwestycja nie koliduje z zamierzeniami samorządu powiatowego. Następnie zaproponował, aby zarząd wydał pozytywną opinię w tej sprawie.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokument został podjęty - jednogłośnie 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad starosta Stanisław Bielik podziękował obecnym za udział i o godz. 940 zakończył posiedzenie zarządu. 
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-16 11:07:02)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-09-16 11:07:02)
Lista wiadomości